fbpx

Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

I onsdags arrangerade OFR seminariet Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning? Tillitsdelegationens huvudsekreterare, Anna Lexelius, redogjorde för delegationens arbete och Gabriel Billing, enhetschef  från Nyköpings kommun, berättade om den försöksverksamhet som bedrivs i kommunen. Därefter följde en spännande paneldebatt där förutom föredragshållarna -Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande, och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans – ingick.

lars_webb

Lars Fresker, OFRs ordförande

OFRs ordförande Lars Fresker inledde dagen med utgångspunkt i rubriken för seminariet, Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning.

– Ambitionerna i offentlig sektor har blivit högre och högre. Systemen för kontroll har ökat och styrningen med mål har utvecklats på ett sätt som gjort oss så upptagna med att tillfredsställa styrsystemen att det inkräktar på själva jobbet. För personalen medför den rigida styrningen arbetsmiljö- och inflytandeproblem.

Lars menar att ansatsen med tillitsbaserad styrning därför välkomnas av de flesta facken, men varnar samtidigt för att knyta för starka förhoppningar till Tillitsdelegationens arbete.

– Syftet med delegationen är ju inte att förbättra arbetsmiljön, utan att skapa en ”tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga”.

 

 

anna_webb

Anna Lexelius, Tillitsdelegationens huvudsekreterare

Styrningen av offentlig sektor har de senaste decennierna kännetecknats av decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning och uppföljning.

– Vårt uppdrag i Tillitsdelegationen är att arbeta för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Mindre detaljstyrning är A och O. Vi ska inte sluta utvärdera, men det behövs större fokus på vad det är vi egentligen behöver veta. Ledarskapet är mycket viktigt. Det finns ett enormt sug efter samtal om styrning ute i verksamheterna. Arbetet med tillitsbaserad styrning måste ut till kommuner och landsting där jobbet görs. Vi måste lyssna in berättelserna och ta hand om det goda mötet.

Anna gör också tydligt varför reformen behövs:
– Dagens styrsystem skapar en rädsla att göra fel, säger hon, och förklarar hur uppmärksamheten styrs bort ifrån den plats där värde skapas; nämligen i relationen mellan brukare/kund/elev och de som gör jobbet.

 

Pia_gabriel_webb

Pia Sehm, moderator och Gabriel Billing, enhetschef Nyköpings kommun

Nyköpings kommuns socialtjänst är ett av projekten inom Tillitsdelegationens FÖRSÖK. Kommunen har genomfört 16 intervjuer med politiker och anställda. Intryck från det hitintills insamlade materialet är att ”det goda sociala arbetet” står i fokus för styrningen.

– Det finns en genuin vilja att mötas och det är en hög grad av transparens i vår verksamhet just nu. Vi har bättre möten än tidigare. Vårt mål är givetvis att brukarna, framför allt  barnen, inte ska behöva lida, säger Gabriel Billing.

åsa_webben

Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans

Åsa Plesner utgick från hur begreppet effektivisering tillåtits glida, och fått betydelsen ”fatta politiska beslut om att minska resurserna till verksamheten utan att tumma på målen” – en utveckling som drivit ohälsan i offentlig sektor.

Med exempel från ett par kommuner visade Åsa hur tillitsbegreppet riskerar att gå samma väg. I praktiken kan tilliten komma att bli enkelriktad när ledningen på olika sätt uttrycker att de litar på att personalen ”använder sin kreativitet” för att nå målen.

– Vad händer om begreppet tillit blir ord för att skjuta ut effektivisering och besparing ut i organisationen, när balansen mellan krav och resurser inte finns? frågar Åsa och förtydligar att det inte är Tillitsdelegationens styrmodeller i sig som hon oroar sig för, utan vad som kan hända om begreppet börjar glida.

 

johan_webb

Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande

Johan Larson menar att politiker i Sverige inte förklarar för medborgarna vad de kan förvänta sig av välfärden i Sverige, något han kallar för att politikerna ”inte har gjort välfärdsläxan”.

Johan menade även att facket måste våga släppa in aktuell forskning för att hitta nya och bättre sätt  att bedriva verksamhet på.

 

panel_webb

Panelen

Tillitsdelegationen beräknar att överlämna sitt slutbetänkade till civilminister Ardalan Shekarabi den 18 juni 2018.  En forskningsantologi kommer också att ges ut under våren.

Tillitsdelegationens webbplats

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.