fbpx

Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Sveriges Lärare, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film.  Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

Nytt stort avtalspaket för pensioner, omställning och arbetsmiljö

Parterna på kommunal sektor har förhandlat fram ett gemensamt stort avtalspaket bestående av pension, omställning och arbetsmiljö.

Nytt för pensioner från och med den 1 januari 2023 är höjd pensionsavsättning med 1,5 % i det helt avgifts-/premiebestämda pensionsavtalet AKAP-KR (tidigare AKAP-KL). Avsättningen blir 6 % för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 % för lönedelar mellan 7,5 – 30 inkomstbasbelopp. Huvuddelen av de anställda förs över till AKAP-KR den 1 januari 2023, men det finns övergångsbestämmelser som gör att vissa anställda kvarstår i KAP-KL. Även vissa andra övergångsbestämmelser finns.

Mer information om avtalspaketet hittar du här!

Material om kommunal pension

Samlad aktuell information kring nyheterna i pensionsavtalen

Tidigare information under valperioden 1 april – 31 maj 2023

Kommunala pensionsavtal

AKAP-KR

KAP-KL

Familjeskydd

PFA (gammalt avtal)

Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Sobona (fd Pacta) – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 240122)

Förhandlingsprotokoll – Bruttopensionsavtal PA-KL, PAK, LPAK

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.