Fråga om tillämpning av KAP-KL och AKAP-KL

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde den 15 december 2015

§ 10

Frågeställning om tillämpning av AKAP-KL

Nämnden konstaterar

att frågeställningar har inkommit från de fackliga organisationerna Ledarna och Vision om vilket kommunalt pensionsavtal – KAP-KL eller AKAP-KL – enskilda arbetstagare kan omfattas av genom enskilda överenskommelser respektive genom lokalt kollektivavtal.

Nämnden konstaterar

att AKAP-KL, § 12 första och tredje styckena anger under vilka förutsättningar enskilda överenskommelser kan träffas mellan arbetstagare och arbetsgivare om AKAP-KL istället för KAP-KL. För sådana enskilda överenskommelser finns partsgemensamma riktlinjer (SKLs cirkulär 15:6).

AKAP-KL, § 12 andra stycket ger under vissa förutsättningar arbetsgivaren möjlighet att tillämpa enbart AKAP-KL. Nämnden erinrar om att XXXX (red. företagets namn borttaget) är förhindrade att tillämpa § 12 stycke 2 i det aktuella ärendet.

Vad avser undantag från KAP-KL hänvisar Pensionsnämnden till sitt beslut från 2013-10-09, § 9. Av beslutet framgår under vilka omständigheter andra, kommunala eller ickekommunala, pensionsbestämmelser än KAP-KL kan tillämpas.

AKAP-KL § 12 reglerar förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och ger inte möjlighet till avsteg genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan således inte utgå från § 12.

§ 1 KAP-KL och AKAP-KL anger vilka arbetstagare som omfattas av respektive avtal. Av § 1 AKAP-KL framgår vilken ålderskategori avtalet gäller för. KAP-KL § 1 gäller för arbetstagare födda 1985 och tidigare. Av båda paragraferna framgår vidare att arbetstagare som genom anställningen omfattas av aktivt intjänande utifrån andra pensions-bestämmelser, kommunala såväl som ickekommunala, inte samtidigt ska omfattas av intjänande från KAP-KL respektive AKAP-KL. Vilka undantag som genom enskild överenskommelse eller kollektivavtal som är möjliga för KAP-KL, och omständigheterna för dessa, regleras i Pensionsnämndens beslut från 2013-10- 09, § 9. Vilka undantag genom enskild överenskommelse som är möjliga för AKAP-KL regleras i AKAP-KL, § 12 fjärde stycket.”

Nämnden konstaterar

att ytterligare frågeställningar har inkommit från de fackliga organisationerna Ledarna och Vision om

  • det finns möjlighet att genom inrangeringsavtal komma överens om att KAP –KL/AKAP-KL ska gälla till 65 istället för 67 år.
  • vad som gäller när en medlem i Vårdföretagarna tar över en verksamhet från en annan medlem i Vårdföretagarna vad gäller medarbetare som nämnden beviljat kvarstående för.

Nämnden beslutar

att det via inrangeringsavtal inte är möjligt att komma överens om att KAP –KL/AKAP-KL ska gälla till 65 istället för 67 år.

att när en medlem i Vårdföretagarna tar över en verksamhet från en annan medlem i Vårdföretagarna som nämnden beviljat kvarstående för ska mottagande arbetsgivare ansöka om kvarstående till nämnden enligt ordinarie rutin.

Dela i sociala medier: