fbpx

Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

Den första januari träder nya regler i kraft i det statliga pensionsavtalet PA 16. Förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på grund av föräldraledighet införs och bättre och tydligare regler vid löneväxling till pension börjar gälla.  

Avdelning II (födda 1987 eller tidigare)

För den del av tjänstepensionen som utgörs av så kallad premiebestämd ålderspension (individuell och kompletterande) träder nya och förbättrade regler för intjänande av pension i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

1.Förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på grund av föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen eller vid ledighet med rätt till graviditetspenning

Beräkningen av pensionspremie ska i dessa fall göras som om ledigheten inte hade ägt rum.

Förändringen innebär en viktig förbättring för

  • den som är föräldraledig längre tid än 18 månader efter ett barns födelse,
  • den som är ledig med rätt till tillfällig föräldrapenning (VAB),
  • den som under graviditet är ledig med rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan.

I dessa situationer har de hittills gällande reglerna inneburit att löneavdrag på grund av sådan frånvaro har minskat det underlag som pensionspremien har beräknats på.

 

2. Löneväxling genom enskild överenskommelse

En ny, tydlig och förbättrad regel vid så kallad löneväxling genom enskild överenskommelse till pension börjar gälla.

När en arbetstagare genom enskild överenskommelse avstår lön i form av bruttolöneavdrag för extra premier till ålderspension, tydliggörs med verkan från årsskiftet 2018/2019 i pensionsavtalet att sänkningen av bruttolönen genom löneväxling inte ska påverka premieberäkningen till tjänstepensionen i övrigt. Beräkningen av de sistnämnda premierna ska göras som om bruttolöneavståendet inte hade skett.

Förbättringen gäller vid löneväxling genom enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Löneväxling till pension genom ett lokalt kollektivavtal påverkas inte av förändringen.

 

Avdelning I (födda 1988 eller senare)

3. Ny regel för placering av pensionspremie vid löneväxling genom ett lokalt kollektivavtal 

Den extra pensionspremien placeras från och med 1 januari 2019  i den del av tjänstepensionen som benämns ålderspension flex. Till och med december 2018 har sådana extra pensionspremier placerats i ålderspension obligatorisk (Kåpan Tjänste). Förändringen görs för att på sikt möjliggöra mer flexibla uttagsmöjligheter för det extra pensionssparandet.

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.