OFRs kommunala medlemsförbund har en överenskommelse om lönestatistik med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelsen reglerar samarbetsformerna för och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken.

AID

I statistikavtalet finns en överenskommelse mellan parterna om ett gemensamt klassificeringssystem för arbetsuppgifter i kommunal sektor. Arbetsidentifikation (AID) är ett partsgemensamt utvecklat system för gruppering av arbetsuppgifter för anställda som följer kommunala avtal.

På gång

Ett revideringsarbete avseende AID har startats upp. Enligt tidplan ska ett reviderat AID kunna användas från och med lönestatistiken för november 2017.

Partsgemensamma grupper

OFR medverkar i den partsgemensamma kommittén Den kommunala statistikkommittén. Kommittén främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som bygger på den gemensamma lönestatistiken.

 

Överenskommelse om lönestatistik
Arbetsidentifikation AID 2015
Etikettlista AID 2015
Förtydliganden AID 2015
Introduktion till AID