Etikettarkiv: remissvar

OFRs har svarat på remissen Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vi ställer oss positiva till förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd. OFR vill dock understryka att ett likvärdigt statligt omställningsstudiestöd – där offentliganställda har exakt samma möjligheter till omställningsstudiestöd som i privat sektor – är en självklarhet. Denna inskärpning lämnar OFR i sitt yttrande då det förekommer skrivningar i remissen som kan tolkas som att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd kan komma att vara annorlunda än intentionerna kring reformen. Vi anser att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd, om förslaget genomförs, självklart måste vara likalydande med det som i dagsläget uttrycks i Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Läs vårt remissvar

OFRs remissvar på En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Vi ställer oss i det stora hela positiva till Tillitsdelegationens förslag men bl.a. ser vi risker i delegationens förslag på ledamöter i det råd som ska besluta innehåll och formulera mål för utbildningen.

Läs OFRs remissvar

OFRs remissvar på En moderniserad arbetsrätt och En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Statlig och kommunal sektor har sedan länge kollektivavtal om omställning och turordning som är anpassade efter offentlig sektors behov och förutsättningar. Utmaningen kommer under överskådlig tid vara att rekrytera och behålla medarbetare. Regler som gör det lättare att säga upp anställda löser därmed inte sektorns utmaningar. Och inte blir det bättre av att anställda får en försämrad ekonomisk trygghet när anställningsskyddet försvagas. Nedtrappningen av ersättningen försämrar matchningen på arbetsmarknaden.

Läs OFRs remissvar på betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 och på En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37.

Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara att höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än Pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker OFRs ordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, för medlemsförbundens räkning. Fortsätt läsa Stoppa förslaget om riktålder för pensionen