fbpx

Övergångsbestämmelse i KAP-KL, Centrala och lokala protokollsanteckningar p. 9 KAP-KL

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 2 juni 2014

§ 3

KAP-KL centrala och lokala protokollsanteckning nr 9 (CLP p 9)

Nämnden konstaterar

att om förmånsbestämd ålderspension med tid fr.o.m. 1998-01-01 + IPR 971231 är 5 procent eller högre än en förmånsbestämd ålderspension beräknad enligt KAP-KLs huvudregel kan det vara aktuellt med ett tilläggsbelopp.

Arbetstagare som tidigast vid 61 års ålder avgår från sin anställning, helt eller partiellt, med genast börjande förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL under perioden 2014-2016 har möjlighet att ansöka om och i förekommande fall erhålla tilläggsbelopp genom alternativ beräkning enligt Centrala och lokala protokollsanteckningar till KAP-KL, punkten 9, tredje stycket. Observera att arbetstagaren kan vara äldre än 65 år och fortfarande vara aktuell för en beräkning så länge som avgång med förmånsbestämd ålderspension sker före utgången av år 2016 med utbetalning senast under januari 2017.

Arbetsgivare och arbetstagare kan dock överenskomma om att beräkning enligt ovan ska utföras trots att arbetstagaren kvarstår i anställningen.

För arbetstagare med rätt till förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL som inte börjat utbetalas i någon grad senast januari 2014, kan alternativ beräkning och tilläggsbelopp bli aktuell enligt de bestämmelser som gäller under perioden 2014 – 2016.

Beräkning ska göras då arbetstagaren avgår från sin anställning.

Nämnden beslutar

att ansökan som uppfyller dessa kriterier kan utbetalas utan att särskilt beslut därom fattas av nämnden. Arbetsgivare som så väljer kan uppdra åt pensionsadministratör att löpande hantera beräkning och utbetalning av tilläggsbelopp.

 

OFRs kommentar till beslutet i Pensionsnämnden:

Genom åren har pensionsavtal avlöst varandra. Det har då tillkommit övergångsbestämmelser för att undvika pensionsförlust för enskilda individer. En sådan bestämmelse återfinns i p. 9 i Centrala och lokala protokollsanteckningarna till KAP-KL. Bestämmelsen innebär att det går att räkna pensionen på två sätt, antingen enligt huvudregeln i KAP-KL eller enligt en så kallad alternativ beräkning. Fram till och med 31 december 2013 skedde de båda beräkningarna automatiskt och den enskilde erhöll pension utifrån den beräkning som gav bäst utfall.

Mycket kortfattat kan de båda beräkningarna beskrivas som att huvudregeln ger pension utifrån all anställningstid i kommun/region och alternativberäkningen ger pension utifrån två separata perioder, dels fram till och med 1997-12-31 (då intjänad pensionsrätt – IPR – beräknades) och dels från 1998-01-01 och framåt.

Från och med januari 2014 innehåller övergångsbestämmelsen delvis andra villkor och de båda beräkningarna görs inte längre automatiskt. Den enskilde måste själv ansöka om alternativ beräkning hos sin arbetsgivare. Pensionsnämnden beslutar om tilläggsbelopp och riktmärket för att alternativt beräknad pension ska betalas ut är att pensionen blir minst 5 procent högre med alternativberäkningen än med huvudregeln. Möjligheten till alternativt beräknad pension finns fram till och med år 2016 med första utbetalning senast under januari 2017.

I samband med att villkoren för alternativberäkningen förändrades från årsskiftet 2013/2014 uppkom frågeställningar om hur tillämpningen fortsatt skulle ske. Pensionsnämnden har nu konstaterat att alternativ beräkning – precis som tidigare – kan ske även vid partiellt förtida uttag. Det partiella uttaget kan ske från 61 års ålder och till vilken procent som helst. Uttaget ska ske i samband med att arbetstagaren avgår från sin anställning helt eller partiellt under perioden 2014 – 2016.

 OBS! Arbetstagare som till exempel fortsätter arbeta efter 65 års ålder utan att börja ta ut någon del av pensionen före 2016 års utgång, kan gå miste om möjligheten till alternativ beräkning. Denna grupp kan alltså behöva göra partiellt pensionsuttag före utgången av 2016. Det bör dock noteras att Pensionsnämnden också konstaterat att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om alternativ beräkning även om arbetstagaren kvarstår i anställningen. Det innebär att pensionsförluster kan undvikas, bland annat för nämnda grupp.

Det kan nämnas att ju längre tiden går från årsskiftet 1997-12-31, desto färre är det som kommer att tjäna på den alternativa beräkningen. För att alternativ beräkning ska ge högre utfall än huvudregeln bör IPR:en från 1997-12-31 vara relativt hög, vilket kan vara fallet om tidsfaktor och löner i beräkningsunderlaget var goda.

Orsaken till att beräkning ska göras då arbetstagaren avgår från sin anställning är att undvika spekulationssyften och för att undvika att beräkningar lång tid före uttaget därefter inte stämmer, till exempel på grund av ändrade förutsättningar.

Avslutningsvis möjliggör Pensionsnämnden att arbetsgivarna och dess pensionsadministratörer själva hanterar beräkning och utbetalning av tilläggsbelopp utan att det går via nämnden.

 

Övergångsbestämmelse i KAP-KL, Centrala och lokala protokollsanteckningar, punkten 9

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 13 april 2015

§ 7

Övergångsbestämmelse i KAP-KL, bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteckningar,
punkten 9

Nämnden konstaterar
att det råder enighet om det förslag som tagits fram.
Nämnden beslutar
att fatta beslut i enlighet med förslag.

 

Övergångsbestämmelse i KAP-KL, Bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteckningar, punkten 9:

Pensionsnämnden beslutade 2014-06-02, § 3, om tillämpning av bestämmelsen om alternativ beräkning enligt KAP-KL, Bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteckningar punkten 9. Nämnden konstaterade att möjlighet till alternativ beräkning finns vid såväl partiellt som helt uttag av förmånsbestämd ålderspension fram till och med 2016-12-31 med första utbetalning senast under januari 2017.

Följande frågor har därefter uppkommit:
– Om alternativ beräkning görs vid ett eller flera tillfällen vid partiella uttag och
– Om den alternativa beräkningen även omfattar utökade uttag som sker efter den tidsperiod som anges i ovan nämnda övergångsbestämmelse.

Nämnden kompletterar tidigare beslut och konstaterar för det fall att det första uttaget av förmånsbestämd ålderspension inte är ett helt uttag:
att den alternativa beräkningen ska utgå från de belopp som gäller vid uttag av hel pension från 65 års ålder. Beräkningstidpunkten är enligt KAP-KL § 19, punkten c) den tidigaste tidpunkt då arbetstagarens anställning omreglerats i samband med partiellt uttag av förmånsbestämd ålderspension. Beräkningen av den förmånsbestämda ålderspensionen inklusive eventuellt tilläggsbelopp enligt den alternativa beräkningen görs således vid ett tillfälle för hela den förmånsbestämda ålderspensionen och då i samband med det första partiella uttaget. Riktmärket är att om den alternativa beräkningen ger ett utfall med minst 5 procent högre pension, ska ett tilläggsbelopp betalas ut.

Utbetalning av tilläggsbeloppet sker i proportion till det uttag som görs. Vid därefter utökat partiellt uttag eller helt uttag sker utbetalning av tilläggsbeloppet i motsvarande grad. Eftersom tilläggsbeloppet för hela den förmånsbestämda ålderspensionen beräknats en gång för alla vid det första partiella uttaget spelar det inte någon roll om ett utökat partiellt uttag eller hela uttaget sker före eller efter 2016-12-31.
Eftersom den förmånsbestämda ålderspensionen är livsvarig sker utbetalning under längre eller kortare tid vid förtida respektive uppskjutet uttag. Den förmånsbestämda ålderspensionen och det eventuella tilläggsbeloppet regleras utifrån bestämmelserna i KAP-KL § 21, mom. 5.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.