fbpx

Ny kompletterande lösning för de äldre bruttopensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK

Bakgrund

Bruttopensionsavtal fanns före 1998 och innebär förenklat att den totala pensionen räknas ut (bruttopensionen), därefter räknas den allmänna pensionen av och kvar blir det som betalas ut som tjänstepension. Även tidigare intjänanden i form av fribrev/livränta från privat eller statlig sektor räknas av, om den anställningstiden ligger till grund för beräkningen av bruttopensionen.

Vartefter tiden gått har det skett förändringar i allmänna pensionen och fler förändringar är att vänta framöver. Redan 2002 kunde de centrala parterna se problem när allmän pension började värdesäkras på annat sätt än bruttopension. En teknik för att komma tillrätta med det infördes från 2003. Den lösningen har dock visat sig ge stora svängningar i tjänstepensionen från år till år.

Det har nu 2018 nåtts en punkt där samordningen med allmän pension blivit ohållbar. De centrala parterna[1] har därför nått långsiktigt hållbara lösningar för att komma till rätta med de problem som finns i tillämpningen i dag och, så långt möjligt, möta upp framtida förändringar som kan ha betydelse för tjänstepensionen. Det är mycket komplext att göra förändringar i  gamla tjänstepensionsavtal eftersom det naturligtvis också är av stor vikt att förändringar inte leder till försämring för individen.

De överenskommelser som nu nåtts mellan centrala parter är en komplettering till de gamla avtalen med tillhörande överenskommelser som innebär en avsevärd förbättring. Parterna har slutit överenskommelser som är långsiktigt hållbara. Det säkerställs att framtida sänkningar inte kan ske samt att nivån på tjänstepensionen värdeökas  med förändringen av prisbasbeloppet. Detta är viktigt även med anledning av att kommunerna och landstingen verkar inom kvinnodominerad välfärdssektor. Kommunerna och regionerna har behov att vara en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för goda villkor i kollektivavtalen.

Tjänstepension som grundas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp samordnas inte med allmän pension och är inte berörd.

Vilka omfattas av gamla bruttopensionsavtal PA-KL, PAK och LPAK?

Det går att urskilja tre grupper:

 • Födda 1937 och tidigare. Denna grupp har enbart allmän pension från det gamla folkpensions-/ATP-systemet (tilläggspension).
 • Födda 1938 – 1953. Denna grupp har både gammal och ny allmän pension (tilläggspension, inkomstpension och premiepension).
 • Födda 1954 och senare. Denna grupp har enbart ny allmän pension (inkomstpension och premiepension). Från 2019 fyller de 65 år.

De födda 1938 och senare omfattas av avtalet om de insjuknat med sjukbidrag/förtidspension/arbetsskadelivränta före 1998 om de fortsatt är helt eller partiellt sjuka fram till 65 års ålder.

För de tre grupperna finns delvis samma problem, delvis ”egna” problem.

Vad hände i början av 2018?

I början av 2018 uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre bruttopensionsavtalen fick se sin tjänstepension kraftigt sänkt. Bakgrunden var en oväntad konsekvens av den lösning som fanns för att komma tillrätta med att allmän pension och bruttopension värdesäkrades (indexerades) på olika sätt.

Temporär överenskommelse i februari 2018

För att snabbt åtgärda de sänkta tjänstepensionerna träffade de centrala parterna en temporär överenskommelse som innebär dels att pensionen för 2018 återställdes till samma nivå som i december 2017, dels att förhandlingar skulle inledas för att säkerställa ett hållbart regelverk för tid framåt.

Överenskommelsen berör  de två grupper som helt eller delvis omfattas av det gamla allmänna pensionssystemet d.v.s. födda 1937 och tidigare samt 1938-1953. De har alla fyllt 65 år (födda 1953 fyller 65 år under 2018).

Ytterligare problem identifierades under våren 2018

Det som lett till sänkt tjänstepension i början av 2018 hade att göra med tekniken kring indexuppräkning. Under förhandlingens gång våren 2018 uppmärksammades dock fler problem som kan leda till urholkning av tjänstepensionen. Allmän pension höjs även av andra orsaker än indexering och genom samordningen minskas tjänstepensionen. Om exempelvis garantipensionen ökar eller om den allmänna pensionen ökar på grund av ändrat civilstånd eller fortsatt arbete efter 65 års ålder, så minskas tjänstepensionen som en följd av samordningen. Parterna fann det angeläget att en långsiktigt hållbar lösning skulle komma tillrätta även med denna problematik för tid framåt.

Därutöver finns behov att reglera gruppen födda 1954 och senare som från 2019 fyller 65 år.

Lösning från och med 2019

Överenskommelse i juni 2018 för individer födda till och med 1953

I juni 2018 träffade de centrala parterna en överenskommelse för alla som är födda 1937 och tidigare samt för födda 1938 – 1953. Det var dessa grupper som fyllt 65 år och som kunde vara drabbade av en sänkt pension i början av 2018 (född 1953 fyller 65 år under 2018).

Överenskommelsen innebär:

 • Från och med januari 2019 kan tjänstepension enligt bruttopensionsavtal inte sänkas. Härigenom säkerställs att framtida ökningar i allmän pension, oavsett orsak, inte leder till en minskad tjänstepension.
 • Tjänstepensionen fastställs 2018-12-31 utifrån samma nivå som betalats under 2018. Detta kallas för den individuella lägstanivån. Från och med 2019 värdeökas nivån med förändringen av prisbasbeloppet.  Det gäller alla som får tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen och är födda till och med 1953.
 • I överenskommelsen finns också den förhöjda lägstanivån som är en ”säkerhetsventil”. Om pensionen skulle bli bättre med tillämpning av de äldre bestämmelserna, så kommer den nivån att betalas ut istället. Rent tekniskt sker en ”skuggberäkning” varje år framöver för varje individ. Det sker automatiskt utan att individen behöver ansöka om det.
 • Premiepensionen samordnas inte, utan är helt ograverad (samma som tidigare).

  Överenskommelse i oktober 2018 för individer födda 1954 och senare

Gruppen födda 1954 och senare omfattas inte av överenskommelsen från februari och juni 2018 utan regleras i en egen överenskommelse. De fyller 65 år från och med 2019 och har ingen del kvar i det gamla allmänna pensionssystemet. Problembilden för denna grupp är delvis samma som för tidigare grupper, men även framtida förändringar i den allmänna pensionen och kringliggande socialförsäkringssystem kan få konsekvenser den dag då bruttopensionen ska beräknas och samordnas med allmän pension.

Ju högre den allmänna pensionen blir, desto mindre blir det kvar av tjänstepensionen. Ett annat problem är att ju längre tid som går sedan ett insjuknande, desto längre bak i tiden ligger löneunderlaget som bruttopensionen beräknas på medan den allmänna pensionen beräknas på färskare underlag.

För födda 1954 och senare behövs därför en lösning som beaktar både gamla problem och de förändringar som förväntas på sikt. Överenskommelsen för födda 1954 och senare innebär:

 • Pensionen beräknas och fastställs i samband med pensionsavgång utifrån PA-KL eller PAK/LPAK med tillämpningsanvisningar och gällande garantinivån (1 200 kr 2018).  Därefter släpps samordning med allmän pension helt.
 • När pensionen fastställs vid pensionsavgång sker samordning enbart med 70 % av inkomstpensionen, vilket ger mer tjänstepension från start.
 • Premiepensionen samordnas inte, utan är helt ograverad (samma som tidigare).
 • I överenskommelsen finns en påminnelse om ”karriärsbestämmelsen”, d.v.s. möjligheten att beräkna pension på färska löner i stället för på gamla löner för de som fortsatt arbetar partiellt. Det kompletteras med information i Cirkulär från SKR.
   Se även information från OFR.
 • Värdesäkring sker årligen med inkomstbasbeloppet för att följa inkomstutvecklingen och för att inte riskera en lägre tjänstepension än garantinivån (1 200 kr 2018) som årligen värdesäkras med inkomstbasbeloppet.

Tillämning vid uttag före 65 års ålder

Garantinivå på 1 200 kr i PA-KL – förbättring i kompletterande överenskommelse

I april 2017 kom de centrala parterna överens om att höja garantinivån från 100 kr till 1 200 kr för arbetstagare som på grund av förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in ålderspension enligt PA-KL och som i sin anställning inte flyttades över till efterföljande tjänstepensionsavtal PFA 98, PFA 01 eller KAP-KL. Denna nivå höjs årligen från 2019 utifrån ökningen av inkomstbasbeloppet.

Genom en kompletterande överenskommelse mellan de centrala parterna i oktober 2018, förstärks garantinivån från den 1 januari 2019 genom att den inte minskas med tidigare intjänad livränta eller fribrev från privat eller statlig sektor. Garantinivån blir ograverad.

Förtydligande avseende ”1200-kronorsgarantin” i PA-KL

Överenskommelser

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension 

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

checkmark-xxl-50x50 FAQ

[1] Med centrala parter avses på arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och på arbetstagarsidan de fackliga organisationerna inom kommun- och landstingssektorn.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.