fbpx

Lathund Kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade får stöd samt att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på området.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

Studiehandledning – till OFRs fackliga handböcker om diskrimineringslagstiftningen

OFR har tagit fram två handböcker om diskriminering, Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.

Studiehandledningen är uppbyggd kring ett antal teman, som ska spegla återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats. Från handböckerna har vi hämtat och sammanfört innehåll till fyra temaområden; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och  lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Dessa block kan användas i valfri ordning för att arrangera ett undervisningspass eller till att skapa en diskussion kring ett specifikt problemområde. Nedan finns även PP-bilder till studiehandledningen.

Studiehandledning

PowerPoint till Studiehandledning för fackliga handböckerna om diskriminering

 

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Sedan den 1 januari 2017 gäller att arbetsgivaren i samverkan med de fackliga organisationerna ska arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Bestämmelserna om det förebyggande arbetet  – det som kallas aktiva åtgärder – har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i diskrimineringslagen.

I handboken beskrivs det rättsliga regelverket översiktligt och  tips och råd ges om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka rutiner som måste finnas på plats för att samverkan ska fungera på arbetsplatsen.

Boken kan köpas på Bokus eller Adlibris

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka  kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

I boken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om Bevisning, frister och påföljder, Rekrytering, Lön, Arbetsledning/uppsägning och Trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen och för att illustrera diskrimineringsgrunderna har vi med olika fallbeskrivningar. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket.

Vad är diskriminering? En facklig handbok, andra upplagan, innehåller rättspraxis t.o.m. december 2018.

Boken kan köpas på Bokus eller Adlibris

 

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier

Handlingsplanen utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen. Ladda ner härifrån.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.