fbpx

Fråga om pension till efterlevande efter arbetstagare med hel sjuk- eller aktivitetsersättning

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 19 maj 2015

§ 12

Pension till efterlevande efter arbetstagare med hel sjuk- eller aktivitetsersättning

Nämnden konstaterar
att fråga om tillämpning av KAP-KL § 39 inkommit från KPA Pension.

Nämnden beslutar
att efterskydd enligt KAP-KL § 39 mom 1 d) samt PFA § 24 d) inte inträder om arbetstagaren avlider inom sex månader efter den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning har upphört. Även om arbetsgivaren enligt avtalets lydelse inte är skyldig att utge efterlevandepension rekommenderar nämnden att den enskilde arbetsgivaren överväger att låta skyddet omfatta även denna gruppering för att undvika en delvis inkonsekvent tillämpning av efterskyddet.

att avsikten med KAP-KL § 39 mom 2 samt PFA § 24 är att med ”rätt till pensionsförmån” avses att motsvarande skydd för efterlevande enligt andra pensionsbestämmelser har inträtt.

att arbetstagaren vid tidpunkten då dödsfallet inträffade omfattas av andra pensionsbestämmelser är i sig inte ett skäl till att efterskydd enligt KAP-KL eller PFA ska anses ha upphört. Ärenden av denna karaktär ska fortsättningsvis tas till nämnden för bedömning. Nämnden har då att avgöra om förmån, i enlighet med andra än kommunala pensionsbestämmelser, ska anses motsvara förmånen i KAP-KL § 39 / PFA § 24 eller inte.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.