fbpx

Tolkning och tillämpning av central lokala protokollsanteckningen punkt 1

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

§ 9

Angående tolkning och tillämpning av central lokala protokollsanteckningen punkt 1 i KAP-KL och hantering av s k Alternativ KAP-KL som marknadsförs och erbjuds som ett s k alternativ till KAP-KL.

Ärendet har varit bordlagt i Pensionsnämnden, (PN den 29 april 2011).

Vid dagens sammanträde beslutade Pensionsnämnden att tolkning och tillämpning ska göras enligt underhandsöverenskommelse till AKAP-KL, KAP-KL Bilaga 2 punkt 1 ska ge en heltäckande reglering om när en annan pensionslösning, än vad som följer av de kommunala pensionsavtalen, är möjlig och vilka kriterier som då ska vara uppfyllda, se nedan.

Parterna är eniga om att nämnden bör utgå från att ”arbetstagare med motsvarande funktion” avser en arbetstagare med motsvarande befogenheter som förvaltningschef och som agerar på direkt uppdrag av styrelse, nämnd eller annat politiskt organ samt att detta framgår av arbetstagarens anställningsavtal.

Med ”arbetstagare i särskilt fall” avses en arbetstagare som vid byte av kollektivavtal (s.k. inrangering) eller vid nyrekrytering kvarstår i annan kollektivavtalad pensionsplan, om planen bedöms kunna ge en högre ålderspension, än vad arbetstagaren skulle få vid ett byte till KAP-KL, och arbetstagarens kvarstående i den planen godkänds av berörd nämnd.

Som ”arbetstagare i särskilt fall” anses även en arbetstagare som vid nyrekrytering har en lön som överstiger 10 IBB och vill kvarstå i en annan pensionsplan.

Parterna konstaterar att mellan en arbetsgivare och en arbetstagare född 1985 och tidigare får överenskommelse träffas om att arbetstagaren ska omfattas av AKAP-KL i enlighet med AKAP-KL § 12.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.