fbpx

OFR/S, P, O har genom sin förhandlingsstyrka på ett avgörande sätt bidragit till att pensionsvillkoren för de unga i staten och de framtida statsanställda i väsentliga delar motsvarar eller blir bättre än de avtal som gäller inom övriga delar av arbetsmarknaden.

De framsteg som den överenskommelse om ett nytt pensionsavtal som Arbetsgivarverket träffade den 29 juni 2015 med de båda övriga centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga området, Saco-S och Seko, trots allt innehåller, hade överhuvudtaget inte varit möjliga utan OFR/S, P,Os mycket aktiva roll under de snart två år som pensionsförhandlingarna har pågått.

Det som gemensamt har uppnåtts i positiv riktning är framför allt följande:

  • Ett förbättrat intjänande av ålderspension. De åldersgränser för rätt till pensionsavsättning som tidigare funnits i stort sett har tagits bort. Den enda återstående begränsningen blir att avsättning till pension görs längst till och med den s.k. ”LAS-åldern”, för närvarande 67 år.
  • Avsättningen till den framtida ålderspensionen reduceras inte under ledighet till följd av sjukdom, arbetsskada eller graviditet samt föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen.
  • Genom det nya avtalet bibehålls ett för individen eller de efterlevande mycket förmånligt arbetsgivarfinansierat ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom eller dödsfall i form av sjukpension och efterlevandepension.
  • En generell rätt för individen att flytta det pensionskapital som tjänats in enligt avtalet till en annan pensionsförvaltare införs.
  • Individen tillförsäkras i det nya avtalet minst samma goda villkor gentemot försäkringsbolagen som i det hittillsvarande avtalet PA 03 när det gäller t.ex. de avgifter som försäkringsbolagen har rätt att ta ut av tjänstepensionsspararna. I vissa delar har försäkringsbolagens skyldigheter gentemot spararna förtydligats.
  • Arbetsgivarnas informationsskyldighet gentemot de anställda när det gäller pensionsförmånerna har utökats eller förtydligats.
  • En bibehållen beprövad kombination av å ena sidan långsiktig trygghet i förvaltningen av pensionssparandet och å andra sidan möjlighet för individen att själv påverka sin tjänstepension, genom att en del av pensionspremien på samma sätt som i PA 03 placeras i en trygg och samtidigt bra avkastande s.k. traditionell pensionsförsäkring hos Kåpan Försäkringsförening och den andra delen kan placeras efter eget val.
  • En extra löpande avsättning till delpension eller en förbättrad ålderspension införs, delvis som en ersättning för det nuvarande delpensionsavtalet för statligt anställda. Premien för delpension, 1,5 % av den för varje månad kontant utbetalda lönen från den första anställningsdagen längst till den s.k. ”LAS-åldern”, är på samma nivå som i de allra bästa branschvisa avtalen inom den privata sektorn. Här ville arbetsgivarverket inte gå oss helt till mötes vilket gör att nuvarande skrivning på ett oacceptabelt sätt är diskriminerande för sjuka och föräldralediga. Detta avser vi att arbeta vidare för att ändra.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.