fbpx

Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Ett modernt kompetens- och omställningsavtal för anställda inom kommun och region ger utökade möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden förändras snabbt, kompetensutveckling och tidigt stöd att gå vidare till nytt arbete är centrala delar i det nya kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR.

Avtalet som omfattar 1,2 miljoner anställda är en vidareutveckling av KOM-KL och gäller från den 1 maj i år.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare är att det nya avtalet har ett bredare syfte som innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår. Avtalet omfattar verksamhetens behov av kompetensförsörjning samtidigt som det är inriktat på att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet vilket blir en fördel för båda parter.

– Det har under en längre tid varit ett gediget och omfattande arbete med de grundläggande principerna för kompetens- och omställningsavtalet. Jag är nöjd över att vi tillsammans med våra förbund nu har rott detta i land. Det skapar bättre förutsättningar för OFR-förbundens medlemmar till kompetensutveckling och långsiktigt ökad trygghet på arbetsmarknaden, säger Eva Fagerberg, kanslichef OFR.

– För ett år sedan tillsattes LAS-utredningen i januariöverenskommelsen. I och med detta avtal har vi, parterna inom offentlig sektor (kommuner och regioner) kommit överens och funnit ett sätt att lösa LAS-frågan.

Enligt avtalet omfattas även färdigrehabiliterade samt att tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.

– Det är också positivt att avtalet förbättrats för ytterligare grupper såsom tidigare sjukskrivna och även tidsbegränsat anställda. Om man efter sjukskrivning och rehab inte kan återgå till sin tidigare tjänst i stället får möjlighet till vidareutbildning för att kunna stanna kvar inom sektorn så gynnar det alla.

En annan del är att avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

– Att avtalet anpassats till höjd pensionsålder är en förutsättning då vi förväntas att arbeta allt längre upp i åldrarna. Bra avtal gör att vi får lättare att behålla kompetent arbetskraft i kommun- och regionsektorn.

Parterna är överens om att de turordningsregler som prövats i överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) permanentas i det nya avtalet. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.

Enligt Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) är parterna; OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård och Läkare samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Kommunal, förbunden inom Akademikeralliansen, SKR och Sobona är bland annat överens om:

  • Avtalet omfattar verksamhetens behov av kompetensförsörjning samtidigt som det siktar på att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet
  • Tidsbegränsat anställda arbetstagare omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser
  • Färdigrehabiliterade omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen

I kombination med ett nytt kompetens- och omställningsavtal är parterna överens om att staten behöver ta ett större ansvar och göra det enklare för personer som vill vidareutbilda sig och ställa om.

– Det här är en sektor som både behöver kunna behålla och rusta alla sina medarbetare för framtidens arbetsmarknad, därför är möjlighet till vidareutbildning och omställning så viktig. Just nu när många på grund av pandemin varslas och sägs upp finns en stor potential att locka arbetskraft till bland annat yrken inom vård och omsorg, säger Eva Fagerberg, kanslichef OFR.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.