fbpx

För anställda inom kommun och region (KR-sektorn) finns fyra  kollektivavtalade trygghetsförsäkringar;

  • TFA-KL
  • AGS-KL
  • TGL-KL
  • Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KR

De lagstadgade förmåner som regleras i lagen om sjuklön (SjLL) och socialförsäkringsbalken ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskada eller sjukdom.

Avtalet försäkrar 2024

I skriften Avtalet försäkrar beskrivs de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Skriften som uppdateras varje år är framtagen av OFR, Kommunal och AkademikerAlliansen. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada. Den gäller för alla anställda inom kommun och region. Om man råkar ut för en arbetsskada på arbetet eller på väg till/från arbetet kan man få ersättning från TFA-KL.

AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS-KL är en kollektivavtalad försäkring som ger en kompletterande ersättning till den lagstadgade ersättning man får under tid med sjukpenning och sjukersättning. Den gäller för alla anställda inom kommun och region som varit anställda i minst 90 dagar.

Under tid med sjukpenning kan dagersättning ges.

Under tid med sjukersättning får man månadsersättning och den betalas med följande nivåer:

När anställningen upphört finns ett efterskydd som innebär att om man insjuknar inom 720 dagar från det att anställningen upphörde så har man rätt till ersättning från AGS-KL.

Du kan ha rätt till ersättning vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Mejla in en anmälan till AFA försäkringar via länken här eller hämta en blankett  – Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) – så utreds ditt fall.

Från och med 1 juni 2018 har försäkringsvillkoret för AGS-KL ändrats. Ändringen har betydelse vid längre sjukdomsfall och innebär att om Försäkringskassan med stöd av 27 kap. 48 eller 49 §§ Socialförsäkringsbalken har beslutat att inte längre utge sjukpenning på den grunden att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden kan under vissa förutsättningar arbetstagaren har rätt till Särskild AGS-KL-förmån istället. Här kan du läsa mer om AGS-KL-förmånen.

Från och med den 1 juli 2021 förbättras den kompletterande sjukförsäkringen AGS-KL för den som får smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning kan – istället för sjukpenning – ges till den som av läkare bedöms bära på smitta av visst allvarligt slag utan att själv vara sjuk. Kompletterande ersättning (så kallad dagsersättning) från AGS-KL kan nu ges redan från den första dagen med smittbärarpenning. Före ändringen gällde att ersättning kunde ges först från den femtonde dagen.

För den som har en lön som överstiger nivån 8 prisbasbelopp per år, vilket motsvarar cirka 31 700 kronor per månad år 2021, blir ersättningen från AGS-KL också högre i dessa fall. Den tidigare gällande regeln att ersättning från AGS-KL inte kunde ges på förlust av inkomster som överstiger motsvarande 8 prisbasbelopp per år har från den 1 juli 2021 tagits bort för de första 30 dagarna i en ersättningsperiod.

De centrala fackliga organisationerna på det kommunala området, bland andra OFRs medlemsförbund, har förhandlat fram dessa förbättringar av AGS-KL-försäkringen med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Försäkringsbolaget AFA Försäkring betalar ut ersättning efter ansökan från den enskilde arbetstagaren. För att AFA ska hinna bygga upp en administrativ lösning för den utvidgade försäkringen tar AFA – enligt överenskommelse mellan de centrala parterna – emot ansökan tidigast från den 1 september 2021. Retroaktiv ersättning kan då i förekommande fall lämnas från den 1 juli 2021.

Smittbärarpenning från Försäkringskassan är en relativt ovanlig ersättningsform. Vid ”vanlig” sjukpenning finns det normalt rätt till kompletterande ersättning från AFA först efter tre månaders sjukskrivning. Det kan därför befaras att många som beviljas smittbärarpenning inte känner till möjligheten att få kompletterande ersättning från AFA redan från den första dagen. Det är därför av extra stor betydelse att nå ut med information om den här försäkringsförmånen till berörda ”smittbärare”.

Särskild AGS-KL-förmån upphör från och med den 1 oktober 2022

En del av det stora avtalspaket om ett nytt omställningsavtal och tjänstepensionen i kommun- och regionsektorn som de centrala avtalsparterna förhandlade fram i december 2021, innehåller en viktig förändring i den kompletterande sjukförsäkring som gäller för anställda i sektorn, AGS-KL. Ändringen innebär att den försäkring som har kunnat ge ersättning från försäkringsbolaget AFA Försäkring i vissa fall när Försäkringskassan har beslutat att inte längre betala sjukpenning, Särskild AGS-KL-förmån, upphör att gälla från den 1 oktober 2022. Det betyder att det inte kommer att finnas rätt till några nya sådana förmåner från och med den 1 oktober. För den som redan har påbörjat en ersättningsperiod med Särskild AGS-KL-förmån fortsätter utbetalningen som tidigare i längst 180 dagar.

Observera att den som har fått eller senare får ett beslut från Försäkringskassan som avser tid före den 1 oktober 2022 om att sjukpenning inte längre kan betalas på grund av att den försäkrade bedöms kunna utföra ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, fortfarande har möjlighet att få Särskild AGS-KL-förmån enligt hittills gällande regler. Det krävs alltså inte att AFA Försäkring har hunnit besluta i ett sådant ärende eller ens att ansökan om Särskild AGS-KL-förmån är inlämnad före den 1 oktober för att möjligheten att få ersättning ska finnas kvar. Det avgörande är från vilket datum Försäkringskassans beslut om att inte längre betala sjukpenning gäller. Om detta datum är före den 1 oktober 2022 gäller villkoren i försäkringen som tidigare.

Mer information finns på AFA Försäkrings hemsida.

TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring

TGL-KL är en kollektivavtalad livförsäkring som gäller för alla anställda inom kommun och region. Försäkringen innebär att om den försäkrade avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till de efterlevande. Anmälan görs till KPA Liv.

Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KR

Om du blir långvarigt sjuk och beviljas sjukersättning från Försäkringskassan, fortsätter du att tjäna in premier för din kommunala tjänstepension. Försäkringen betalar premierna istället för arbetsgivaren som om du hade fortsatt att arbeta.

AFAs handbok om de kommunala avtalsförsäkringarna 2024

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.