Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

Den 23 februari träffade träffade OFR/S,P,O en överenskommelse med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal, PA 16, som trädde ikraft den 1 januari 2016. Information om PA 16 finns nedan.

 

På gång

Det nya statliga pensionsavtalet, PA 16, varit i kraft sedan den 1 januari 2016. Det är dock först från och med 2017 som avtalets alla delar har börjat att tillämpas. Till exempel ska den som är född 1988 eller senare från och med januari 2017 få pengar avsatta till den nya flexpensionen, 1,5 % av den utbetalda lönen. En del av avtalet är fortfarande inte igång. Det gäller den nya flytträtten, dvs. möjligheten att flytta sitt försäkringskapital till ett annat försäkringsbolag. Den möjligheten kommer att öppnas den 3 april 2017. (170224)

 

Material

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

PA 16 – övergångsperioden 1 januari – 31 december 2016

Valbara bolag i PA 16

FAQ

OFRs faktablad om löneväxling

Pressmeddelande 23 februari

Vad är PA 03?