OFRs kommunala medlemsförbund har en överenskommelse om lönestatistik med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta. Överenskommelsen reglerar samarbetsformerna för och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken.

AID

I statistikavtalet finns en överenskommelse mellan parterna om ett gemensamt klassificeringssystem för arbetsuppgifter i kommunal sektor, Arbetsidentifikation (AID).  AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Förändringar i systemet arbetas fram i den partsgemensamma statistikkommittén bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

Reviderat AID

AID är nu reviderat. Nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och många etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar. Översynen har syftat till att fånga upp förändringar i arbetsuppgifter som har skett sedan AID infördes 2008.  Reviderat AID kommer att användas första gången vid insamlingen av novemberstatistiken 2018. Redovisning av lönestatistik med reviderad AID kommer att ske under våren 2019.

Partsgemensamma grupper

OFR medverkar i den partsgemensamma kommittén Den kommunala statistikkommittén. Kommittén främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som bygger på den gemensamma lönestatistiken.

Material

checkmark-xxl-50x50Överenskommelse om lönestatistik
checkmark-xxl-50x50 Arbetsidentifikation AID 2015 – Handbok
checkmark-xxl-50x50Partsgemensamt följebrev – 2018
checkmark-xxl-50x50 Etikettlista med synliga förändringar – 2018
checkmark-xxl-50x50 Etikettlista – 2018
checkmark-xxl-50x50 Förtydliganden AID 2015
checkmark-xxl-50x50 Introduktion till AID