FAQ – PA 16

Vilka omfattas av det nya pensionsavtalet?

Alla som arbetar inom den statliga sektorn från och med den 1 januari 2016. Förändringarna i det nya avtalet gäller bara för de nuvarande eller kommande anställda som är yngre än 29 år i år, nämligen de som är födda 1988 eller senare. De delar av pensionsavtalet som är helt nya kallas PA 16, Avdelning I.

För övriga anställda som är födda 1987 eller tidigare fortsätter de gamla pensionsreglerna att gälla, trots att de har blivit en del av PA 16 och där samlats i Avdelning II.

 

Varför har ni förhandlat om pensionsavtalet?

Arbetsgivarna har velat förändra det statliga pensionsavtalet, bland annat för att göra det mer likt tjänstepensionsavtalen inom övriga sektorer av arbetsmarknaden.

 

Mer konkret; vad innehåller avtalet för mig som är född 1988 eller senare?

Väldigt kort, så betyder det att intjänande av ålderspension helt och hållet kommer att bestå av en löpande månadspremie beräknad som en procentuell andel av varje månadslön.

Ålderspensionspremien är uppdelad i tre olika delar.

  1. En del, 2.5 % av det månatliga beräkningsunderlaget (lönen), kan du själv placera i något av de försäkringsbolag som är valbara på det statliga området. Om du inte gör något aktivt val, placeras premien i Kåpan pensioner.
  2. Den andra delen, 2 % av beräkningsunderlaget, placeras i Kåpan pensioner.
  3. Den tredje helt nya delen är ålderspension flex, som uppgår till 1.5 % av den kontant utbetalda lönen. Det speciella med ålderspension flex är att den kan tas ut under mer flexibla former än de båda andra delarna av tjänstepensionen, något som är tänkt att möjliggöra t.ex. en minskning av arbetstiden i slutet av arbetslivet.

Den s.k. förmånsbestämda ålderspensionen som funnits i det gamla avtalet PA 03 i det inkomstskikt som i förekommande fall ligger över taket för intjänande i den allmänna pensionen, har tagits bort. Sjuk- och efterlevandepension finns också i avtalet, precis som tidigare.

 

Och för mig som är född 1987 eller tidigare?

De gamla reglerna i PA 03 fortsätter att gälla för dig, även om reglerna blivit en del av PA 16, avdelning II. Delpensionsavtalet fortsätter också att gälla för dig.

 

Varför krångla till det med två olika avdelningar?

Vid en övergång till ett ålderspensionssystem som helt bygger på inbetalda pensionspremier, utan några löften i pensionsavtalet om vissa pensionsnivåer för den anställde, krävs det långa övergångsperioder för att de äldre anställda, som inte varit med i det nya systemet under hela sitt yrkesliv, inte ska förlora för mycket i tjänstepension. Ett sätt att få en acceptabel övergång till det nya systemet är att genom två avdelningar ha olika regler för unga och äldre anställda.

 

Pensionspremie, vad är det?

En premie som arbetsgivaren betalar löpnade under anställningen till en tjänstepensionsförsäkring i ett försäkringsbolag eller liknande finansiellt institut. Premien beräknas numera oftast som en procentandel av ett visst beräkningsunderlag, t.ex. en viss månadslön eller årslön.

 

Premiebestämd del och förmånsbestämd del. Hur hänger det ihop?

Den premiebestämda delen är egentligen den viktigaste delen i PA 16:s båda avdelningar. Den består av de pensionspremier som arbetsgivaren betalar löpande under anställningen och som beräknas som en viss procentandel av lönen. Förmånsbestämd del eller pension är istället en i pensionsavtalet i förväg definierad nivå av slutlönen som ska utbetalas som en ålderspension från pensionsavgången.

 

Generell flytträtt, vad menas?

Det betyder att det i PA 16 ställs ett krav på alla valbara försäkringsbolag att de ska tillåta att det pensionskapital som de förvaltar för den anställdes räkning ska få flyttas till ett annat bolag, om den anställde så önskar.

 

Kan man förhandla till sig ett byte mellan avdelningarna?

Avtalsparterna har tagit med som en möjlighet i PA 16 att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att byta från Avdelning II till Avdelning I. De närmare villkoren för detta är ännu inte klara, vilket betyder att det kommer att dröja innan ett eventuellt sådant byte kan bli verklighet.

 

Påverkar långvarig sjukdom min pension?

Det ska i princip inte påverka din tjänstepension. För den del av den nya Avdelning I för de unga som kallas ålderspension flex, är det så att pensionspremien enbart baseras på den faktiskt utbetalda lönen, vilket gör att beräkningsunderlaget för ålderspension flex blir lägre vid t.ex. sjukdom.

 

Har jag rätt till deltidstjänstgöring när jag närmar mig pensionering?

Nej, en minskning av arbetstiden måste alltid ske efter överenskommelse med arbetsgivaren.

 

När har jag rätt att gå i pension?

Oavsett om du omfattas av Avdelning I eller Avdelning II i det nya avtalet, är den månad då du fyller 61 år den tidigaste tidpunkt du kan börja ta ut din pension.

 

Om jag avlider; vad händer?

Precis som i det gamla avtalet PA 03 finns det en förmånlig efterlevandepension som ser likadan ut i avtalets båda avdelningar, som dina efterlevande kan ha rätt till. Dessutom kan dina efterlevande ha rätt till efterlevandepension från den allmänna försäkringen samt rätt till ersättning från den s.k. tjänstegrupplivförsäkringen som gäller för anställda i staten.

 

För mig som tidigare haft PA 03 som pensionsavtal och som nu går över till avd. II, innebär det någon förändring för mig?

Nej, du fortsätter att omfattas av i princip samma regler som tidigare. Det som tillkommit jämfört med tidigare är flytträtt på pensionskapitalet. Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän samt reservofficerare omfattas av Avdelning I när de tjänstgör i staten, även om de är födda 1987 eller tidigare.

 

Hur kan jag på bästa sätt hålla koll på min pension och mitt pensionskapital?

Webbplatsen Min Pension.se är också en mycket värdefull informationskälla, där du kan få en samlad bild av hela din pension, inte bara den statliga tjänstepensionen.

Exempelvis genom att ta del av den årliga information du får från Statens tjänstepensionsverk, SPV, Kåpan Pensioner och det eller de försäkringsbolag som du eventuellt har valt för förvaltning av de valbara pensionsdelarna.

 

 

 

 

 

Dela i sociala medier: