fbpx

A

AKAP-KL

Pensionsavtal för kommunal sektor för födda 1986 eller senare. Trädde i kraft 1 januari 2014.

Avgiftsbestämd pension

Avgiftens/premiens storlek är känd, och utgör ofta en viss procent av lönen som avsätts för pension. Pensionens storlek är  inte känd, utan beror bland annat på avgiftens storlek, förräntningen på pengarna och kostnaden för förvaltningen. Jämför förmånsbestämd pension.

Avkastning

Resultatet av kapitalförvaltning.

Avtalspension

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i kollektivavtal träffat överenskommelse om denna tilläggspension som kompletterar den allmänna pensionen. Ibland benämns denna pension som tjänstepension därför att den är förknippad med en anställning och betalas av arbetsgivaren. För anställd i kommun eller region heter avtalet KAP-KL resp. AKAP-KL. Det statliga avtalet heter PA 16.

 

B

Blandfond

Fond som placerar i både aktier och räntepapper.

 

E

Efterlevandeskydd

Ger dina efterlevande en ersättning om du avlider.

Entréfond

Om du väljer ett fondförsäkringsbolag placeras dina pensionspengar till en början i bolagets entréfond. Därefter kommer fondförsäkringsbolaget att kontakta dig för att du ska ha möjlighet att välja någon annan fond/fonder ur bolagets fondutbud.

Etisk fond

Fond som placerar i företag som inte förknippas med till exempel alkohol, tobak eller vapen.

 

F

Flytträtt

Med flytträtt menas möjligheten att ta med sig alla pengar man sparat i ett bolag och flytta dem till ett annat. Bolagets försäkringsvillkor samt skatteregler reglerar om och på vilket sätt flytt kan göras. Det bolag man flyttar pengar från tar ut en avgift i samband med flytten.

Fond

En fond är ett sätt för många sparare att tillsammans spara med samma inriktning. En fond placerar i aktier från flera olika företag och/eller i olika räntepapper. När du placerar pengar i en fond blir du ägare till ett antal fondandelar.

Fond i fond

Innebär att du väljer en fond som gör en värdering av och placerar pengarna i andra fonder.

Fondförsäkring

En försäkringsform där du själv bestämmer hur pensionspengarna ska placeras. Du väljer mellan olika fonder hos det försäkringsbolag du valt. Fondförsäkringsbolag kan inte garantera någon ränta på ditt sparande. I gengäld har du möjlighet till högre avkastning jämfört med att spara i en traditionell livförsäkring.

Fondförsäkringsbolag

Försäkringsbolag som erbjuder fondförsäkring.

Fondförvaltare

Sköter fonden och ser till att placera pengarna inom de ramar och regler som gäller för just den fonden.

Förmånsbestämd pension

Förmånen, pensionen, är bestämd i förväg. Man vet hur stor del av lönen man kommer att få i pension. Jämför avgiftsbestämd pension.

Förmånstagare

Den eller de efterlevande som har rätt till pensionspengarna i en livförsäkring om den försäkrade personen avlider.

Förmånstagarförordnande

Den del i ett livförsäkringsavtal som avgör hur och till vem pengar ska betalas ut i samband med ett dödsfall.

Förvaltare

Se kapitalförvaltare.

Förvaltningsavgift

En avgift som tas ut för att täcka kostnader som försäkringsbolag och fondbolag har för att administrera din försäkring och förvalta dina pensionspengar.

 

G

Garanterad ränta

Den ränta du är garanterad om du sparar i en traditionell livförsäkring. Den garanterade räntan bestäms av bolaget och varierar över tid.

Generationsfond

En typ av blandfond. Du och de andra som äger andelar i fonden antas vara ungefär lika gamla. I takt med att ni blir äldre minskas risken i fonden genom att andelen aktier minskar och andelen räntebärande papper ökar.

 

I

Ideell fond

Fond där en del av kapitalet eller en del av avkastningen går till välgörande ändamål, exempelvis till Världsnaturfonden eller Cancerfonden.

Indexfond

Fond som följer en viss marknad genom att passivt följa t ex Stockholmsbörsens index. På så vis går en indexfond alltid ”medelbra”.

Inflation

Penningvärdesförsämring. Speglar i stort den genomsnittliga prisökningen på tjänster och varor i samhället.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån och ändras årligen. År 2019 är inkomstbasbeloppet 64 400 kronor.

Inkomstpension

Del av den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. 16 procent av de skattepliktiga ersättningarna sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år. Även vid sjuk- eller aktivitetsersättning ock a-kasseersättning tjänas inkomstpension in. Inkomstpensionen beräknas vid pensioneringen med ett delningstal som huvudsakligen grundar sig på genomsnittlig återstående livslängd för åldersgruppen.

 

K

KAP-KL

Pensionsavtal för anställda i kommun och region födda 1985 och tidigare.

Kapitalförvaltare

En person eller organisation som sköter pengar för andras räkning. Exempel på kapitalförvaltare är banker, försäkringsbolag och fondbolag.

Kollektiv konsolideringsgrad

I samband med traditionell livförsäkring utgör kollektiv konsolideringsgrad ett mått på hur mycket pengar ett försäkringsbolag har jämfört med hur mycket det har lovat att betala ut till försäkringstagarna. Ett värde under 100 innebär att skulderna är större än marknadsvärdet på tillgångarna. Man ska komma ihåg att det är en skuld som ska betalas ut under en lång tid, medan det är dagsvärdet på tillgångarna som den relateras till. Ökar marknadsvärdet på tillgångarna stiger konsolideringsgraden.

Kollektivavtal

Överenskommelse mellan fackliga organisationer och arbetsgivare om t ex avtalspension.

Korta räntepapper

Räntebärande värdepapper har olika löptider, alltså olika lång tid från att de ges ut tills de ska betalas tillbaka. Med korta räntor menas oftast sådana värdepapper som har en kvarvarande löptid på upp till ett eller ett par år.

KPA Pensionsförsäkring AB

Försäkringsbolag som är verksamt inom det kommunala området. Om du inte gör något aktivt val i KAP-KL-valet placeras dina pengar (pensionsavgifter) hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd.

Kåpan

Den avgiftsbestämda del av avtalspensionen som alla statsanställda har kallas Kåpan och förvaltas av Kåpan Pensioner.

Kåpan flex

Se ålderspension flex.

 

L

Långa räntepapper

Räntebärande värdepapper har olika löptider, alltså olika lång tid från att de ges ut tills de ska betalas tillbaka. Med långa räntor menas oftast sådana värdepapper som har en kvarvarande löptid på mer än ett par år.

 

M

Miljöfond

Fond som bara placerar i företag som man bedömer tar miljöansvar, arbetar inom miljösektorn eller tillverkar produkter som används för en bättre miljö.

 

O

Obligation

Räntebärande värdepapper, oftast med längre löptid.

 

P

PA 16

Pensionsavtal för den statliga sektorn från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar; avdelning 1 gäller för arbetstagare födda 1988 eller senare och avdelning 2 motsvarar det tidigare gällande pensionsavtalet PA 03 för dem som är födda 1987 eller tidigare.

PA 03

Det tidigare pensionsavtalet för statligt anställda födda 1943 eller senare.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten ansvarar för administrationen av premiepensionsdelen av den allmänna pensionen. I uppgiften ingår även information till pensionsspararna.

Pensionsvalet

Valadministratör i AKAP-KL och KAP-KL-valet.

Premie

Inbetalt belopp ( pensionsavgift ) som arbetsgivaren betalar till försäkringsbolaget.

Premiebestämd pension

Se avgiftsbestämd pension.

Prisbasbelopp

Används bland annat för att beräkna grundavdrag. För inkomståret 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.

 

R

Risk

I dessa sammanhang kan risk närmast beskrivas som variation i avkastningen. Risken är att pensionspengarna kan sjunka i värde. Å andra sidan finns chansen till hög avkastning. Risken är även beroende av spartiden. Exempelvis brukar man säga att aktier är riskfyllt på kort sikt, men på lång sikt har aktier historiskt givit bättre resultat än räntesparande. I räntesparande finns risken att inflationen är högre än räntan, och därmed urholkar penningvärdet. Det är alltid individuellt vilken risk man vill ta och beslutet ska tas utifrån ens egna överväganden. Normalt brukar man säga att om man vill ta en låg risk med sina pensionspengar bör sparandet innehålla en övervägande del räntebärande värdepapper. Detta kan man få genom att välja en fondförsäkring som placerar i svenska räntefonder eller en traditionell livförsäkring för att få garanterad ränta. En medelrisk uppnås genom jämn fördelning mellan räntebärande värdepapper och aktier. Det får man genom en traditionell livförsäkring eller en fondförsäkring där du själv placerar i aktie- och räntefonder. Är man beredd att ta en hög risk bör sparandet till övervägande delen eller helt ske i aktiefonder.

Räntefond

Fond som placerar i räntebärande värdepapper.

Räntepapper

De som ger ut räntebärande värdepapper eller räntepapper lånar pengar av den som köper det. Den som har köpt räntepapper har rätt att få tillbaka sina pengar med en viss ränta efter en viss tid.

 

S

SPV

Statens pensionsverk ansvarar för administrationen av valen för den individuella ålderspensionen enligt PA 16. Avdelning I och II.

 

T

Tjänstepension

Se avtalspension.

Traditionell livförsäkring

En försäkringsform där förvaltaren, försäkringsbolaget, bestämmer hur pengarna ska placeras och där man får en viss garanterad ränta. Om försäkringsbolaget lyckas placera pengarna så att avkastningen blir högre än den garanterade räntan uppstår ett överskott som fördelas till försäkringstagarna genom återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan därför sjunka, tas tillbaka, om bolaget får underskott i sin rörelse.

Traditionellt livförsäkringsbolag

Försäkringsbolag som erbjuder traditionell livförsäkring.

 

V

Valadministratör

De kommunala och landstingskommunala arbetsgivarna samarbetar med Pensionsvalet och Valcentralen rörande AKAP-KL-valet. Det är dessa som sköter all administration kring valet och ser till att pensionspengarna hamnar hos rätt försäkringsbolag.

De statliga arbetsgivarna har motsvarande samarbete med SPV, Statens pensionsverk, i PA 16-valet.

Volatilitet

Ett mått på variationen på avkastningen över tiden, exempelvis i en fond. Ju större variation desto högre volatilitet. Hög volatilitet innebär hög risk, men också möjlighet till bra avkastning.

Valcentralen

Valadministratör i AKAP-KL och KAP-KL-valet.

Värdebesked

Ditt försäkringsbolag kommer att skicka dig uppgifter varje år om hur stort pensionskapital du har, hur mycket det har vuxit och hur mycket skatt du betalat. Vid fondförsäkringar brukar även dina fonder och vad de är värda finnas med. Du kan alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att få aktuella uppgifter.

Värdepapper

Det finns många olika typer av värdepapper. För en pensionsväljare är det främst två sorters värdepapper som är intressanta; aktier och räntebärande värdepapper.

 

Å

Ålderspension

Ålderspension består av flera delar. Den allmänna, lagstadgade, pensionen, som kompletteras av pension enligt kollektivavtal, avtalspension. Till detta kommer eventuellt eget pensionssparande.

Ålderspension flex (Kåpan flex)

Ålderspension flex är en pensionsförmån för statlig anställda som är födda 1988 eller senare i form av en extra löpande pensionspremie som uppgår till 1,5 procent av den kontant utbetalda lönen. Pensionskapitalet kan användas som ett sätt att gå ned i arbetstid i slutet av yrkeslivet – under förutsättning att arbetstagaren kommer överens med arbetsgivaren om det, alternativt som en förstärkning av ålderspensionen.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspengar utbetalas till din familj (dina förmånstagare) om du avlider. Återbetalningsskyddet innebär att din ålderspension blir lägre än den annars skulle ha blivit. Försäkringsbolagen ger dig ytterligare information om i vilken mån återbetalningsskyddet påverkar din framtida ålderspension.

Återbäringsränta

I en traditionell livförsäkring får den försäkrade en garanterad ränta på sina pensionspengar. Lyckas försäkringsbolaget placera pengarna så att avkastningen blir högre än den garanterade räntan uppstår ett överskott som fördelas till de försäkrade genom återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan därför sjunka om bolaget får underskott i sin rörelse.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.