För anställda inom kommun och region (KR-sektorn) finns fyra  kollektivavtalade trygghetsförsäkringar;

  • TFA-KL
  • AGS-KL
  • TGL-KL
  • Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL

De lagstadgade förmåner som regleras i lagen om sjuklön (SjLL) och socialförsäkringsbalken ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskada eller sjukdom.

Avtalet försäkrar 2021

I skriften Avtalet försäkrar beskrivs de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Skriften som uppdateras varje år är framtagen av OFR, Kommunal och AkademikerAlliansen. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada. Den gäller för alla anställda inom kommun och region. Om man råkar ut för en arbetsskada på arbetet eller på väg till/från arbetet kan man få ersättning från TFA-KL.

AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS-KL är en kollektivavtalad försäkring som ger en kompletterande ersättning till den lagstadgade ersättning man får under tid med sjukpenning och sjukersättning. Den gäller för alla anställda inom kommun och region som varit anställda i minst 90 dagar.

Under tid med sjukpenning kan dagersättning ges.

Under tid med sjukersättning får man månadsersättning och den betalas med följande nivåer:

När anställningen upphört finns ett efterskydd som innebär att om man insjuknar inom 720 dagar från det att anställningen upphörde så har man rätt till ersättning från AGS-KL.

Du kan ha rätt till ersättning vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Mejla in en anmälan till AFA försäkringar via länken här eller hämta en blankett  – Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) – så utreds ditt fall.

Från och med 1 juni 2018 har försäkringsvillkoret för AGS-KL ändrats. Ändringen har betydelse vid längre sjukdomsfall och innebär att om Försäkringskassan med stöd av 27 kap. 48 eller 49 §§ Socialförsäkringsbalken har beslutat att inte längre utge sjukpenning på den grunden att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden kan under vissa förutsättningar arbetstagaren har rätt till Särskild AGS-KL-förmån istället. Här kan du läsa mer om AGS-KL-förmånen.

TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring

TGL-KL är en kollektivavtalad livförsäkring som gäller för alla anställda inom kommun och region. Försäkringen innebär att om den försäkrade avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till de efterlevande. Anmälan görs till KPA Liv.

Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL

Om du blir långvarigt sjuk och beviljas sjukersättning från Försäkringskassan, fortsätter du att tjäna in premier för din kommunala tjänstepension. Försäkringen betalar premierna istället för arbetsgivaren som om du hade fortsatt att arbeta.

AFAs handbok om de kommunala avtalsförsäkringarna 2021

Dela i sociala medier: