Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film.  Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

På gång – Nu förhandlar vi om bättre tjänstepension

OFRs kommunala förbundsområden, Kommunal och  AkademikerAlliansen har överlämnat yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om förbättrad tjänstepension. Vi vill att intjänanden ska gälla från och med 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och regionsektorn.

Kommun- och regionsektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda tjänstepensionen  inte har förbättrats.  Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

Gemensamt pressmeddelande

Material om kommunal pension

Kommunala pensionsavtal
ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

ul-li-bla_10x10 Den kommunala pensionspyramiden

ul-li-bla_10x10 AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 KAP-KL

ul-li-bla_10x10 Byte från KAP-KL till AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 Familjeskydd

Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 med anledning av förlängt arbetsliv (2019-12-06)

Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 (2017-04-27)

ul-li-bla_10x10 Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

ul-li-bla_10x10 OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Sobona (fd Pacta) – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)

Förhandlingsprotokoll – Bruttopensionsavtal
ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om överenskommelser om bruttopensionsavtal

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL (2017-04-27)

Förhandlingsprotokoll, 1984-11-15, Överenskommelse om pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och regioner – PA-KL, m.m. § 4, punkt 6

Dela i sociala medier: