Forskning om kommuners systematiska arbetsmiljöarbete

AFA-försäkring avsätter varje år cirka 50 mkr riktat till forskning kring kommun- och landstingens arbetsmiljö. Bland årets anslag finns ett projekt som ska introducera, stödja och utvärdera användandet av en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner. Modellen ”STAMINA” bygger på ett inkluderande och strukturerat arbetsmiljöarbete, som tar tillvara personalens perspektiv på arbetsmiljö och verksamhet.

Syftet med det treåriga forskningsprojektet är att öka kunskapen om sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet.

ul-li-bla_10x10 Här kan du läsa mer om AFA-försäkrings forskning.
ul-li-bla_10x10 Här kan du läsa mer om STAMINA-projektet.

OFR representerar de kommunala förbunden i AFA-försäkrings KL-delegation, den ”skuggstyrelse” som behandlar övergripande frågor om de försäkringar som tecknats för anställda inom sektorn. KL-delegationen fattar också  beslut om de forskningsmedel som sätts av för arbetsmiljöforskning. OFR bemannar några nämnder som genomlyser tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren och sitter på uppdrag av förbundsområdet Allmän kommunal verksamhet i forskningsberedningen.