fbpx

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

OFRs kommunala förbundsområden, AkademikerAlliansen och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Förbättringarna i de kommunala tjänstepensionsavtalen berör olika kommunala avtal över tid och olika områden.


Höjd garantinivå i gamla pensionsavtalet PA–KL
Den så kallade garantinivån i PA-KL höjs från 100 kr till 1 200 kr per månad från och med 1 juli. Den månatliga utbetalningen börjar i januari 2018 och beloppen för tiden 1 juli – 31 december 2017 kan utbetalas retroaktivt senast 1 juli 2018. Garantibeloppet 1 200 kr räknas upp årligen från och med 2019 i takt med förändring av inkomstbasbelopp.

Den höjda garantinivån gäller för de arbetstagare som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta under tiden 1985 – 1997 och som då låg kvar i avtalet och inte kom att omfattas av de nya tjänstepensionsavtalen som avlöste PA-KL.


Kvartalsförmedling av pensionsavgift i AKAP-KL
År 2018 införs kvartalsförmedling i AKAP-KL vilket innebär att pensionsavgiften från arbetsgivaren förmedlas till arbetstagarens pensionsförsäkring fyra gånger per år istället för som nu, en gång per år.


Löneväxling till separat sparande
Arbetstagare som löneväxlar ges möjlighet att från 2018 välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivare inom ramen för de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA. Det innebär att utbudet med låg förvaltningskostnad och samma flytträtt öppnas upp för separat löneväxlings-sparande för de som så önskar.


Information om återbetalningsskydd
Arbetstagaren ska det år han eller hon fyller 60 år informeras om tecknat återbetalningsskydd, möjliga förmånstagare och eventuella ekonomiska effekter vid bibehållet återbetalningsskydd. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.


Utbetalning av pension
Bestämmelser om utbetalning av pension moderniseras med bland annat senarelagd automatisk utbetalning och bättre överensstämmelse med principen om livsvarig utbetalning. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

– Det är glädjande att vi nu är i hamn med dessa förbättringar av de kommunala tjänstepensionsavtalen, säger OFRs pensionsexpert Cecilia Curtelius Larsson. Särskilt bra är att garantinivån höjs från 100 kr till 1 200 kr med årlig värdesäkring för de som omfattas av PA-KL på grund av sjukdom.

Bilaga (Tjänstepensionsavtalen i kommunal sektor)

Fördjupande texter


För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert, OFR: 070-644 93 83
Karin Lundmark, kommunikationsansvarig, OFR: 070-782 93 77


*Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund.

Förbundsområde Allmän kommunal verksamhet: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet.

Förbundsområde Hälso- och sjukvård: Vårdförbundet, Fysioterapeuterna.

Förbundsområde Läkare: Sveriges läkarförbund.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.