Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Fysioterapeuterna och Teaterförbundet. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

På gång

OFRs kommunala förbundsområden har träffat en överenskommelse med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.  Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA -KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.  Det är också klart vilka försäkringsgivare som kommer att vara valbara för 2018.  (170906)

 

Material

ul-li-bla_10x10 Sänkta avgifter ger högre pension. Partsgemensamt pressmeddelande 5 september 2017

ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

ul-li-bla_10x10 Den kommunala pensionspyramiden

ul-li-bla_10x10 AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 KAP-KL

ul-li-bla_10x10 Byte från KAP-KL till AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 Familjeskydd

ul-li-bla_10x10 Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad om löneväxling

Tryggande i Pacta – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)