fbpx

Utökad rätt till kompletterande ersättning från AFA Försäkring för den som beviljas smittbärarpenning från Försäkringskassan

Från och med den 1 juli 2021 förbättras den kompletterande sjukförsäkringen AGS-KL för den som får smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning kan – istället för sjukpenning – ges till den som av läkare bedöms bära på smitta av visst allvarligt slag utan att själv vara sjuk. Kompletterande ersättning (så kallad dagsersättning) från AGS-KL kan nu ges redan från den första dagen med smittbärarpenning. Före ändringen gällde att ersättning kunde ges först från den femtonde dagen.

För den som har en lön som överstiger nivån 8 prisbasbelopp per år, vilket motsvarar cirka 31 700 kronor per månad år 2021, blir ersättningen från AGS-KL också högre i dessa fall. Den tidigare gällande regeln att ersättning från AGS-KL inte kunde ges på förlust av inkomster som överstiger motsvarande 8 prisbasbelopp per år har från den 1 juli 2021 tagits bort för de första 30 dagarna i en ersättningsperiod.

De centrala fackliga organisationerna på det kommunala området, bland andra OFRs medlemsförbund, har förhandlat fram dessa förbättringar av AGS-KL-försäkringen med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Försäkringsbolaget AFA Försäkring betalar ut ersättning efter ansökan från den enskilde arbetstagaren. För att AFA ska hinna bygga upp en administrativ lösning för den utvidgade försäkringen tar AFA – enligt överenskommelse mellan de centrala parterna – emot ansökan tidigast från den 1 september 2021. Retroaktiv ersättning kan då i förekommande fall lämnas från den 1 juli 2021.

Smittbärarpenning från Försäkringskassan är en relativt ovanlig ersättningsform. Vid ”vanlig” sjukpenning finns det normalt rätt till kompletterande ersättning från AFA först efter tre månaders sjukskrivning. Det kan därför befaras att många som beviljas smittbärarpenning inte känner till möjligheten att få kompletterande ersättning från AFA redan från den första dagen. Det är därför av extra stor betydelse att nå ut med information om den här försäkringsförmånen till berörda ”smittbärare”.

Se även AFA Försäkrings webbplats.

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.