fbpx

OFR är indelat i sju förbundsområden.

Det kommunala området

  • Lärare
  • Allmän kommunal verksamhet
  • Hälso- och sjukvård
  • Läkare

Det statliga området

  • Statstjänstemän
  • Poliser
  • Officerare

Förbundsområdena

Indelningen i förbundsområden gör att varje förbundsområde kan arbeta flexibelt och effektivt samtidigt som den stora organisationens styrka och erfarenheter tas tillvara. Den långtgående decentraliseringen gör också att intressekonflikter mellan medlemsförbunden kan undvikas. En bärande tanke i organisationen är att beslut i gemensamma frågor kan fattas först när samtliga berörda förbund är överens.

Varje förbundsområde har en långtgående rätt enligt huvudavtalen att självständigt driva förhandlingar och teckna avtal för förbundsområdet. Om endast ett förbund ingår i ett förbundsområde så övertar detta förbund befogenheterna för hela förbundsområdet.

Lokala tvister

Lokala tvister hanteras av respektive förbund. När flera förbund eller förbundsområden är bärare av avtalen uppträder förbunden samordnat.

Konflikträtt

Rätten att besluta om konflikt inom det statliga området ligger hos ett särskilt samverkansorgan.

Operativ styrning

Den operativa styrningen av OFRs uppdragsverksamhet sker genom förhandlingschefsgruppen där varje förbundsområde är representerat.

Interna beredningsgrupper

I arbetet med OFRs uppdrag finns arbetsgrupper knutna för att omhänderta kunskap och synpunkter från förbunden. Arbetsgrupperna kan vara kontinuerliga eller av mer tillfällig karaktär. Arbetsgrupperna bereder frågor inför diskussion eller beslut i FC, FC-K eller FL-S.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.