fbpx

Remissvar på förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

OFR har löpande under reformens genomförande avgivit ett antal remissvar som vi hänvisar till rörande vår principiella hållning till omställningsstudiestödets utformning. I detta remissvar kommenterar vi enbart CSN:s tolkning av implementeringen av principöverenskommelsen samt regeringens avsikt formulerad i proposition och lag.

Generellt anser OFR att CSN har tolkat sitt uppdrag väl och att såväl konsekvensutredning som föreskrift och allmänna råd rörande omställningsstudiestöd ligger väl i linje med parternas överenskommelse samt lagstiftarens intention. När det gäller definiering samt pott som ska fördelas mellan offentlig och privat sektor – en central del som stödet nu utformats – framstår CSN:s förslag att utgå från SCB:s definition av offentlig sektor som rimligt.

Hur denna definition, andra delar av CSN:s förslag samt införandet av omställningsstudiestödet i sin helhet faller ut är dock något som noga behöver följas upp under hela införandet, till dess att omställningsstudiestödet är fullt utbyggt år 2026.

Läs hela vårt remissvar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.