fbpx

OFR bildades som TCO-OF den 1 januari 1991 genom en sammanslagning av två förhandlingskarteller inom TCO, KTK på det kommunala området och TCO-S på det statliga området. 1995 bytte organisationen namn till Offentliganställdas Förhandlingsråd. Läs mer om OFRs historia i  skriften OFR – Organisationen och huvudavtalen.


 

» Se bildspel på OFR 20 år


 

1991

TCO-OF bildas. Medlemsförbund vid starten är: Lärarförbundet, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Statstjänstemannaförbundet ST, Vårdförbundet SHSTF, Officerarnas Riksförbund, Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, Ledarna, Svenska Tulltjänstemannaförbundet och Svenska Folkhögskolans lärarförbund SFHL. Polisförbundet träder ur TCO-OF men kvarstår som medlem i TCO.

1993

Polisförbundet återinträder som medlem i TCO-OF.

1994

En överenskommelse träffas mellan Officerarnas Riksförbund (ORF), Svenska Officersförbundet(SOF), TCO-OF och Saco-S. Överenskommelsen, som t.o.m. utgången av  1997, innebar att ett nytt officersförbund gavs rätten att under tiden fram till den första ordinarie kongressen stå utanför såväl TCO, SACO, TCO-OF som SACO-S. TCO-OF och Saco-S åtog sig att gemensamt företräda det nya förbundet i övergripande centrala förhandlingsfrågor samt i konflikträttsfrågor.

Huvudavtal träffas inom det kommunala området.

1995

TCO-OFs ombildas till Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR). De beslutsbefogenheter rörande TCO-OF som tidigare tillkom TCOs kongress överförs till OFRs stämma och organisationen blir därmed oberoende av centralorganisationerna.

ORF och SOF beslutar att bilda ett nytt Officersförbund.

1996

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd bildas.

1997

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd träffar huvudavtal med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Förbundsområde Lärare är vilande så länge Samverkansrådet har rollen som avtalsslutande part.

1998

Officersförbundet blir medlem.

1999

Akademikerförbundet SSR träffar ett servicemedlemskap med OFR för sina kommunala medlemmar.

2000

Akademikerförbundet SSR blir medlem i förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

2001

Serviceöverenskommelse tecknas med Lärarnas Riksförbund. Christer Romilson väljs till OFRs ordförande och systemet med roterande ordföranden slopas.

2002

Akademikerförbundet SSR, Lärarnas Riksförbund och Försäkringsanställdas Förbund blir medlemmar. Ett serviceavtal tecknas med Sveriges Skolledarförbund.

2003

Sveriges läkarförbund blir medlem i OFR och ett nytt förbundsområde inrättas, Läkare. Förbundsområdet tecknar ett eget huvudavtal med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Försäkringsanställdas Förbund och Statstjänstemannaförbundet går samman och bildar Fackförbundet ST.

2005

Sveriges Skolledarförbund blir medlem i OFR med sina kommunalt anställda medlemmar.

2009

Sveriges skolledarförbund bryter sitt samarbete med Lärarnas Samverkansråd och begär därför utträde ur OFR.

2010

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund blir medlem i OFR och går in i förbundsområde Hälso- och sjukvård.

2014

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund byter namn till Fysioterapeuterna. Lars Fresker, Officersförbundets ordförande, blir vald till OFRs ordförande efter Christer Romilson.

2015

OFR firar 20 år.

2016

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet blir medlem i OFR och ingår i förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

2017

Förbundet Reservofficerarna blir medlem i OFR och ingår i förbundsområde Officerare.

2018

En ny vision antas. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

2019

Fysioterapeuterna och Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet utträder ur OFR.

2021

Teaterförbundet för scen och film byter namn till Fackförbundet Scen & Film.

2023

Sveriges Lärare bildas då fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund går samman. De utgör förbundsområde Lärare med sina medlemmar inom KR-sektorn.

Sveriges Lärare ansluter även sina statliga medlemmar till OFR och ingår med dessa i förbundsområde Statstjänstemän.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.