fbpx

Fråga om tillämpning av KAP-KL och AKAP-KL

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 15 december 2015

§ 10

Frågeställning om tillämpning av AKAP-KL

Nämnden konstaterar

att frågeställningar har inkommit från de fackliga organisationerna Ledarna och Vision om vilket kommunalt pensionsavtal – KAP-KL eller AKAP-KL – enskilda arbetstagare kan omfattas av genom enskilda överenskommelser respektive genom lokalt kollektivavtal.

Nämnden konstaterar

att AKAP-KL, § 12 första och tredje styckena anger under vilka förutsättningar enskilda överenskommelser kan träffas mellan arbetstagare och arbetsgivare om AKAP-KL istället för KAP-KL. För sådana enskilda överenskommelser finns partsgemensamma riktlinjer (SKLs cirkulär 15:6).

AKAP-KL, § 12 andra stycket ger under vissa förutsättningar arbetsgivaren möjlighet att tillämpa enbart AKAP-KL. Nämnden erinrar om att XXXX (red. företagets namn borttaget) är förhindrade att tillämpa § 12 stycke 2 i det aktuella ärendet.

Vad avser undantag från KAP-KL hänvisar Pensionsnämnden till sitt beslut från 2013-10-09, § 9. Av beslutet framgår under vilka omständigheter andra, kommunala eller ickekommunala, pensionsbestämmelser än KAP-KL kan tillämpas.

AKAP-KL § 12 reglerar förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och ger inte möjlighet till avsteg genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan således inte utgå från § 12.

§ 1 KAP-KL och AKAP-KL anger vilka arbetstagare som omfattas av respektive avtal. Av § 1 AKAP-KL framgår vilken ålderskategori avtalet gäller för. KAP-KL § 1 gäller för arbetstagare födda 1985 och tidigare. Av båda paragraferna framgår vidare att arbetstagare som genom anställningen omfattas av aktivt intjänande utifrån andra pensions-bestämmelser, kommunala såväl som ickekommunala, inte samtidigt ska omfattas av intjänande från KAP-KL respektive AKAP-KL. Vilka undantag som genom enskild överenskommelse eller kollektivavtal som är möjliga för KAP-KL, och omständigheterna för dessa, regleras i Pensionsnämndens beslut från 2013-10- 09, § 9. Vilka undantag genom enskild överenskommelse som är möjliga för AKAP-KL regleras i AKAP-KL, § 12 fjärde stycket.”

Nämnden konstaterar

att ytterligare frågeställningar har inkommit från de fackliga organisationerna Ledarna och Vision om

  • det finns möjlighet att genom inrangeringsavtal komma överens om att KAP –KL/AKAP-KL ska gälla till 65 istället för 67 år.
  • vad som gäller när en medlem i Vårdföretagarna tar över en verksamhet från en annan medlem i Vårdföretagarna vad gäller medarbetare som nämnden beviljat kvarstående för.

Nämnden beslutar

att det via inrangeringsavtal inte är möjligt att komma överens om att KAP –KL/AKAP-KL ska gälla till 65 istället för 67 år.

att när en medlem i Vårdföretagarna tar över en verksamhet från en annan medlem i Vårdföretagarna som nämnden beviljat kvarstående för ska mottagande arbetsgivare ansöka om kvarstående till nämnden enligt ordinarie rutin.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.