Enligt AKAP-KL § 12 kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att tjänstepensionsavtalet AKAP-KL ska gälla istället för KAP-KL. De centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna har därför gemensamt tagit fram riktlinjer till arbetsgivarna. Riktlinjer med bilagor finns bifogade till informationen. Riktlinjerna innehåller också partsgemensam information till arbetstagaren.

Med centrala parter avses på arbetsgivarsidan; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Arbetstagarsidan består av; Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Informationspaketet i sin helhet

Följebrev till fackliga organisationer med riktlinjer till arbetsgivarna med bilagor

 

 Information – till fackliga organisationer

Följebrev

Checklista

Underlag till Pensionsnämnden

 

Partsgemensam information – till arbetstagaren

Partsgemensam information 

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 3. Mall till överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL

 

Partsgemensam information – till arbetsgivaren

Riktlinjer för arbetsgivare samt bilaga 1 (checklista) 

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 3. Mall till överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL

Bilaga 4. Exempel på tidsfrister vid byte till AKAP-KL

Partsgemensam information till arbetstagarna

 

Dela i sociala medier: