Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Teaterförbundet för scen och film och Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet.  Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

På gång – överenskommelser om bruttopensioner är nu klara!

Den 31 oktober 2018 har ytterligare överenskommelse nåtts för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen. Denna gång omhändertas de som är födda 1954 eller senare och som omfattas av gamla bruttopensionsavtal PA-KL eller PAK/LPAK. Gruppen hanteras i en egen överenskommelse som anpassats utifrån att pensionsunderlaget fastställs först tidigast från 2019 när den första årskullen fyller 65 år. Efter att tjänstepensionen fastställts kommer den vara helt åtskild från allmän pension och uppräknas årligen med inkomstbasbeloppet.

Härigenom är alla grupper som omfattas av de gamla bruttopensionsavtalen omhändertagna och riskerar inte att få sin tjänstepension sänkt framöver. I juni 2018 blev överenskommelsen för födda före 1954 klar.

Det var i januari 2018 det uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. Det har lett till att de centrala parterna under året dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå, dels lösningar för att säkerställa att tjänstepensionen inte sjunker för tid framåt. Orsaken till sänkningen var en oväntad konsekvens av den lösning som fanns för att komma tillrätta med att allmän pension och bruttopension värdesäkras på olika sätt.

Förbättring införs även för den garantinivå som under 2017 höjdes från 100 kr till 1 200 kr. Garantinivån kommer från och med januari 2019 bli ograverad och minskas inte med tidigare intjänad livränta eller fribrev från privat eller statlig sektor.
(181105)

checkmark-xxl-50x50 Fördjupad information om överenskommelser om bruttopensionsavtal.

checkmark-xxl-50x50 FAQ kring överenskommelsen om bruttopensionsavtal. 

 

Material om kommunal pension

Bruttopension – förhandlingsprotokoll

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension 

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL (2017-04-27)

Förhandlingsprotokoll, 1984-11-15, Överenskommelse om pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting – PA-KL, m.m.  § 4, punkt 6

 

Kommunala pensionsavtal

ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

ul-li-bla_10x10 Den kommunala pensionspyramiden

ul-li-bla_10x10 AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 KAP-KL

ul-li-bla_10x10 Byte från KAP-KL till AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 Familjeskydd

ul-li-bla_10x10 Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 (2017-04-27)

ul-li-bla_10x10 Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Pacta – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)