fbpx

OFRs statliga förbundsområden har en överenskommelse med Arbetsgivarverket om samarbete i statistikfrågor.

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam övergripande bild av lönelägen, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning inom det gemensamma avtalsområdet. Dessutom utgör den partsgemensamma lönestatistiken underlag för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar. Innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken och samarbetsformerna regleras i statistikavtalet.

Partsgemensam grupp

OFR medverkar tillsammans med Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko i den partsgemensamma arbetsgruppen i lönestatistikfrågor inom statlig sektor. Gruppens uppgift är att bland annat att behandla frågor rörande primärdata som den gemensamma statistiken bygger på såsom insamlingstidpunkt, granskningsförfarande, variabelinnehåll, population, registervård och liknande frågor. Gruppen ska också årligen producera en partsgemensam rapport.

BESTA

Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell.

Material

Statistikavtal
Förändringar rörande BESTA-klassificering 2018-12-12
BESTA

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.