fbpx

Saxat ur höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag innehåller investeringar på dryga 40 miljarder kronor. Vi har kikat på olika budgetförslag inom våra specifika uppdragsområden. Och det finns en del goda förslag som vi nogsamt kommer att följa.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Det införs en ny skyldighet för arbetsgivare att utarbeta en plan för återgång i arbete för arbetstagare inom 30 dagar i ett pågående sjukfall. Målsättningen är att få ned sjukfrånvaron till den nivå som gällde 2013. Regeringen lägger stor vikt vid parternas påbörjade arbete med sjukfrånvaron som bedöms skapa goda förutsättningar för arbetsgivare att dels vidta insatser för anställda som drabbats av ohälsa, dels förebygga sjukfrånvaro bland anställda.

Individen ska kunna få insatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det behövs för att kunna återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp per år fr.o.m. den 1 juli 2018.

Ökad rättssäkerhet för individen i sjukpenningärenden i och med att regeringen föreslår att en försäkrad som tidigare fått sjukpenning i ett ärende ska kunna få sjukpenningen utbetald till dess Försäkringskassan har fattat ett slutligt beslut om att inte lämna sjukpenning.

Förstärkt skydd för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) hos Försäkringskassan under avbrott i förvärvsarbete. Nu föreslås att SGI-skyddet även ska gälla under tid då den försäkrade väntar på slutligt beslut om sjukpenning, om det inte finns skäl som talar emot ett sådant skydd, som att individen t.ex. vid arbetslöshet inte har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Regeringen vill dessutom satsa på att ge de personer som kanske har den svåraste sjukproblematiken, de med sjukersättning och aktivitetsersättning, en ekonomisk förbättring. Förbättringarna är var och en ganska blygsam, men den sammanlagda effekten innebär ett ekonomiskt tillskott för denna grupp. Förslaget innebär en höjning av garantinivåerna vid sjukersättning och aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 juli 2018, ett höjt bostadstillägg för personer som uppbär sjukersättning och aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 januari 2018 samt sänkt skatt för personer som uppbär sjukersättning och aktivitetsersättning i form av en ny skattereduktion.

 

 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

I propositionen görs en genomgång av grundtryggheten med garantipension, bostadstillägg samt åldersförsörjningsstöd. Det konstateras att den absoluta fattigdomen bland pensionärer är mycket låg, cirka 2 000 kvinnor och 6 000 män. Däremot är det fler med relativ fattigdom, det vill säga med låg ekonomisk standard och denna grupp har ökat de senaste tio åren.

Regeringen har beslutat om en översyn av grundskyddet för ålderspension som ska pågå till den 2 februari 2018. I budgetpropositionen ges dock i nuläget förslag till:

  • Ökning av bostadstillägg genom höjt bostadskostnadstak samt viss ökning av ersättningsgrad för bostadskostnader upp till 5 000 kr/2 500 kr (gift resp ogift). Innebörden är att cirka 290 000 pensionärer får ökad inkomst med upp till 470 kr per månad.
  • Därtill höjs nivåer för skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå i regelverken för särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
  • Fortsatt handlingsplan för jämställda pensioner inom ramen för Pensionsgruppens arbete, med bland annat utredning om att förenkla överföring av premiepensionsrätt mellan makar och att utvidga rätten till att gälla sambor.
  • Pensionsmyndighetens informations- och konsumentstärkande uppdrag bör förstärkas och förlängas med 30 miljoner kronor årligen fr.o.m 2018.

 

Arbetsmiljö

En myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas under 2018. Satsningen är välkommen, men man kan notera att myndigheten fullt utbyggd ska gå runt på en budget om cirka 35 mkr – att jämföra med de 150 mkr som parterna genom AFA-försäkring satsar på arbetsmiljöforskning, och lika mycket som satsas på förebyggande arbete genom Prevent och Suntarbetsliv.

I budgeten refereras en tidigare och kommande utvärdering från Statskontoret om arbetsmiljöarbetet i myndigheterna. Statskontoret noterar att myndigheterna behöver stärka sitt uppföljningsarbete och arbeta med riktade insatser. Uppdraget 2017 handlar bland annat om att identifiera faktorer som har betydelse för ett framgångsrikt arbete mer att förebygga och minska sjukfrånvaron.

 

Annat av intresse

Den så kallade bromsen för inkomstpensionen avslutas 2018. Det innebär att inkomstpensionen indexeras med inkomstindex istället för balansindex framöver.

Pensionsgruppen har identifierat ett antal områden där det pågår utrednings- och analysarbete i syfte att göra förändringar; Jämställda pensioner, reformering och förbättring av grundskyddet, ett längre arbetsliv, översyn av premiepensionen med skärpta krav på fondtorget, underlätta val av fonder och eventuellt alternativ utformning av premiepensionssystemet.

 

500 miljoner kronor avsätts för att stötta kommuner och landsting som redan har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster. Kommunerna kommer att kunna använda de extra medlen utifrån egna behov och förutsättningar. Medlen kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön. Mer stödpersonal i kommunala verksamheter förbättrar möjligheterna för flera yrkesgrupper att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, vilket ligger väl i linje med regeringens tillitsreform.

 

Regeringen värnar den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Därför föreslår man att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar. Förslaget innebär att en medlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Avsikt att träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Regeringen avser att presentera en handlingsplan för jämställda löner.  Jämställdheten på arbetsmarknaden är av grundläggande betydelse för jämställdheten i stort i samhället nås.  Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås.

Regeringen avser att lämna förslag på förändrade regler om bland annat samordning av pension och arbetslöshetsersättning, rätt till ersättning vid förtroendeuppdrag samt vissa efterfrågade administrativa förenklingar.

 

Regeringen vill att Sverige ska vara en konstruktiv medlem i EU; ordning och reda på arbetsmarknaden, lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet. Man fortsätter att bedriva ett aktivt påverkansarbete i förhandlingarna för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet.

 

Sverige ska, tillsammans med arbetsmarknadens parter, vara en stark röst i EU och bland annat arbeta för att bidra till en god arbetsmiljö i det fortsatta arbetet med kommissionens arbetsmiljömeddelande samt verka för att säkra att medlemsstaterna ska få ställa höga arbetsmiljökrav.

checkmark-xxl-50x50 Läs mer om regeringens bild av den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden.

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.