fbpx

Förbundsområden statlig sektor

OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare. Sammantaget organiserar de nio förbunden inom förbundsområdena drygt 102 000 medlemmar inom OFRs statliga medlemssektor.

Förbundsområdena samarbetar genom samverkansorganet OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna. De statliga förbundsområdena förhandlar gentemot arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).

Övergripande avtal som t.ex. ramavtal om löner, allmänna arbets- och anställningsvillkor, arbetstid, samt pensioner sluts av de tre förbundsområdena sammantagna.

Förbundsområde S: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Vårdförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet.

Förbundsområde P: Polisförbundet, TULL-KUST.

Förbundsområde O: Officersförbundet, Ledarna, Förbundet Reservofficerarna.

GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT

Huvudavtal

Avtal om tidplan och yrkanden för centrala förhandlingar
Förhandlingsprotokoll 2013-03-27
Huvudavtal 13-03-27
Översättningstabell mellan Huvudavtalets tidigare och nya struktur

Samarbetsavtal

Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet 2016
Samarbetsavtal för det statliga området med förhandlingsprotokoll, 2002
Ramavtal om samverkan för framtiden, 2017
Ramavtal om samverkan för framtiden, förhandlingsprotokoll, 2016-04-29
Samverkan för utveckling, 1997
Avtal om medbestämmande vid beredning av regeringsärenden, 1987

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

RALS. Ramavtal om lön för arbetstagare inom staten 2020-2023
Förhandlingsprotokoll – RALS
AVA, 2011
Avtal om tidsbegränsad anställning av vissa arbetstagare hos statliga myndigheter m.fl., 2006
Villkor för anställda i s.k. plusjobb med särskilt anställningsstöd. Förhandlingsprotokoll, 2006
Avtal om distansarbete, 2005
Chefsavtalet, 2011
Ramavtal om vissa frågor avseende förlagsverksamhet hos myndigheter hos regeringen, 1994
Villkorsavtal. I lydelse fr.o.m. 2017-01-01

TRYGGHETSFRÅGOR

Omställningsavtalet

Avtal om omställning. Bilaga 1
Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 2
Partsgemensam kommentar till Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 3
Överenskommelse rörande avtal om omställning samt avtal om lokala omställningsmedel. Förhandlingsprotokoll
Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör på grund av sjukdom
Uppföljning av tillämpningen av avtal om lokala omställningsmedel
Överenskommelse om partsgemensamt arbete rörande tidsbegränsade anställningar. Förhandlingsprotokoll
Trygghetsavtalet, TA 2012
Avtal om visstidsanställning, 1984
Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, 1984
Avtal om omställning. Bilaga 1 2014
Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 2
Partsgemensam kommentar till Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 3
Överenskommelse rörande avtal om omställning samt avtal om lokala omställningsmedel. Förhandlingsprotokoll
Överenskommelse om partsgemensamt arbete rörande tidsbegränsade anställningar. Förhandlingsprotokoll

PENSION

Förhandlingsprotokoll Försäkringsteknisk ålder PA-16, avdelning I och Avdelning II daterat 230607
Förhandlingsprotokoll Vissa tillägg till protokoll daterat 230505 med rubriken Överenskommelse om ändringar i PA-16
Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om ändringar i PA 16 230505
Bilaga 1 Avtal  Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) daterat 151111
Bilaga 2 Övergångsbestämmelser PA 16
Bilaga 3 Enskild överenskommelse om arbete med uppskjuten pension
Bilaga 4 Ändringar i VA/VA-T samt AVA/AVA-T
Bilaga 5 Erbjudande om arbete till inhyrd arbetskraft
Bilaga 6 Överenskommelse om ändring i Avtal om omställning
Förändringar med anledning av ändrade bestämmelser i Socialförsäkringsbalk (2010 110), SFB
Försäkringsteknisk ålder PA 16, Avdelning I respektive förändringar i flyttregelverket
Livränta enligt PA SPR-74
Ändringar i PA 16 Avdelning II m.m.
Ramavtal om löner mm. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) med bilagor
Föreskrift om utövande av arbetsgivarens befogenheter enligt PA 16 diarienummer 2017/0221
Anslutning av Riksdagsförvaltningen till PA 16 tillämpningsområde m.m.
Vissa förtydliganden av bestämmelser i PA 16 samt bilaga
Ändring i PA 16 avseende kombinationstjänster
Överenskommelse om innehåll i nytt administrationsavtal med statens tjänstepensionsverk SPV med anledning av PA 16
Överenskommelser om anslutningsvillkor för försäkringsgivare samt förslag till flyttregler med anledning av PA 16
PA 16, förtydliganden m.m.
Det statliga pensionsavtalet PA 16 i ursprunglig lydelse
Överenskommelse om anslutning av OFR/S,P,O till avtal och förhandlingsprotokoll med anledning av PA 16
Överenskommelse Ändringar av villkors- och affärsverksavtal AgV – OFR/S,P,O i och med anslutning till PA 16
Förhandlingsprotokoll PA 16,  förtydliganden m.m.
Det statliga pensionsavtalet, PA 03
PA 03 och deltidspensionsavtalet, 2003
Samordning mellan tjänstepension enligt PA 74 och PA 91 och lagstadgad pension m.m., 2003
Pensionsavtal PA 91 med förhandlingsprotokoll, 2000

FÖRSÄKRING

PSA – avtal i lydelse 21 mars 2018
PSA – Avtal om ersättning vid personskada, från 1 oktober 2017
PSA – Avtal om ersättning vid personskada, från 1 oktober 2015
Förhandlingsprotokoll 2018-11-28 (karensavdrag)
Förhandlingsprotokoll 2018-03-21
Förhandlingsprotokoll 2015-09-09
Arbetsgivarnyckel till PSA
Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S, 1999

UTLANDSTJÄNSTGÖRING

URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands
Förhandlingsprotokoll, 10-01-25
UVA – Avtal om utlandstjänstgöring, 2007
Förhandlingsprotokoll, 2010-06-28
Förhandlingsprotokoll, 2010-01-25
Förhandlingsprotokoll, 2008-12-02
Förhandlingsprotokoll, 2007-09-28
Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring
Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands
2009. Förhandlingsprotokoll, 2009-06-23

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.