Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

De centrala statliga avtalsparterna har nu träffat överenskommelse om att tidigare statsanställda som slutat i staten före 1992 (eller 2003 för officerare) utan att ha uppnått pensionsåldern har möjlighet att under vissa förutsättningar ansöka om värdesäkring av den tjänstepension, som kallas livränta, som han eller hon tjänat in i sin statlig anställning. Ansökan om värdesäkring av livränta enligt det gamla pensionsavtalet PA 74 görs till SPV i Sundsvall. Den här möjligheten har sedan tidigare funnits för dem som slutat sin statliga anställning före pensionsåldern under åren 1992-2002 då pensionsavtalet PA 91 gällde (utom för officerare).

Parterna har dessutom i juni 2019 blivit överens om att ändra reglerna för uttag av premiebestämd pension i det nu gällande pensionsavtalet, PA 16, Avdelning II, från och med den 1 oktober 2020. Avdelning II gäller för alla som är födda 1987 eller tidigare. Ändringarna går i korthet ut på att det ska bli möjligt att göra temporära eller tidsbegränsade uttag, dock minst 10 år, även efter 65 års ålder för den valbara delen av ålderspensionen som kallas individuell ålderspension. I gengäld försvinner möjligheten att ta ut den pensionsdelen på väldigt kort tid fram till 65 års ålder. En viktig principiell förändring är också att det på ett tydligare sätt än idag, klargörs att uttag av pension ska vara livsvarigt, om inte särskild ansökan om något annat görs. Pensionen ska inte heller som standardalternativ utbetalas med automatik från en viss ålder, utan det ska alltid krävas en ansökan innan utbetalning. Mer information om ändringarna kommer efter sommaren. (190807)

 

  Material

  Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

  Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

FAQ – PA 16

OFRs faktablad om löneväxling statlig sektor

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?