Parterna i den kommunala sektorn har träffat en principöverenskommelse för ett nytt omställningsavtal – kallat KOM-KR. Fokus ligger på kompetensutveckling och omställning i arbetslivet långt innan arbetsbrist uppstår. I fall arbetsbrist ändå uppstår ger avtalet aktiva insatser och ekonomisk trygghet för förbundens medlemmar. Några viktiga nyheter är bland annat att avtalet omfattar visstidsanställda och sjukskrivna. OFRs kommunala förbund har tillsammans med Kommunal och AkademikerAlliansen förhandlat fram överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram alla detaljer i avtalet som beräknas gälla från och med den 1 maj 2020. Mer info

Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en referensgrupp där frågor kring det kommunala omställningsavtalet KOM-KL diskuteras. I gruppen ingår representanter från de kommunala förbunden. Vi bevakar givetvis utvecklingen som rör omställningsfrågor och omställning inom andra sektorer.

KOM-KL

OFR förhandlade, på medlemsförbundens uppdrag, med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona fram ett avtal om omställning – KOM-KL – som trädde i kraft 2012. KOM-KL är ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Syftet med avtalet är att stödja och hjälpa en arbetstagare till nytt arbete samt att ge ekonomisk trygghet i den processen. Det är Omställningsfondens kansli som hanterar den löpande verksamheten.

OFRs representation

OFR finns representerad i Omställningsfondens styrelse. Inför styrelsens möten bereder en partsgemensam beredningsgrupp ärenden inför beslut så att de får en allsidig bedömning.

Vi finns också representerade i Rådgivningsnämnden som behandlar frågor från parterna vad gäller tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna i avtalet och i Skiljenämnden som  hanterar tvister om tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna.

 

ul-li-bla_10x10  OFRs informationsmaterial

ul-li-bla_10x10  Länk till Omställningsfonden