fbpx

Familjeskydd i AKAP-KL

I AKAP-KR finns Familjeskydd för alla anställda. Familjeskyddet innebär ersättning till efterlevande vuxen och arvsberättigade barn om den anställde avlider.

Familjeskyddet är en försäkring som tecknas av och betalas av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som medför skyldighet att teckna försäkringen finns alltid en rätt till ersättning även om arbetsgivaren försummat att betala försäkringspremien.

Det finns inga preskriptionsbestämmelser.

När gäller Familjeskyddet?

Familjeskydd gäller om arbetstagaren avlider:

  • under tid då han eller hon är anställd,
  • under tid då ersättning utbetalas från AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkring) eller arbetsskadelivränta som samordnas med sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • under tid den anställde är sjuk efter att anställningen upphört om fortsatt sjukdom skulle ha gett ersättning från AGS-KL,
  • under tid med särskild avtalspension eller
  • inom sex månader efter att anställningen upphört.

Förutsättningen är att annan anställning inte ger motsvarande efterlevandeskydd.

Vem räknas som efterlevande vuxen?

Make/maka om han eller hon stadigvarande bodde tillsammans med arbetstagaren vid tidpunkten för dödsfallet och antingen

  • då stadigvarande bodde tillsammans med barn under arton år som någon av eller båda makarna hade vårdnaden om

eller

  • utan avbrott bott tillsammans med arbetstagaren sedan minst fem år före dödsfallet.

Med efterlevande make/maka jämställs:

  • registrerad partner enligt tidigare gällande lag om registrerat partnerskap.
  • sambo som är ogift och tidigare varit gift/registrerad partner med arbetstagaren eller har eller har haft barn eller vid dödsfallet väntade barn med arbetstagaren.

Vem räknas som efterlevande barn?

Efterlevande barn är arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. Om barnet går i grundskola eller gymnasium ges ersättning längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Efterlevande barn är även utländska barn som arbetstagaren med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem i Sverige i adoptionssyfte.

Ersättningens storlek

Ersättningen som beskrivs nedan baseras på det inkomstbasbelopp som gäller året för dödsfallet och räknas årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet under utbetalningstiden. Inkomstbasbeloppet 2023 är 74 300 kr.

Om den avlidne hade fler än en anställning som berättigar till Familjeskydd, kan endast ett Familjeskydd utges. Inkomsterna från anställningarna räknas dock ihop för att efterlevande vuxen inte ska gå miste om den högre ersättning som ges om den pensionsgrundande lönen totalt överstiger tre inkomstbasbelopp per halvt kalenderår.

Ersättningen betalas månadsvis från och med månaden efter dödsfallet. Familjeskyddet är skattepliktig inkomst.

Ersättning till efterlevande vuxen:

Efterlevande vuxen har rätt till ersättning med 0,8 inkomstbasbelopp per år. För 2023 innebär det ett månatligt belopp på 4 953 kr. Om den avlidne arbetstagaren hade en pensionsgrundande lön över 3 inkomstbasbelopp (som beräknas per halvt kalenderår), blir ersättningen istället 1,1 inkomstbasbelopp per år, vilket innebär 6 811 kr per månad. Såväl grundlön som rörliga tillägg (exempelvis övertidsersättning, ob-tillägg och jourersättning) ingår i den pensionsgrundande lönen. Ersättningen betalas under fem års tid, men upphör exempelvis om den efterlevande gifter om sig.

Ersättning till efterlevande barn:

Efterlevande barn har rätt till ersättning med ett halvt inkomstbasbelopp per år. Om antalet barn är fyra eller fler, får alla barn dela på 1,5 inkomstbasbelopp. Med 2023 års inkomstbasbelopp blir ersättningen följande:

Vid maximalt tre barn blir det ett månadsbelopp på 3 096 kr per barn.

Vid fyra barn blir det ett månadsbelopp på 2 322 kr per barn.

Vid fem barn blir det ett månadsbelopp på 1 858 kr per barn

Vid sex barn blir det ett månadsbelopp på 1 548 kr per barn.

Hur får efterlevande ersättning?

Familjeskyddet betalas ut av KPA Pension. Arbetsgivaren anmäler dödsfall till KPA Pension, men anmälan kan även göras av efterlevande. Om anställningen upphört vid dödsfallet ska anmälan göras av efterlevande. Länk till KPA Pension 

Tvist m.m.

Tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren handläggs enligt bestämmelserna i AKAP-KR §§ 15-16. Se förhandlingsordning i pensionsfrågor

Efterlevande kan begära att KPA Pension anmäler ärendet till Pensionsnämnden för utlåtande avseende tolkning och tillämpning av Familjeskyddet.

Annat skydd till efterlevande:

Du kan även ha ytterligare skydd till efterlevande genom din anställning, se här

ul-li-bla_10x10 Typexempel

ul-li-bla_10x10 Annat skydd till efterlevande

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.