Här presenterar vi aktuella EU-rapporter av betydelse för facklig verksamhet. Via vårt nyhetsbrev EU-nytt följer vi kontinuerligt vad som händer inom EU.

Labour Market Fact Sheet – EUs månatliga arbetsmarknadsblad

Labour Market Fact Sheet är ett faktablad som ges ut ges varje månad av Kommissionens direktorat för sysselsättning och tar upp sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor. Bladet ger en översiktlig information om arbetslöshet och sysselsättning i EUs medlemsländer. Det finns översiktliga prognoser om utvecklingen inom olika sektorer och över de omstruktureringar som pågår.

EUs sysselsättning och arbetsmarknadssituation, kvartalsrapport

Kvartalsrapporten ges ut av Kommissionens direktorat för sysselsättning och innehåller ett mer fördjupat material om utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden jämfört med månadsbladen. Rapporten, som är baserad på de senaste månads- och kvartalsuppgifterna, sammanfattar bland annat trender gällande BNP, sysselsättningsförändringar, sysselsättningens förändring i olika sektorer och olika kategorier av anställda, arbetslöshet, arbetade timmar, efterfrågan på arbetskraft samt arbetskraftskostnaden. Rapporten kommer i mars, juni, september och december.

Eurostat – arbetskraftskostnad per timme, kvartalsvis

Eurostat redovisar varje kvartal arbetskraftskostnaderna per timme för alla medlemsländer. Uppgiften redovisas dels som ökningen respektive kvartal och dels som procentuell förändring jämfört med samma kvartal året innan. Lönebegreppet består både av lön (lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus) och övriga kostnader (sociala avgifter och skatter). Uppgifterna finns också redovisade för industri, byggnad och service.

Grundmaterialet levereras kvartalsvis av varje medlemsland enligt en förordning. I grundmaterialet ingår både offentlig och privat sektor.

Pay developments

Rapporten visar den årliga genomsnittliga kollektivavtalade löneökningen samt reallöneförändringen i EUs medlemsländer samt Norge. Dessutom redovisas löneförändringen särskilt för branscherna kemisk industri, handel och statsförvaltning.

Rapporten innehåller också ett avsnitt om minimilöner och löneskillnader mellan könen.

Rapporten publiceras av Eurofound som är ett EU-organ som bildades av Europeiska rådet 1975. Syftet med organisationen är att bidra till planering och utveckling av bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa. Eurofounds styrelse består av fack, arbetsgivare och regeringen i samtliga medlemsländer samt kommissionen.

Dela i sociala medier: