fbpx

Förbättringar i PA 16 Avd II från 2024

Från och med den 1 januari 2024 blir tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16, bättre. Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, det vill säga de som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet (födda 1987 eller tidigare).

De yngre i staten som omfattas av PA 16 Avdelning I (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.

De båda viktigaste förbättringarna i Avdelning II är:

  • för det första att pensionsavsättningen som andel av månadslönen höjs med 1,5 % på hela lönen (0,5 % för de som är födda 1965 eller tidigare) genom att en ny ålderspension flex införs. Den totala pensionspremien blir därmed 6 % av månadsinkomsten för de flesta som omfattas av Avdelning II. För de som är födda 1965 eller tidigare blir den totala premien 5 %,
  • den andra stora positiva förändringen är att den övre åldersgränsen för när tjänstepension kan tjänas in, som idag är 65 år för de flesta i staten, höjs till 69 år för alla som omfattas av Avdelning II.

Den nya flexpensionen, ålderspension flex, kan – så långt pengarna räcker – användas för att gå ned i arbetstid under den sista tiden före pensioneringen eller helt enkelt användas som en förstärkning av ålderspensionen. En särskild förhandlingsordning har tagits fram som ska ge den enskilde ett större inflytande när det gäller att för pensionsändamål minska arbetstiden i slutet av arbetslivet. Det kommer dock även i fortsättningen vara arbetsgivaren som har det sista ordet i den frågan.

Som ett led i överenskommelsen upphör delpensionsavtalet att gälla från och med år 2024. För de som under 2024 fyller 59 år eller är äldre (födda 1965 eller tidigare) fortsätter delpensionsavtalet att gälla som hittills.

Enligt övergångsbestämmelser till de nya reglerna gäller särskilda regler för alla som under 2024 fyller 59 år eller är äldre. De behåller de nuvarande villkoren i Avdelning II inklusive delpensionsavtalet, men får ta del av förbättringarna i övrigt med den skillnaden att premien till den nya flexpensionen stannar på 0,5 % av lönen.

Förmånsbestämd ålderspension påverkas inte av förändringarna, med det undantaget att den tidigaste uttagstidpunkten höjs till 63 år för den som är född 1966 eller senare. Medlemmar med rätt till lägre pensionsålder med stöd av PA 16 eller övergångsregler från tidigare gällande pensionsavtal (så kallad ÖB-rätt) behåller den rätten.

Mer info finner du på vår sida om statlig pension, i Faktabladet om nyheterna i PA-16 och i vårt dokument kring uttagsreglerna som gäller från 1 januari i år!

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.