fbpx

OFRs kommunala medlemsförbund har tillsammans med AkademikerAlliansen och Svenska Kommunalarbetarförbundet en statistiköverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam bild av lönenivåer, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning. Dessutom utgör den partsgemensamma lönestatistiken ett gemensamt underlag för analyser och beräkningar vid förhandlingar.

Partsgemensam grupp

OFR medverkar i statistikkommittén som är den partsgemensamma arbetsgruppen i lönestatistikfrågor inom kommunal sektor. Gruppens uppgift är att diskutera, bereda, och kunna fatta beslut i statistikfrågor. Dessutom ska statistikkommittén vårda klassificeringssystemet AID, bland annat genom att bevaka att kvalitén i kodningen upprätthålls. Statistikkommittén kan enligt avtalet även besluta i andra frågor efter parternas utredning/beredning.

AID

Klassificeringssystemet AID, som används för indelning av lönestatistiken inom kommunal sektor, infördes år 2008. För att fånga förändringar i befattningar som har skett sedan dess gjordes en större revidering år 2018. Ett antal mindre justeringar gjorts även efter det. Den nu gällande etikettlistan är daterad 2021-05-18.

 Material

Statistikavtal 2018-02-23
Förändringar rörande AID-klassificering 2019-06-01
Handbok AID 2020-03-20
Etikettlista 2018 (version 2021-05-18) i pdf-format
Etikettlista 2018 (version 2021-05-18) i excel-format
Specialistkod för läkare (kodplan 2015)

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.