fbpx

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett nytt kompetens- och omställningsavtal KOM-KR för anställda i kommuner och regioner. Hösten 2022 kommer det också vara möjligt att för första gången söka det av riksdagen beslutade omställningsstudiestödet.

Kompetens och omställningsavtalet är en del av en helhet i ett nytt avtalspaket rörande pensioner, omställning och arbetsmiljö i kommuner och regioner. Syftet med denna helhet är att ge bättre villkor under hela arbetslivet för OFR-förbundens medlemmar.

 

De olika komponenterna i omställningsavtalet

Omställningsavtalet för kommuner och regioner, KOM-KR, omfattar tre delar (varav den första är en helt ny komponent i omställningsarbetet framåt):

  1. Möjligheter till egen vald kompetensutveckling under pågående anställning för att stärka ställningen på arbetsmarknaden, via det så kallade omställningsstudiestödet
  2. Resurser för arbetsgivare att, i samverkan med de fackliga organisationerna, satsa på förebyggande insatser som både stöttar arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov och arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden
  3. Stöd till arbetstagare som sägs upp eller slutar genom en överenskommelse, på grund av arbetsbrist eller ohälsa

Avtalet har förhandlats fram av OFRs förbund inom kommuner och regioner, Kommunal och AkademikerAlliansen, samt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kompetens- och omställningsavtal, i lydelse 22-10-01
Redogörelsetext till KOM-KR i lydelse 2022-10-01
Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01
Partsgemensam kommentar till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

 

Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en referensgrupp där frågor kring det kommunala omställningsavtalet KOM-KR diskuteras. I gruppen ingår representanter från de kommunala förbunden. Vi bevakar såväl utvecklingen av avtalets tillämpning som omställningsfrågor och omställning inom andra sektorer.

 

OFRs representation

Omställningsfonden är den organisation som hanterar det löpande arbetet med KOM-KR, d.v.s. utför det aktiva omställningsarbetet, hanterar de ekonomiska förmånerna och frågor som rör de förebyggande insatserna. OFR-förbunden finns representerade i Omställningsfondens styrelse. Inför styrelsens möten bereder en partsgemensam beredningsgrupp ärenden inför beslut för att de ska få en allsidig bedömning.

 

Vi finns även representerade i:

  • Rådgivningsnämnden som behandlar frågor från parterna vad gäller tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna i avtalet
  • Skiljenämnden som hanterar tvister om tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna.
  • Kammarkollegiet som på uppdrag av regeringen inrättat Råd för grundläggande omställnings- och kompetensstöd där OFR är med.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.