fbpx

Inom statlig sektor finns det en kollektivavtalad försäkring, PSA, som ger ett skydd för inkomstförlust och vissa kostnader som kan uppstå på grund av arbetsskada. PSA gäller för den som är statligt anställd, från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.

Det finns också lagstadgade förmåner, som regleras i lagen om sjuklön (SjLL) och Socialförsäkringsbalken (SFB), som ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskada eller sjukdom.

Den som är statligt anställd omfattas också av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S, som ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp till arbetstagarens efterlevande.

PSA, Avtal om ersättning vid personskada

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättningen vid en arbetsskada.

Det kan vara fråga om arbetsskada om du råkat ut för:
• olycksfall i arbetet
• färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet)
• arbetssjukdom
• smittsam sjukdom

Skillnaden från ”vanlig” sjukskrivning

Vid ”vanlig” sjukskrivning får du ersättning från arbetsgivaren eller Försäkringskassan efter karensavdrag. Du får mellan cirka 70-90 % av lönen beroende på hur lång sjukskrivningen är och var i sjukperioden du befinner dig. Om det rör sig om en arbetsskada är tanken att arbetsskadeförsäkringen ska fylla på så att du har samma inkomst som om du kunnat arbeta som vanligt.

Missa inte ersättning!

Din arbetsgivare är skyldig att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan som i sin tur anmäler till Arbetsmiljöverket. Men det är du själv som ansöker om ersättning på grund av arbetsskada. Anmälan om ersättning görs till Försäkringskassan. Du måste också på eget initiativ ansöka om ersättning från personskadeavtalet PSA (görs via AFA Försäkring).

Ytterligare information om PSA

Förbättringar i PSA från och med 2024-01-01

För anställda i statlig sektor – höjda åldersgränser i de kollektivavtalade försäkringarna vid långvarig sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet med mera

Partsgemensam information om PSA

Avtal

PSA – avtal i lydelse 21 mars 2018

PSA – avtal med giltighet från 1 oktober 2017

PSA – avtal med giltighet från 1 oktober 2015

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll 2023-09-30 (RALS 2023 – 2025) samt bilaga 5 med PSA

Förhandlingsprotokoll 2022-12-07 Förändringar med anledning av ändrade bestämmelser i Socialförsäkringsbalken

Förhandlingsprotokoll 2018-11-28 (karensavdrag)

Förhandlingsprotokoll 2018-03-21

Förhandlingsprotokoll 2015-09-09

Arbetsgivarnyckel

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Förutom försäkringsskyddet enligt lag omfattas de flesta förvärvsarbetande även av någon kollektivavtalad avtalsförsäkring med dödsfallsersättning. Syftet med dessa avtalsförsäkringar är att komplettera de lagstadgade försäkringsskydden. De avtalsförsäkringar inom staten som innehåller ersättning till efterlevande vid dödsfall är tjänstepensionsavtalen PA 16 och tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S.

Försäkringsskyddet börjar gälla först då man börjar utföra arbete i anställningen. Om man har hel sjukpenning vid anställningens början gäller inte försäkringen under tiden sjukpenningen betalas ut. Samma sak gäller för den som har mer än halv sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Huvudregeln är att försäkringen gäller så länge man är anställd, dock längst till 66 års ålder. Om man arbetar längre än så fortsätter försäkringsskyddet under vissa förutsättningar att gälla till dess att anställningen upphör.

Förbättringar i TGL-S från och med 2024-01-01

Försäkringen lämnar ersättning i form av:

TGL-S ger ett ekonomiskt skydd i form av engångsbelopp till arbetstagarens efterlevande. Ersättningarna är Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Förmånerna är beräknade efter det prisbasbelopp som gäller när dödsfallet inträffar.

Förmånstagare till grundbelopp är i nämnd ordning:

  • make, maka eller registrerad partner som får hela beloppet
  • sambo som får halva beloppet om arbetstagaren efterlämnade arvsberättigat barn, i annat fall hela beloppet
  • arvsberättigade barn som får halva beloppet om arbetstagaren efterlämnade sambo med förmånstagarrätt och i annat fall hela beloppet

Barnbelopp betalas ut om det finns:

  • arvsberättigat barn under 21 år eller
  • syskon (när make, maka, registrerad partner, sambo eller barn inte finns) som inte fyllt 21 år och kan ta arv och som inte har förälder i livet

Förmånstagare vid begravningshjälp är dödsboet.

Det många inte känner till är att TGL-S även kan ge ett skydd till arbetstagaren själv och till hemmavarande barn under 17 år om make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och denne inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring.

För att få ersättning ska en anmälan om dödsfallet göras till SPV. För mer info se SPVs hemsida.
Arbetsgivaren ska hjälpa de efterlevande att fylla i SPVs blankett och göra den utredning som SPV behöver för att pröva rätten till ersättning.

Avtal

TGL-S avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring

Förhandlingsprotokoll 2023-09-30 (RALS 2023-2025) Höjd ålder i TGL-S

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.