fbpx

På seminariet  ”Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen” lanserades två nya handböcker om diskriminering. Manusförfattare Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR, inledde med att reflektera kring varför facket ska bry sig om diskriminering. Därefter redogjorde Dolores Kandelin Mogard, projektledare för ESF-projektet UUA-Universell Utformning av Arbetsplatser, om det projektet. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, och Eberhard Stüber, förtroendevald för Fackförbundet ST inom Jämställdhetsmyndigheten, ingick.

Det är nödvändigt att upprätthålla mänskliga rättigheter på arbetsplatsen eftersom det har betydelse för hela samhället. Skyddet mot diskriminering är en demokratifråga. När vi reagerar mot diskriminering och löser ett problem på arbetsplatsen påverkar det arbetsplatsen och kanske en hel bransch. Konstruktiva lösningar av diskrimineringstvister minskar lidande för individen, sparar sjukvårdsutgifter och påverkar strukturer i rätt riktning.

Erfarenheten visar att det inte räcker att tala om vad som står i lagen för att bekämpa diskriminering eftersom strukturer och normer sitter fast. Det krävs sanktioner och något som sätter tryck på parterna. De fackliga organisationerna borde kräva en bättre fungerande tillsynsmyndighet med respekt för den svenska modellen, sa Lena. Ta samverkan på allvar!

 

Lena Svenaeus 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är ett projekt på 2,5 år som delfinansieras av Europeiska Socialfonden. Begreppet universellt utformade arbetsplatser är nytt och kan definieras som arbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Vi behöver kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser som speglar hela samhället och är till för alla. Arbetsplatser som tar tillvara alla människors olikheter. Normen är att vi alla är olika som människor. UAA är ett sätt för arbetsgivare att bli mer attraktiva och vi vill komma åt skärningspunkten individperspektiv/verksamhetsnytta. Det handlar om att få både och, menade Dolores.

 

Dolores Kandelin Mogard 

Det är av vikt att den lokala samverkan mellan fack och arbetsgivare fungerar. Likabehandling borde vara ett gemensamt intresse. För arbetsgivare är det inte en fråga om att förhålla sig till diskrimineringslagen. Arbetsgivare måste ta ansvar för arbetet mot diskriminering, annars får vi inte arbetsplatser som är attraktiva. En statlig arbetsgivare ska göra det som krävs och inte ligga ett steg efter, ansåg Åsa.

 

Moderator Alexander Armiento, Eberhard Stüber och Åsa Krook

Lokalt har vi haft problem som beror på bristen på vägledning från de centrala parterna. Lokala arbetsgivare vill inte teckna lokala kollektivavtal eftersom man inte vill avtala om sådant som redan är reglerat i lag. Aktiva åtgärder glöms bort på lokal nivå eftersom det inte finns någon vägledning i de centrala avtalen. Jag vill att arbetet med aktiva åtgärderna ska läggas på skyddskommittéer och att de bör kallas skydds- och likabehandlingskommittéer, sa Eberhardt.

 

 

Eberhadt Stüber, Alexander Armiento, Åsa Krook, Lena Svenaeus och Dolores Kandelon Mogard

 

OFRs handböcker riktar sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av böckerna.

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok är en uppdatering av den version som kom 2016 och innehåller information om bestämmelser i diskrimineringslagen med fokus på arbetslivet. Förutom redovisning av aktuell rättspraxis ges tips och råd om hur olika situationer bör hanteras vid misstanke om diskriminering.

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok redogör för de bestämmelser om det förebyggande arbetet – det som kallas aktiva åtgärder – som har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i arbetslivet.

Vill du beställa handböckerna ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss. Om du inte är medlem i något av våra medlemsförbund kommer böckerna inom kort att finnas tillgänglig via  Adlibris och Bokia.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.