fbpx

Om PA 03

PA 03 gäller för alla statligt anställda födda 1943 eller senare. För officerare och flygledare gäller avtalet för alla födda 1948 eller senare. Anställda under 18 år eller de som har uppnått pensionsåldern enligt PA 03 omfattas inte av avtalet. Pensionsåldern är 65 år för alla anställda förutom officerare som har 61 år och flygledare som har 60 år. Pensionsavtalet PA 03 består av flera delar.

Det finns också ett delpensionsavtal för statlig sektor.

Låga avgifter

Avgifterna som de valbara bolagen tar ut för sina liv- och fondförsäkringsprodukter sänktes kraftigt fr.o.m. 1 januari 2011 i det statliga pensionsavtalet PA 03. I genomsnitt sänks avgifterna med 60 % på hela produktutbudet. Förutom lägre avgifter förbättras även möjligheterna till jämförelser mellan försäkringsgivarnas olika sparalternativ. Hela utbudet med alla valbara produkter i PA 03 finns nu med både avgifter, avkastning och betyg redovisade hos valcentralen SPV. Läs mer om de nya sänkta avgifterna till höger under Sänkta avgifter.

Avgiftsbestämd ålderspension

Den avgiftsbestämda ålderspensionen består av individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. Från och med 23 års ålder och fram till pensionsåldern betalar arbetsgivaren in pensionsavgifter varje månad, totalt betalas 4,5 procent av lönen. Av dem utgör den individuella ålderspensionen 2,5 procent och den kompletterande ålderspensionen 2,0 procent. Den individuella ålderspension väljer alla anställda själva hur den ska förvaltas medan den kompletterande ålderspensionen placeras i Kåpan Pensioner. Om man inte gör något val så placeras den individuella ålderspension i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i Kåpan Pensioner. Den avgiftsbestämda ålderspensionen kan tidigast börja tas ut från 61 års ålder genom ett s.k. förtida uttag.

Förmånsbestämd ålderspension

Eftersom man inte får lagstadgad pension för lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp finns en kompletterande förmånsbestämd ålderspension i PA 03. 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar en månadslön om 37 807 kronor (2017). Förmånsbestämd ålderspension innebär att man på förhand vet hur stor pensionen blir i förhållande till pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget utgörs av den pensionsgrundande lönen de fem senaste åren före pensionsåret. Förmånsbestämd ålderspension börjar tjänas in från 28 års ålder. Beroende på när man är född varierar pensionens storlek mellan 60 och 65 procent av inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Alla anställda födda 1972 eller tidigare har också en viss förmånsbestämd ålderspension för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp. Även här beror storleken av pensionen på när man är född och den varierar mellan 0 till 9,5 procent. För att få hel förmånsbestämd ålderspension krävs att man har tjänat in pension i minst 30 år från och med 28 års ålder. Om man tjänat in pension under färre år blir den förmånsbestämda ålderspensionen proportionellt lägre. Det är statlig anställningstid räknas med tidigare anställningstid från andra sektorer och avtalsområden. Det är möjligt att ta ut den förmånsbestämda ålderspension från 61 år genom ett s.k. förtida uttag.

Sjukpension

Den som får sjuk- eller aktivitetsersättning beviljad av Försäkringskassan får även sjukpension från PA 03. Arbetsgivaren ska anmäla till SPV att den anställde fått sjuk- eller aktivitetsersättning så att sjukpension kan börja betalas ut. Storleken på sjukpensionen beror på lönens storlek
Lönenivå: Sjukpensionens storlek:
0 – 7,5 prisbasbelopp (44 800 kr/mån 2017) 15 procent
7,5 och 20 prisbasbelopp 75 procent
20 och 30 prisbasbelopp 37,5 procent
För den som har partiell sjuk- eller aktivitetsersättning utges beloppet i proportion till detta.

Efterlevandepension

Alla som omfattas av PA 03 eller som uppbär ålders- eller sjukpension enligt PA 03 omfattas av ett efterlevandeskydd. Det innebär att om man avlider före 75 års ålder utges en efterlevandepension till den efterlevande make/maka/registrerad partner/sambo samt barn under 20 år.

Delpension

Utöver PA 03 finns ett avtal om delpension som ger alla statligt anställda möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om att få delpension fr.o.m. 61 års ålder. Om arbetsgivaren medger delpension kan arbetstiden minskas med som mest 50 procent. Ersättningen under tiden med delpension är 60 procent av arbetstidsminskningen. Delpensionen betalas ut fram till 65 års ålder.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.