Inom statlig sektor finns det en kollektivavtalad försäkring, PSA, som ger ett skydd för inkomstförlust och vissa kostnader som kan uppstå på grund av arbetsskada. PSA gäller för den som är statligt anställd, från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.

Det finns också lagstadgade förmåner, som regleras i lagen om sjuklön (SjLL) och Socialförsäkringsbalken (SFB), som ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskada eller sjukdom.

Den som är statligt anställd omfattas också av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring ,TGL-S, som ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp till arbetstagarens efterlevande.

PSA, Avtal om ersättning vid personskada

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättningen vid en arbetsskada.

Det kan vara fråga om arbetsskada om du råkat ut för:
• olycksfall i arbetet
• färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet)
• arbetssjukdom
• smittsam sjukdom

Ett olycksfall i arbetet är ett olycksfall som har samband med arbetet eller arbetsförhållandena och är en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.Ett olycksfall kan vara till exempel om du halkar, ramlar eller råkar ut för hot eller våld som har koppling till ditt arbete.

Ett färdolycksfall är olycksfall som inträffar under den vanliga, direkta färden till eller från arbetet. Färden anses påbörjad respektive avslutad när man passerat tröskeln till den egna bostaden. Vid avvikelser från den vanliga vägen eller om man fått ledigt för att uträtta egna angelägenheter omfattas man inte med undantag om man avviker från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på daghem eller annan barntillsyn.

PSA gäller inte för färdolycksfall som uppkommer vid trafik med trafikförsäkrat fordon, t.ex. om man blir påkörd, krockar eller kör av vägen. Sådana skador ersätts genom fordonets trafikförsäkring.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. Exempel på arbetssjukdom är kontakt med olika kemiska ämnen, tunga lyft eller psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Smittsamma sjukdomar är också en arbetsskada om sjukdomen kvarstår i mer än 180 dagar och smittan uppstår vid laboratorium där smittan finns eller att det rör sig om en uppräknad smittsam sjukdom som man fått vid arbete i sjukvården eller under omhändertagande av smittad person.

Ersättning kan till exempel lämnas för kostnader och inkomstförlust samt ekonomisk kompensation för det lidande och den kroppsliga funktionsnedsättning som en skada kan medföra.

Skillnaden från ”vanlig” sjukskrivning

Vid ”vanlig” sjukskrivning får du ersättning från arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Första sjukdagen får du ingen ersättning (karensdag). Sedan får du mellan cirka 70-90 % av lönen beroende på hur lång sjukskrivningen är och var i sjukperioden du befinner dig. Om det rör sig om en arbetsskada är tanken att arbetsskadeförsäkringen ska fylla på så att du har samma inkomst som om du kunnat arbeta som vanligt.

Missa inte ersättning!

Din arbetsgivare är skyldig att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan som i sin tur anmäler till Arbetsmiljöverket. Men det är du själv som ansöker om ersättning på grund av arbetsskada. Anmälan om ersättning görs till Försäkringskassan. Du måste också på eget initiativ ansöka om ersättning från personskadeavtalet PSA (görs via AFA Försäkring www.afa.se).

Inte självklart med full ersättning vid en skada i arbetet

Kollektivavtalet PSA ska kompensera och fylla ut för den inkomstförlust, kostnader och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som inte täcks av annat skydd vid en arbetsskada. Under avtalsrörelsen hösten 2017 nådde vi stora framgångar och uppnådde förbättringar i PSA-avtalet. Vi fick bort två krav för ersättning av inkomstförlust, dels kravet på minst 15 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall, dels kravet på att arbetstagaren ska visa att arbetsgivaren varit vårdslös och vållat en arbetssjukdom.

Det finns dock fortfarande brister som vi vill förbättra framöver:

  • Vissa skador hamnar ”mellan stolarna” och anses varken vara ett    arbetsolycksfall eller arbetssjukdom. Skador kan uppkomma exempelvis under viss yrkesutövning i samband med ingripanden eller vid övning, utbildning eller beordrad fysisk träning då kroppen utsätts för starka krafter utan att ett specifikt olycksfallsmoment kan återges. Vi vill hitta en lösning för ersättning även vid dessa skador.
  • Färdolycksfall ger inte ersättning för inkomstförlust. Ett exempel är att färdolycksfall vid kollision mellan två cyklister inte ger ersättning för inkomstförlust. Däremot om trafikförsäkrat fordon är inblandat eftersom ersättning då ges från trafikförsäkringen. Vi menar att inkomstförlust ska ersättas vid färdolycksfall.

Ytterligare information om PSA

Partsgemensam information om PSA

Avtal

PSA – avtal i lydelse 21 mars 2018

PSA – avtal med giltighet från 1 oktober 2017

PSA – avtal med giltighet från 1 oktober 2015

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll 2018-11-28 (karensavdrag)

Förhandlingsprotokoll 2018-03-21

Förhandlingsprotokoll 2015-09-09

Arbetsgivarnyckel

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Förutom försäkringsskyddet enligt lag omfattas de flesta förvärvsarbetande även av någon kollektivavtalad avtalsförsäkring med dödsfallsersättning. Syftet med dessa avtalsförsäkringar är att komplettera de lagstadgade försäkringsskydden. De avtalsförsäkringar inom staten som innehåller ersättning till efterlevande vid dödsfall är tjänstepensionsavtalen PA 16 och tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S.

Försäkringsskyddet börjar gälla först då man börjar utföra arbete i anställningen. Om man har hel sjukpenning vid anställningens början gäller inte försäkringen under tiden sjukpenningen betalas ut. Samma sak gäller för den som har mer än halv sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Huvudregeln är att försäkringen gäller så länge man är anställd, dock längst till 65 års ålder. Om man arbetar längre än 65 års ålder fortsätter försäkringsskyddet i regel att gälla till dess att anställningen upphör.

Försäkringen lämnar ersättning i form av:

TGL-S ger ett ekonomiskt skydd i form av engångsbelopp till arbetstagarens efterlevande. Ersättningarna är Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Förmånerna är beräknade efter det prisbasbelopp som gäller när dödsfallet inträffar.

Förmånstagare till grundbelopp är i nämnd ordning:

  • make, maka eller registrerad partner som får hela beloppet
  • sambo som får halva beloppet om arbetstagaren efterlämnade arvsberättigat barn, i annat fall hela beloppet
  • arvsberättigade barn som får halva beloppet om arbetstagaren efterlämnade sambo med förmånstagarrätt och i annat fall hela beloppet

Barnbelopp betalas ut om det finns:

  • arvsberättigat barn under 21 år eller
  • syskon (när make, maka, registrerad partner, sambo eller barn inte finns) som inte fyllt 21 år och kan ta arv och som inte har förälder i livet

Förmånstagare vid begravningshjälp är dödsboet.

Det många inte känner till är att TGL-S även kan ge ett skydd till arbetstagaren själv och till hemmavarande barn under 17 år om make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och denne inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring.

För att få ersättning ska en anmälan om dödsfallet göras till SPV. För mer info se SPVs hemsida
Arbetsgivaren ska hjälpa de efterlevande att fylla i SPVs blankett och göra den utredning som SPV behöver för att pröva rätten till ersättning.

Avtal

TGL-S avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring