fbpx

Pensionsgruppen har kommit överens om förändringar i pensionssystemet. I korthet innehåller överenskommelsen följande:

  • Förstärkning av grundskydd.
  • Skärpta krav på förvaltat kapital i valbara fonder på fondtorget. Dagens öppna fondtorg med fri anslutning bör ersättas med ett upphandlat professionellt fondtorg. En ny huvudman, som inte ska styras politiskt, ska ansvara för att handla upp fonder. Det konstateras dock att det fortsatt är svåröverblickbart och svårkontrollerat med den stora mängd fonder som finns på fondtorget och att det kommer att behövas ett andra steg med strukturella åtgärder.
  • Lägsta uttagsåldern för allmän pension höjs från 61 till 62 år från 2020 samt till 63 år 2023.
  • Därefter införs riktålder som ska anpassa de kringliggande offentliga trygghetssystemet utifrån ett längre arbetsliv. Riktåldern är rent praktiskt kopplad till den åldersgräns som gäller för garantipension. Exempelvis kommer riktålder införas för sjukersättning, arbetsskadelivränta, SGI-skydd, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, bostadstillägg med mera.
  • En särskild undantagsregel införs för personer med ett långt arbetsliv. Personer med minst 44 år i arbetslivet ska även framöver fortsatt ges rätt till garantipension från 65 års ålder.
  • LAS-åldern höjs stegvis från 67 till 68 år från och med 2020 och till 69 år från och med 2023.
  • Långsiktigt arbete för att åstadkomma jämställda pensioner.
  • Avdragsreglerna för tjänstepensioner ska ses över med ändringar i inkomstskattelagen. Översynen ska omfatta lägsta uttagsålder, avdragsrättens storlek, utbetalningstidens längd, möjligheten att göra uppehåll i pensionsutbetalningarna och förlänga utbetalningstiden efter att pension börjat betalas ut och möjligheten att tjäna in pensionsrätt efter 65 år.

Härutöver nämns arbete med avsiktsförklaringen tillsammans med arbetsmarknadens parter. För att åstadkomma ett längre och mer hållbart arbetsliv samt mer jämställda pensioner nämns behov av arbetsmiljörelaterade åtgärder, förbättrade möjligheter till vidareutbildning och karriärväxling, underlätta ett tidigare arbetsmarknadsinträde, motverkande av åldersdiskriminering Ett särskilt partsråd kopplat till pensionsgruppen ska därför inrättas.

Tidplan i förslaget i korthet:

2020

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.

– LAS-ålder höjs från 67 till 68 år.

– Möjligheten för arbetsgivare att säga upp arbetstagare utan saklig grund blir permanent över    LAS-åldern, vilket innebär att det s.k. fönstret tas bort.

 

2023

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år.

– Ålder för garantipension höjs till 66 år.

– LAS-ålder höjs från 68 till 69 år

– Kringliggande trygghetssystem kopplas till riktåldern.

 

2026

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.

– Ålder för garantipension knyts till riktåldern.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.