OFRs kommunala medlemsförbund har tillsammans med AkademikerAlliansen och Svenska Kommunalarbetarförbundet en statistiköverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam bild av lönenivåer, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning. Dessutom utgör den partsgemensamma lönestatistiken ett gemensamt underlag för analyser och beräkningar vid förhandlingar.

Partsgemensam grupp

OFR medverkar i statistikkommittén som är den partsgemensamma arbetsgruppen i lönestatistikfrågor inom kommunal sektor. Gruppens uppgift är att diskutera, bereda, och kunna fatta beslut i statistikfrågor. Dessutom ska statistikkommittén vårda klassificeringssystemet AID, bland annat genom att bevaka att kvalitén i kodningen upprätthålls. Statistikkommittén kan enligt avtalet även besluta i andra frågor efter parternas utredning/beredning.

AID

Klassificeringssystemet AID, som används för indelning av lönestatistiken inom kommunal sektor, infördes år 2008. För att fånga förändringar som har skett sedan dess har en revidering av AID-systemet gjorts. Revideringen avsåg främst de så kallade etiketterna, bland annat infördes 22 nya etiketter och 6 befintliga togs bort. Den reviderade versionen av AID användes första gången vid insamlingen av uppgifter per november år 2018.

Handboken för AID har också omarbetats. Ambitionen var att göra texterna tydligare, och därmed enklare att använda i arbetet med AID-klassificering av anställda inom kommuner och regioner. Förhoppningsvis leder detta till bättre kvalitet i klassningen, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i lönestatistiken.

 Material

Ändringar till överenskommelse om lönestatistik 2019-06-01
Statistikavtal 2018-02-23
Handbok AID 2020-03-20
Etikettlista 2018 i pdf-format
Etikettlista 2018 i excel-format

 

Dela i sociala medier: