fbpx

Personuppgiftsansvarig:
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
Org.nr 802004-3181
Postadress: Box 5260
102 46 Stockholm
E-post: ofr@ofr.se

Dataskyddsombud: Evalena Ödman
E-post: evalena.odman@ofr.se
Telefon: 072-540 83 26

Information om OFRs personuppgiftsbehandling

OFR är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som OFR bestämmer ändamål och medel för. OFR behandlar personuppgifter för flera olika ändamål men främst för att administrera de samverkans- och förhandlingsuppdrag som OFR har.

Så här behandlar OFR personuppgifter i samband med beställning av material

OFR tar fram handböcker och annat informationsmaterial på uppdrag av våra medlemsförbund. I samband med att förbunden beställer material från oss behandlar OFR uppgift om namn på aktuell kontaktperson. Ändamålet med behandlingen är att administrera beställningen och den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som förbunden har ingått med oss i samband med beställningen. Fakturaunderlag sparas så länge det krävs enligt gällande bokföringsregler.

När du anmäler dig till ett seminarium

Om du vill delta i ett seminarium som OFR arrangerar föranmäler du dig genom att mejla ditt namn och dina kontaktuppgifter till OFR.

Informationen använder OFR för att planera och administrera seminariet samt föra statistik över antalet besökare. Uppgifterna raderas senast en månad efter att seminariet genomförts. Om du vill att OFR sparar dina uppgifter längre tid för att du ska få fler inbjudningar får du lämna ett särskilt samtycke till det.

Genom att anmäla dig till ett seminarium samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de redovisade ändamålen.

Ledamöter i OFRs ledningsorgan

OFR behandlar personuppgifter om ledamöterna i våra ledningsorgan. Det är de förbund som ingår i OFR som rapporterar vilka som ska företräda dem. De uppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter och uppgift om vilket förbund personen representerar.

Ledamöter i OFRs ledningsorgan är antingen aktiva medlemmar i något av våra medlemsförbund eller anställda på förbund. Uppgift om ledamöter kan därför, men behöver inte, innebära uppgift om fackligt medlemskap. De som tackar ja till uppdrag har dock själva offentliggjort uppgifterna (jfr dataskyddsförordningen artikel 9 punkten 1 e). OFR hanterar som regel inte personuppgifter om enskilda medlemmar.

Ändamål med den behandlingen är att kunna hantera kallelser och andra utskick till sammanträden och administrera de samverkans- och förhandlingsuppdrag som OFR har.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra de förhandlings- och samverkansuppdrag som OFR har, det vill säga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse.

I samband med internat och liknande lämnar OFR ut deltagarnas namn och kontaktuppgifter till hotellet eller konferensanläggningen. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med den berörda anläggningen. Om någon deltagare anmäler behov av specialkost lämnar OFR informationen vidare med personens samtycke.

OFR publicerar uppgift om namn och förbund som personen representerar på hemsidan. Uppgifterna publiceras med stöd av en intresseavvägning. När det gäller aktiva medlemmar har dessa själva offentliggjort uppgifterna.

Uppgifterna sparas så länge personen har kvar uppdraget. Vissa uppgifter, som uppgifter i protokoll och årsredovisningar, sparas dock längre för bokförings- och arkivändamål.

Personuppgifter om motparter och medverkande i samverkansorgan

OFR behandlar namn och kontaktuppgifter för personer som medverkar i olika samverkansorgan. Ändamål med den behandlingen är att kunna hantera kallelser och andra utskick till sammanträden och administrera de samverkans- och förhandlingsuppdrag som OFR har. Uppgifterna behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser samt att utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse.

Leverantörer

Namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos leverantörer sparas så längre det behövs för att administrera avtalet. Fakturaunderlag sparas för bokföringsändamål så länge det krävs enligt gällande regler. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra rättsliga förpliktelser.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har rätt att få besked om OFR behandlar personuppgifter om dig och få en kopia av uppgifterna; ett så kallat registerutdrag. Det kostar inget för dig. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som OFR behandlar, varifrån dessa uppgifter kommer, för vilket syfte personuppgifterna behandlas, vilka mottagare uppgifterna lämnas till och hur länge uppgifterna sparas.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om
1. Informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
2. Du återkallar det samtycke du lämnade och det inte finns någon annan rättslig grund för OFR att fortsätta behandla uppgifterna.
3. Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om du invänder mot att behandlingen sker för direktmarknadsföring.
4. Personuppgifterna inte har behandlats på ett lagligt sätt.

Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte får radera dina uppgifter. Exempelvis kan det finnas regler i bokförings – och skattelagstiftning eller arbetsrättsliga regler som innebär krav på att uppgifter ska sparas viss tid. Vissa uppgifter sparas för arkivändamål.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller om du har invänt mot behandling, under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.

Automatiserat beslutsfattande

Hos OFR förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller annan profilering.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att under vissa förutsättningar, få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss för att kunna föra över dem till annan personuppgiftsansvarig.

Vilka tar del av uppgifterna?

Det är bara den personal hos OFR som behöver uppgifterna för sitt arbete som har rätt att ta del av dina uppgifter. OFR anlitar personuppgiftsbiträden för viss behandling, t ex för IT-stöd. I de fallen har OFR personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagring och gallring av personuppgifter

Uppgifterna sparas aldrig längre än de behövs för det aktuella ändamålet.

Tredje land

OFR lagrar inte personuppgifter i länder utanför EU/EES

Rätt att klaga till Integritetsmyndigheten

Du har rätt att klaga till Integritetsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt.
Integritetsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post imy@imy.se.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.