fbpx

Klart med kommuner och regioners nya omställningsavtal

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) för samtliga medlemmar i OFR-förbund i kommuner och regioner. Hösten 2022 kommer det också vara möjligt att för första gången söka det av riksdagen beslutade omställningsstudiestödet.

Den 8 juni 2022 röstade riksdagen ja till en proposition som innebär statligt stöd för grundläggande omställnings- och kompetensstöd, omställningsstudiestöd med mera. Riksdagens beslut innebär att de nya avtal som förhandlats fram om omställning och kompetens, för att främja livslångt lärande och stärka arbetstagare, på arbetsmarknaden kan börja gälla som planerat till hösten.  

Kompetens och omställningsavtalet är en del av en helhet i ett nytt stort avtalspaket rörande pensioner, omställning och arbetsmiljö i kommuner och regioner. Syftet med denna helhet är att ge bättre villkor under hela arbetslivet för OFR-förbundens medlemmar.  

De olika komponenterna i omställningsavtalet 

När det gäller omställningsavtalet för kommuner och regioner, KOM-KR, omfattar detta tre delar (varav den första är en helt ny komponent i omställningsarbetet framåt): 

  1. Möjligheter till egen vald kompetensutveckling under pågående anställning för att stärka ställningen på arbetsmarknaden
  2. Resurser för arbetsgivare att, i samverkan med de fackliga organisationerna, satsa på förebyggande insatser som både stöttar arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov och arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden
  3. Stöd till arbetstagare som sägs upp eller slutar genom en överenskommelse, på grund av arbetsbrist eller ohälsa 

Stödet för individer som vill utveckla sin kompetens är som redan nämnts det verkligt nya i avtalet. Grunden för detta är omställningsstudiestödet som kan ges till den som är anställd och tjänstledig för studier, eller just lämnat en anställning på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Parterna är överens om att – förutom grundstödet som kan sökas via CSN –  ”toppa upp” lönen till uppemot åttio procent under studierna (minst en vecka och maximalt 44 veckor vid heltidsstudier), beroende på vilken lön man har.  

De delar som går via CSN inom ramen för KOM-KR kommer framöver administreras och prövas av Omställningsfonden, som får ett utvecklat uppdrag som en så kallad registrerad Omställningsorganisation i det nya systemet.  

Mer stöd även till tidsbegränsat anställda  

En viktig förändring är att ett betydligt större antal stöd och insatser gäller för tidsbegränsat anställda. Som tidsbegränsat anställd ska du ha lämnat, eller vara på väg att lämna, en anställning inom sektorn och ha jobbat minst tolv månader (för anställda i skolan 2 terminer) under de senaste två åren för att omfattas av avtalet. För samtliga utbildningar och andra insatser, för såväl tillsvidare som tidsbegränsat anställda, gäller att de på ett eller annat sätt ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden. 

Möjlighet till förlängt studiestöd 

För den som fortsätter utbilda sig efter att omställningsstudiestödet betalats ut är det också möjligt att få komplettera vanliga studiemedel med förlängt studiestöd (minst 1 termin upp till 4 terminer) för tillsvidareanställda. Det finns också möjlighet för de som under anställningen vill gå en kortare kurs att få ersättning för lönebortfall, men då utan att CSN är inblandat. För samma målgrupp finns också möjlighet till ett grundläggande stöd med bland annat rådgivning och vägledning. 

Omställning vid avslutad anställning samt förebyggande insatser 

Precis som idag kommer det även framöver finnas möjligheter till vissa ersättningar och aktiva omställningsinsatser med utbildning, validering med mera för den vars anställning avslutas på grund av arbetsbrist eller ohälsa. För den som slutar på grund av ohälsa finns också möjlighet till förstärkt stöd med bland annat generösare tidsramar och stöd i kontakter med myndigheter. Detta stöd ges av Omställningsfonden och tillsammans med rådgivare gör individen, och följer upp, individuella planer. 

Den möjlighet till förebyggande insatser som även finns idag, är i det närmaste oförändrad framåt. Kravet på samverkan mellan lokala parter har dock gjorts tydligare, och möjligheten till strategisk rådgivning har förstärkts i det nya omställningsavtalet avseende förebyggande insatser.  

KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inklusive förhandlingsprotokoll och bilagor 

Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Redogörelsetext till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Partsgemensam kommentar till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Värt att ha i åtanke är att till och med 2022-09-30 gäller fortsatt det gamla KOM-KR avtalet.  

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.