fbpx

OFR/S,P,O kunde i juni 2015, trots det som dittills hade uppnåtts, konstatera att förhandlingarna inte hade nått tillräckligt långt på flera avgörande punkter för att en överenskommelse skulle vara möjlig.

  • Ett pensionsavtal ska bygga på rättvisa grunder. Den principen gäller även för arbetstagare med högre lön än genomsnittet. Pensionspremien, 30 % av lönen för eventuella lönedelar som överstiger det s.k. taket i den allmänna försäkringen (motsvarande cirka 36 300 kr/månad 2015) är inte tillräcklig för att ge en ålderspension som motsvarar den som erhålls enligt PA 03 för motsvarande del av lönen. En övergång till ett helt premiebestämt tjänstepensionssystem, något som OFR/S,P,O principiellt har sagt ja till, får inte leda till stora försämringar för den relativt stora grupp av arbetstagare som under i regel den senare halvan av sitt yrkesliv når upp till en lön som överstiger det tak som nämnts ovan.
  • Den statliga sektorn har speciella förutsättningar i det här avseendet. Många som arbetar i staten är välutbildade. Det betyder att genomsnittsåldern för dem som anställs i staten är relativt hög. Därutöver är löneutvecklingen för många i staten relativt måttlig i början av karriären. Dessa båda förutsättningar är båda ogynnsamma i pensionshänseende vid en övergång till ett helt avgifts- eller premiebestämt system, i vilket den med många anställningsår och tidig lönekarriär premieras.
  •  Den extra pensionspremie för delpension eller förstärkt ålderspension, 1,5 %, som är en del av det nya avtalet, beräknas på den faktiskt utbetalda lönen varje månad. Det innebär att avtalet i den här delen ger ett sämre intjänande av pension när man är sjuk eller föräldraledig. Vi har mycket svårt att se det kloka i en sådan lösning. Vi tycker att det är att diskriminera den som är sjuk eller föräldraledig.
  • Ett pensionsavtal måste ha ambitionen att stödja ett hållbart arbetsliv och måste antingen inom sina egna ramar eller i någon annan form kombineras med andra lösningar som underlättar omställning till andra arbetsuppgifter eller yrken för alla dem som har svårt att arbeta till en högre ålder.
  • Delpension är ett viktigt verktyg för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. Den nya delpensionslösningen måste utvecklas till att bli en reell delpension, inte bara till namnet. En individ kan t.ex. inte utan att det finns starka och objektiva skäl för det nekas att gå ned i arbetstid för att ta ut delpension. För att åstadkomma en sådan balanserad lösning måste det skapas en förhandlingsordning som ger den anställde och hans eller hennes fackliga företrädare inflytande.
  • För OFR/S,P, O är det oacceptabelt att det nya avtalet helt saknar en lösning för en lägre pensionsålder eller något motsvarande för de yrkesgrupper i staten som enligt det nu gällande pensionsavtalet PA 03 har en lägre pensionsålder än övriga, officerare, flygförare och flygledare. Vi menar att de särskilda krav i dessa yrken som har motiverat en lägre pensionsålder i allra högsta grad fortfarande gör sig gällande. För Försvarsmakten och den civila luftfarten är det även ur ett verksamhetsperspektiv en mycket dålig idé att inte bibehålla en särskild lösning för dessa yrkesgrupper.
  •  OFR/S, P, O, som representerar i det närmaste hälften av alla anställda inom den statliga sektorn, undertecknar inte avtal som inte är färdiga i alla väsentliga delar. När det gäller pensionsfrågor är så gott som alla detaljer viktiga. Ett axplock ur den stora högen av många viktiga olösta frågor är:

* ska det finnas möjlighet för andra statsanställda än de som genom sitt födelseår direkt omfattas av det nya avtalet att byta till den nya lösningen och hur ska sådana eventuella ”ventiler” i så fall utformas?

* hur ska en eventuell möjlighet till deluttag av pension, t.ex. 50 % (s.k. partiellt uttag), utformas, dels när det gäller den nya delpensionen dels den vanliga ålderspensionen,

* rättelse eller återtag av pensionspremie, anslutningsvillkor för de försäkringsbolag som de anställda kan placera sina pengar i och relationerna mellan försäkringsbolagen, de avtalsslutande kollektivavtalsparterna och pensionsspararna?

* villkoren för vissa grupper, t.ex. reservofficerare,  informationsfrågor samt pensionsnämndens roll och arbetsformer?

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.