fbpx

A

AB

Allmänna bestämmelser – kommun och region

AGS-KL

Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl.

AKAP-KR (som tidigare hette AKAP-KL)

Pensionsavtal för kommunal sektor för födda 1986 eller senare. Trädde i kraft 1 januari 2014.

ALFA & ALFA-T

Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren för arbetstagare hos myndigheter under regeringen. Heter fr.o.m. 1 juni 2013 Villkor resp. Villkor-T.

ATL

Arbetstidslag

AVA

Allmänna anställningsvillkor gällande Arbetsgivarverkets sektor Affärsverk och infrastruktur

 

F

FörL

Föräldraledighetslagen

 

H

HÖK

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

 

K

KAP-KL

Pensionsavtal för kommunal sektor för födda 1986 eller tidigare

KI

Konjunkturinstitutet. En statlig myndighet som gör prognoser om samhällsekonomins utveckling och förutsättningarna för lönebildningen.

KOM-KL

Omställningsavtal – kommun och region

 

L

LAS

Lagen om anställningsskydd. Lagen anger regler för anställningsformer och turordningsregler vid uppsägningar.

LFF

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

LOK

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

 

M

MBL

Lag om medbestämmande i arbetslivet

MI

Medlingsinstitutet. Statlig myndighet som ska medla i arbetstvister och utse medlare. MI ska också arbeta för att lönebildningen fungerar väl och ansvara för lönestatistik.

 

P

PA 16

Pensionsavtal för statlig sektor

PA 03

Tidigare pensionsavtal för statlig sektor, är nu en del i det nya avtalet PA 16

PSA

Avtal om ersättning vid personskada – statlig sektor

PTK

Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och SACO-förbund.

 

R

RALS

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten

 

S

SAP-R

Särskild avtalspension för räddningstjänsten

SjLL

Lag om sjuklön

SemL

Semesterlag

SFB

Socialförsäkringsbalk

 

T

TFA-KL

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl.

TurA-S

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.