fbpx

Ny försäkringsförmån för kommun- och landstingsanställda vid längre sjukdom

Från och med 1 juni har försäkringsvillkoret för AGS-KL (Avtalsförsäkring som kompletterar sjuklön) ändrats. De nya villkoren gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag som omfattas av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser.  För att få den nya förmånen måste arbetstagaren ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring som har i uppdrag av arbetsmarknadens parter att sköta administrationen av försäkringen.

Från och med 1 juni har försäkringsvillkoret för AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring som kompletterar sjuklön) ändrats. De nya villkoren gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag som omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Ändringen har betydelse vid längre sjukdomsfall och innebär att om Försäkringskassan med stöd av 27 kap. 48 eller 49 §§ Socialförsäkringsbalken har beslutat att inte längre utge sjukpenning på den grunden att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden kan under vissa förutsättningar arbetstagaren ha rätt till Särskild AGS-KL-förmån istället.

Ett villkor för rätt till Särskild AGS-KL-förmån är att arbetsoförmågan i anställningen är styrkt med läkarintyg. För att få den nya förmånen måste arbetstagaren ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring som har i uppdrag av arbetsmarknadens parter att sköta administrationen av försäkringen.

 

Beräkningsunderlaget
Särskild AGS-KL-förmån uppgår till lika stor procentuell andel av beräkningsunderlaget som den sjukpenning som arbetstagaren enligt Försäkringskassans beslut inte längre har rätt till. Beräkningsunderlaget för den nya förmånen är den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, och inte lönen i anställningen som används när rätt till sjuklön finns. Det är enbart inkomster från den kommunala sektorn som räknas in i beräkningsunderlaget.

 

Giltighetstid med mera
Den nya AGS-KL-förmånen utges längst i 180 kalenderdagar. När arbetstagaren är ledig med rätt till ferie- eller uppehållslön eller på grund av semester, sjukdom eller vård av sjukt barn med rätt till tillfällig föräldrapenning, utges inte Särskild AGS-KL-förmån. Sådan ledighetsdag förbrukar inte dag av de högst 180 kalenderdagarna. Särskild AGS-KL-förmån utges enbart så länge som arbetstagaren har kvar sin anställning och rätten till förmånen upphör alltid vid ingången av den månad då arbetstagaren fyller 65 år.

De nuvarande bestämmelserna om rätt till sjuklön i AB § 28 Mom. 9 (Allmänna bestämmelser) upphör därmed att gälla.

 

Övergångsregler
Övergångsreglerna till de nya reglerna om Särskild AGS-KL-förmån innebär att det är den dag från och med vilken sjukpenning inte längre utges som är avgörande för om det är de hittillsvarande reglerna om sjuklön eller de nya reglerna om försäkringsersättning som ska tillämpas. Om denna dag infaller den 1 juni 2018 eller senare gäller de nya reglerna, annars gäller de gamla reglerna om sjuklön. Försäkringskassans beslutsdatum saknar betydelse.

 

Försäkringsvillkoret för Avgiftsbefrielseförsäkringen
Försäkringsvillkoret för Avgiftsbefrielseförsäkringen har också ändrats från den 1 juni. Ändringen innebär att utbetald Särskild AGS-KL-förmån är pensionsgrundande för den avgiftsbestämda delen av kommunal tjänstepension enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302.

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL vid införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.