fbpx

Stora förbättringar i PSA och PA 16

Förutom att det statliga nya kollektivavtalet, RALS 2017 – 2020, ger löneökningar på 6,5 procent över tre år lyckades OFR/S,P,O* förhandla till sig stora förbättringar i personskadeavtalet PSA och tjänstepensionsavtalet PA 16. Nytt är också att parterna är överens om att avsätta medel till Partsrådet för förbättrad information rörande PSA och PA 16.

PERSONSKADEAVTALET  PSA

OFR/S,P,O har i flera år drivit frågan om förbättringar i personskadeavtalet så att statligt anställda har samma villkor som anställda inom andra sektorer.

Arbetsolycksfall

De anställda får nu ersättning för inkomstförlust från första dagen oavsett hur kort eller lång tid man är arbetsoförmögen på grund av arbetsolycksfall. Kravet på att arbetsoförmågan ska vara mer än 14 dagar för att få ersättning har tagits bort och gäller för arbetsolycksfall som inträffar efter den 30 september 2017.

Arbetssjukdom

Vid arbetssjukdom får den anställde ersättning för inkomstförlust från första sjukdagen, och för sveda och värk, om skadan är godkänd av Försäkringskassan. Det tidigare kravet på att den anställde därutöver ska visa att arbetsgivaren varit vållande genom vårdslöshet för att få sådan ersättning har tagits bort för arbetssjukdomar som godkänts av Försäkringskassan efter den 30 september 2017.

 

TJÄNSTEPENSIONSAVTALET PA 16

För den stora majoritet av de anställda som är födda 1987 eller tidigare och därmed omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet PA 16 har OFR/S,P,O uppnått två stora förbättringar. För dem som är födda 1988 eller senare och omfattas av Avdelning I har förbunden uppnått en viktig framgång när det gäller pensionsavtalet.

 

 PA 16 Avdelning II 

Förbättrat pensionsintjänande när den anställde är föräldraledig. Den nya regeln i Avdelning II (som för övrigt redan gäller i Avdelning I) innebär att så länge den anställde är ledig med stöd av föräldraledighetslagen eller ledig med rätt till graviditetspenning förlorar han eller hon inte något intjänade till den statliga tjänstepensionen alls. Det innebär i praktiken vid ledighet med graviditetspenning under perioden fram till barnets födelse, vid alla former av ledighet med rätt till tillfällig föräldrapenning (t.ex. vid VAB och ledighet i samband med barns födelse), vid föräldraledighet så länge Försäkringskassans föräldrapenningdagar räcker samt därutöver vid högst 25 procent tjänstledighet fram till dess barnet  är åtta år. Förbättringar börjar gälla från och med 2019.

Om den anställde växlar lön mot extra inbetalningar till tjänstepensionen ska lönen före bruttolöneavståendet ligga till grund för intjänande av den vanliga tjänstepensionen. Frågan har inte varit reglerad alls tidigare, vilket medfört att arbetstagare som växlat lön till pension i många fall förlorat intjänande till den vanliga tjänstepensionen.

 

 PA 16 Avdelning I

Vid löneväxling med stöd av ett lokalt kollektivavtal ska det extra sparandet placeras i den pensionsdel som kallas Ålderspensionen flex. Det ger större möjligheter att ta ut det extra sparandet till pensionen på det sätt som man själv önskar.

 

PARTSRÅDET

Parterna är överens om att avsätta partsgemensamma pengar i den ideella föreningen  Partsrådet för förbättrad information om tjänstepensionsavtalet PA 16 och Personskadeavtalet PSA.

 

 

.

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.