fbpx

AKAP-KL § 3, sista stycket proportionell beräkning vid arbete del av år

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde 5 maj 2014

§ 14

I vilka fall ska gränsvärdet beräknas proportionerligt enligt § 3 AKAP-KL

Nämnden konstaterar

att gränsvärdet beräknas genom att intjänad lön ställs i proportion till antalet arbetade dagar under beräkningsperioden.

Nämnden beslutar

att gränsvärdet ska beräknas proportionerligt i förhållande till anställningstiden om den överenskomna fasta kontanta lönen vid något tillfälle under perioden har överstigit 62,5 procent av IBB.

 

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 2 juni 2014

§ 5

Proportionerlig beräkning enligt § 3 AKAP-KL

Nämnden konstaterar

att nämnden vid sitt möte den 5 maj 2014 fattat beslut angående tolkning och tillämpning om proportionell beräkning i enlighet med
AKAP-KL § 3.

Nämnden beslutar

att komplettera tidigare beslut med att samtliga anställningar hos samma arbetsgivare under en beräkningsperiod (f n ett år) ses som en anställning. Taket om 7,5 IBB beräknas proportionerligt om en eller flera anställningar som påbörjats eller avslutas under beräkningsperioden sammanhängande uppgår till minst tre månader och om någon överenskommen lön i någon av anställningarna har överstigit 62,5 procent av IBB. Om kravet är uppfyllt beräknas 7,5-taket med hänsyn till total anställningstid hos arbetsgivaren under beräkningsperioden. Anställningar hos två eller flera arbetsgivare bedöms var för sig utifrån kraven på tre månader respektive kravet på överenskommen lön.

 

OFRs kommentar till besluten i Pensionsnämnden:

Bestämmelsen återfinns i AKAP-KL § 3, sista stycket och handlar om beräkning av pension vid arbete del av år.

När en arbetstagare arbetar endast del av ett år, t.ex efter att en tillsvidareanställning avslutas en bit in på året eller om en det rör sig om en tidsbegränsad anställning – uppkommer frågan hur avsättningar ska göras i AKAP-KL.

I AKAP-KL § 3, sista stycket, finns en reglering av hur gränsvärdet ska beräknas. Där tittar man på den fasta månadslönen. I § 3, första stycket anges att pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande lönen. Den pensionsgrundande lönen definieras i § 2 och omfattar fast månadslön, men även övertidsersättningar, jour- och beredskapsersättning, lönetillägg med mera.

Pensionsnämnden beslutade den 5 maj att gränsvärdet ska beräknas proportionerligt i förhållande till anställningstiden om den överenskomna fasta kontanta lönen vid något tillfälle under perioden har överstigit 62,5 procent av inkomstbasbeloppet (IBB).

Innebörden är att en anställd ska få gränsvärdet omräknat om det finns någon fast månadslön i perioden som överstiger 62,5 procent av IBB (35.562 kr i 2014 års värde).

Vid arbete hela året motsvarar gränsvärdet 7,5 IBB (dvs en årsinkomst på 426.750 kr 2014). Vid arbete del av år divideras antalet arbetade dagar med 360 dagar. Den faktor man får fram multipliceras med 426.750 kr. Då får man fram det nya gränsvärdet. Därefter tillämpas § 2 för att bestämma den pensionsgrundande lönen. Om den pensionsgrundande lönen överstiger det nya gränsvärdet blir avsättningen 30 procent på den delen.

Exempel anges nedan med reservation för tillämpning av avrundningsregler.

Exempel 1 

Sara arbetar i kommunen januari – maj 2014. Hennes fasta månadslöner är 34.000 kr i januari – april och 36.000 kr i maj. Hon har också övertidsersättning på totalt 10.000 kr under perioden. Eftersom månadslönen på 36.000 kr överstiger 62,5 procent av IBB ”triggar” det igång beräkningen av ett nytt gränsvärde i § 3, sista stycket AKAP-KL.

Sara har arbetat 5 månader x 30 dagar = 150 dagar. Detta divideras med årets 360 dagar:

150/360 ≈ 0,417
7,5 IBB = 426.750 kr 2014
426.750 kr x 0,417 ≈ 177.955 kr. Det nya gränsvärdet är alltså 177.955 kr

Den pensionsgrundande lönen enligt § 2 är 34.000 kr x 4 månader + maj månadslön på 36.000 kr + övertidsersättningen med 10.0000 kr = 182.000 kr
182.000 kr – 177.955 kr ≈ 4.045 kr

Den pensionsgrundande lönen överstiger alltså det nya gränsvärdet med 4.045 kr. På denna del ska 30 % premie betalas in, dvs. 1.214 kr. På den pensionsgrundande lönen under 177.955 kr betalas en premie på 4,5 %, dvs 8.008 kr.

Exempel 2

Sara får senare under samma år en ny tidsbegränsad anställning på 3 månader i samma kommun. Förutom arbetet under våren, arbetar Sara nu även september – november med en fast månadslön på 35.000 kr. Hon har även en övertidsersättning på totalt 6.000 kr under perioden.

Månadslönerna under denna period överstiger inte 62,5 procent av IBB, men Sara hade en månadslön i förra perioden som översteg 62,5 procent och som ”triggade” igång beräkning av nytt gränsvärde som hon har nytta av även nu.

Totalt under året har Sara arbetat 8 månader x 30 dagar = 240 dagar. Detta divideras med årets 360 dagar: 240/360 ≈ 0, 667
7,5 ibb = 426.750 kr 2014
426.750 x 0,667 ≈ 284.642 kr. Det nya gränsvärdet är alltså 284.642 kr

Den pensionsgrundande lönen enligt § 2 AKAP-KL är 182.000 för anställningen under våren + månadslönerna september – november och övertidsersättningen under hösten (35.000 kr x 3 månader + 6.000 kr i övertidsersättning) = 293.000 kr
293.000 kr – 284.642 kr = 8.358 kr

Den pensionsgrundande lönen överstiger alltså det nya gränsvärdet med 8.358 kr. På denna del ska 30 procent premie betalas in. Total 30 procentig premie för året blir därmed 2.507 kr. På den pensionsgrundande lönen under 284.642 kr betalas en premie på 4,5 procent, dvs 12.809 kr totalt för all arbetad tid under året.

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 17 november 2014

§ 3

Proportionell beräkning av pensionsavgift i enlighet med § 3 AKAP-KL

Frågan är bordlagd sedan nämndens möte den 20 oktober.
Frågan är ställd av KPA och avser Proportionell beräkning av pensionsavgift i enlighet med § 3 AKAP-KL och vad som avses med ”Vid beräkningen ska inte medräknas ledighet som inte är pensionsgrundande”. Ska uppehåll i anställningen på grund av ej pensionsgrundande tjänstledighet räknas bort när delningstal fastställs?

Nämnden beslutar

att arbetade dagar under året är den faktor som ska användas vid beräkningen. Tjänstledighet som inte är pensionsgrundande ska inte räknas, utan delningstalet fastställs efter arbetade dagar. Samma princip ska gälla oavsett om anställningen varat del av år eller helt år.

§ 4

Proportionell beräkning av pensionsavgift i enlighet med § 3 AKAP-KL

Fråga har inkommit från SKR om proportionell beräkning av pensionsavgift i enlighet med § 3 AKAP-KL. Hur ska paragrafen tillämpas om arbetstagaren varit anställd och omfattas av KAP-KL under del av året?

Nämnden beslutar

att delningstalet fastställs utifrån arbetade dagar som arbetstagaren omfattas av AKAP-KL i anställningen.

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 25 augusti 2015

§ 9

Fråga om gränsvärde AKAP-KL

Frågan gäller hantering av timanställningar (OFRs kommentar).

Nämnden konstaterar

att fråga inkommit från KPA Pension angående beräkning av gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp i proportion till anställningstidens längd, § 3 sista stycket AKAP-KL.

Nämnden beslutar

att om det för den period för vilken pensionsavgift ska beräknas finns minst en anställning hos arbetsgivaren med en sammanhängande anställningstid på minst tre månader, och att arbetstagaren för samma period i någon anställning hos arbetsgivaren har haft en överenskommen fast lön som överstiger 62,5 procent av inkomstbasbeloppet, ska gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp beräknas i proportion till anställningstidens längd i dagar. För perioder med timanställningar beaktas endast arbetade dagar vid beräkningen.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.