fbpx

OFR ser överenskommelsen som väntad vad gäller den höjda åldersgränsen för uttagsreglerna, men ser också att det är ett oundgängligt krav att även det kringliggande offentliga trygghetssystemet anpassas utifrån ett förlängt arbetsliv. Såvitt vi förstår kommer detta att ske genom införande av riktålder. Därutöver är det förstås av allra största vikt att arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen sker konstruktivt och att det slutligen blir en bra helhetslösning för alla.

Förändrade regler i inkomstskattelagen är också ett steg som vi ser positivt på. Reglerna i inkomstskattelagen är till viss del föråldrade och kan vara hinder för att i tjänstepensionsavtalen exempelvis reglera möjlighet att pausa utbetalningar, förlänga utbetalningstid när utbetalning väl påbörjats etc. Det bör dock framhållas att det inte får bli begränsningar i arbetsmarknadens parters möjlighet att styra innehållet i de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen.

OFR ser också positivt på förslag om ett omedelbart första steg att öka kontrollen och upphandla de fondbolag och fonder som finns på fondtorget samt att ytterligare steg planeras för att nå en trygg premiepension.

Det är bra att områdena arbetsmiljö, utbildning och äldre uppmärksammas eftersom, som gruppen konstaterar, ”det är nödvändigt att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen”. Vi beklagar att man i sammanhanget inte kommer med skarpa förslag inom områdena.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.