fbpx

Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Polisförbundet, Officersförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust och Förbundet Reservofficerarna. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de nio självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

Nu blir det statliga pensionsavtalet bättre!

OFRs statliga medlemsförbund, OFR/S,P,O, har tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer kommit överens med Arbetsgivarverket om förbättringar i tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16.  Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, och förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Bakgrunden till förändringarna är dels förändringarna i det allmänna pensionssystemet som innebär krav på ett längre arbetsliv för en rimlig pensionsnivå, dels utvecklingen i andra sektorer av arbetsmarknaden där motsvarande pensionsavtal har förstärkts i olika omgångar.  

De båda viktigaste förbättringarna i Avdelning II är för det första att pensions-avsättningen som andel av månadslönen höjs med 1,5 % på hela lönen (0,5 % för de som är födda 1965 eller tidigare) genom att en ny ålderspension flex införs. 

De yngre i staten som omfattas av Avdelning I (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.  

Den andra stora positiva förändringen är att den övre åldersgränsen för när tjänstepension tjänas in, som idag är 65 år för de flesta i staten, höjs till 69 år för alla som omfattas av Avdelning II. Den nya flexpensionen kan – så långt pengarna räcker – användas för att gå ned i arbetstid under den sista tiden före pensioneringen eller användas som en förstärkning av ålderspensionen. 

Pressmeddelande

Längre information kring nyheterna i PA 16

Ett förbättrat PA 16 – Frågor och svar

Om PA 16

Uttagsregler för din statliga tjänstepension, PA 16, från januari 2024

Längre information kring nyheterna i PA 16

Ett förbättrat PA 16 – Frågor och svar

För anställda i statlig sektor – höjda åldersgränser i de kollektivavtalade försäkringarna vid långvarig sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet med mera

Information OFR nya uttagsregler Avdelning 2 nov 2019

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31

OFRs faktablad om PA 16

OFRs faktablad – löneväxling

OFRs faktablad om att växla semester till pension

Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.