Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film.  Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

Nytt stort avtalspaket för pensioner, omställning och arbetsmiljö

Parterna på kommunal sektor har förhandlat fram ett gemensamt stort avtalspaket bestående av pension, omställning och arbetsmiljö.

Nytt för pensioner från och med den 1 januari 2023 är höjd pensionsavsättning med 1,5 % i det helt avgifts-/premiebestämda pensionsavtalet AKAP-KR (tidigare AKAP-KL). Avsättningen blir 6 % för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 % för lönedelar mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp. Huvuddelen av de anställda förs över till AKAP-KR den 1 januari 2023, men det finns övergångsbestämmelser som gör att vissa anställda kvarstår i KAP-KL. Även vissa andra övergångsbestämmelser finns.

Mer information om avtalspaketet hittar du här!

Information om nya uttagsregler för avgiftsbestämd tjänstepension inom kommuner och regioner från 1 januari 2023

Material om kommunal pension

Kommunala pensionsavtal
Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

Den kommunala pensionspyramiden

AKAP-KL/AKAP-KR

KAP-KL

Byte från KAP-KL till AKAP-KL

Familjeskydd

Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 med anledning av förlängt arbetsliv (2019-12-06)

Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 (2017-04-27)

Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Sobona (fd Pacta) – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)

Förhandlingsprotokoll – Bruttopensionsavtal
Fördjupad information om överenskommelser om bruttopensionsavtal

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL (2017-04-27)

Förhandlingsprotokoll, 1984-11-15, Överenskommelse om pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och regioner – PA-KL, m.m. § 4, punkt 6

Dela i sociala medier: