KAP-KL för födda 1985 eller tidigare

KAP-KL trädde i kraft 2006 och gäller för dig som är född 1985 eller tidigare om du är anställd inom kommun, landsting och region. Den 1 januari 2014 trädde det nya pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) i kraft för födda 1986 eller senare. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL. KAP-KL består av olika delar.

 

Avgiftsbestämd ålderspension

Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension fr.o.m. 21 års ålder. Det är din arbetsgivare som betalar pensionsavgiften till din framtida pension. Pensionsavgiften är 4,5 procent lönen och betalas in på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp.

Du bestämmer själv hur pensionspengarna till din avgiftsbestämda pension ska förvaltas. Du kan välja mellan drygt ett tiotal försäkringsgivare som erbjuder traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring.

Har du en gång valt försäkringsbolag men vill göra ett omval, eller flytta pensionskapitalet kan du gå in på  Pensionsvalet  eller Valcentralen.

 

 

Förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL

Förmånsbestämd ålderspension innebär att man på förhand vet hur stor pensionen blir i förhållande till pensionsunderlaget.

Eftersom man inte får lagstadgad pension för lön över taket på 7,5 inkomstbasbelopp, finns utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen, en kompletterande förmånsbestämd ålderspension för den delen av lönen i KAP-KL. Den förmånsbestämda pensionen beräknas på den genomsnittliga inkomsten nio år från det år man går i pension. För inkomster mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp är ersättningen 55 procent av genomsnittslönen, och mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp är den förmånsbestämda ålderspensionen 27,5 procent.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension krävs att man har tjänat in pension i minst 30 år från och med 28 års ålder. Om man tjänat in pension under färre år blir den förmånsbestämda ålderspensionen proportionellt lägre.

Det är möjligt att ta ut den förmånsbestämda ålderspension från 61 år genom ett s.k. förtida uttag.

Är du född 1946 eller tidigare behåller du samma nivå på den förmånsbestämda pensionen som i det tidigare pensionsavtalet PFA-98 enligt övergångsregeln, dvs. 62,5 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 31,25 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. För födda mellan 1947 och 1966 innebär övergångsregeln att den förmånsbestämda pensionen successivt trappas ned från tidigare nivå på 62,5 procent till den slutliga nivån på 55 procent enligt KAP-KL.

 

Särskild avtalspension för brandmän

Har du arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav minst 25 år i utryckningsstyrka har du rätt till särskild ålderspension från 58 års ålder. En förutsättning är att du vid avgången har din huvudsakliga tjänstgöring i utryckningsstyrka.

 

Enskild överenskommelse om särskild avtalspension (partiell eller hel)

Du och din arbetsgivare kan teckna en enskild överenskommelse om särskild avtalspension. Särskild avtalspension kan vara både hel eller partiell (delpension). Att få särskild avtalspension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om särskild avtalspension. Det finns inget regelverk som styr den enskilda överenskommelsen. Du och din arbetsgivare kan fritt komma överens om villkoren. En vägledning hittar du här.

 

Pension till efterlevande barn och vuxna

I KAP-KL finns ett skydd för efterlevande make och barn. Med efterlevande make jämställs registrerad partner och i vissa fall, sambo. Pensionen till make betalas ut i högst fem år. Till barn betalas efterlevandepension ut tills barnet fyller 18 år eller, om barnet går i skolan, till 20 år.

 

OFRs broschyr om KAP-KL

OFRs faktablad om KAP-KL

Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27

Förhandlingsprotokoll 2013-10-04

KAP-KL. Avtal 2005 -12-08 & 2006-12-19

ul-li-bla_10x10  Här kan du läsa om AKAP-KL