fbpx

FAQ om tjänstepension i kommun- och regionsektorn

Med kommun- och regionsektorn avses kommun, region och arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal.

Vad innebär brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp (ibb)?

Nedan talas mycket om brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp är den maximala inkomst som ger rätt till allmän pension. Över den gränsen har du inget intjänande till allmän pension. Eftersom tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen är brytpunkten viktig för hur tjänstepensionen utformas. Intjänandet till tjänstepensionen skiljer sig därför åt för lön under respektive över brytpunkten.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år och uppgår år 2023 till 74 300 krBrytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp för 2023 landar därför på en årsinkomst på 557 250 kr som i sin tur motsvarar en månadsinkomst på 46 438 kr.

Vad gäller för mig som nyanställd?

Du omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Under din anställning betalar arbetsgivaren löpande pengar till en tjänstepensionsförsäkring.

Från och med den 1 januari 2023 har avsättningarna i AKAP-KR höjts med 1,5 procentenhet till:

  • 6 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 31,5 % på lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp (6 % om anställningen fortsätter efter LAS-åldern.)

Kapitalets storlek och därmed pensionsutfallet beror på din lön under hela anställningstiden och hur kapitalet förräntas under såväl sparandetid som under utbetalningstid.

 

Vilken lön är underlag för min pension?

Både fast lön och rörliga tillägg är underlag för din tjänstepension. Om du blir sjuk med sjukpenning eller är föräldraledig betalar arbetsgivaren tjänstepension som om du arbetat. Du förlorar således inte tjänstepension vid sjukdom eller föräldraledighet. Det gäller all föräldraledighet enligt Föräldraledighetslagen, exempelvis även vid VAB. Tjänstepensionen beräknas på inkomster du haft per halvår och betalas av arbetsgivaren till din pensionsförsäkring varje kvartal.

Om du blir varaktigt sjuk med sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta betalas pensionsavsättningarna av en försäkring istället för av arbetsgivaren. Avsättningarna betalas månadsvis av AFA försäkring.

 

Kan jag välja hur pensionspengarna ska placeras?

Ja, du kan själv välja försäkring hos någon av de valbara försäkringsgivarna. Valet görs via den valcentral som din arbetsgivare anlitar, antingen hos pensionsvalet.se eller hos valcentralen.se. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.

Pensionsvalet

Valcentralen

 

Informationen nedan gäller i första hand dig som omfattats av övergångsbestämmelser i samband med årsskiftet 2022/2023

Vad hände vid årsskiftet 2022/2023?

Det finns två avtal för anställda i kommun- och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal, AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) och KAP-KL. Före årsskiftet gällde AKAP-KL dig som är född 1986 eller senare. KAP-KL gällde dig född 1985 eller tidigare.

Från och med den 1 januari 2023 höjdes pensionsavsättningarna i AKAP-KR samtidigt som åldersgränsen togs bort för vilka som omfattas av avtalet. Det innebar att huvuddelen av de anställda fördes över från KAP-KL till AKAP-KR, men KAP-KL fortsätter att gälla för vissa som var anställda i anslutning till årsskiftet 2022/2023. Se mer info om det nedan.

 

Vad är det för skillnad på AKAP-KR och KAP-KL?

KAP-KL och AKAP-KR är två olika pensionsavtal som bygger på två olika principer för hur du tjänar in till din tjänstepension. Viktigt att veta är att tjänstepensionen är en förmån utöver din lön.

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren under din anställning löpande sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. Storleken på pensionen beror med andra ord på din lön under hela anställningstiden och hur väl kapitalet förräntas.

 

KAP-KL består av både avgiftsbestämd och förmånsbestämd del. Den avgiftsbestämda delen betalas utifrån hela din lön. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för löndelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse (en andel av lönen) där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid.

Läs mer om skillnaden mellan AKAP-KL och KAP-KR

Tabell med jämförelse mellan AKAP-KR och KAP-KL

 

Gäller högre avsättningar på 1,5 procentenhet både AKAP-KR och KAP-KL?

Nej, det är i AKAP-KR som avsättningarna höjts till 6 % för lön upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt till 31,5 % för lön över brytpunkten. I KAP-KL är avsättningen fortsatt 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp och därutöver förmånsbestämt för lönedelar över brytpunkten.

 

Vad hände efter årsskiftet 2022/2023 för mig som omfattats av AKAP-KL före årsskiftet?

Du som omfattats av AKAP-KL ligger kvar i avtalet som byter namn till AKAP-KR. Namnbytet kommer av att Landsting numera benämns Regioner. Du får högre avsättningar med 1,5 procentenhet, vilket innebär 6 % för lön upp till och med brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr.

 

Före 2023 gjorde jag ett val att omfattas av AKAP-KL (AKAP-KR) i stället för KAP-KL. Vad gäller för mig?

Du som är född före 1986 och tidigare har kommit överens med din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL fortsätter att omfattas av AKAP-KR. Du får högre avsättningar med 1,5 procentenhet, vilket innebär 6 % för lön upp till och med brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten. Brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr i månaden.

I de fall extra pensionsavsättningar, utöver ordinarie pensionsavgifter enligt avtalet, ingår i överenskommelsen från övergången till AKAP-KL, är utgångspunkten att du behåller dessa plus de nya avgiftsnivåerna i AKAP-KR. Du kan emellertid behöva gå igenom innehållet i överenskommelsen med arbetsgivaren och eventuellt behöva förtydliga detta. Kontakta därför din arbetsgivare om detta.

 

Vad hände efter årsskiftet 2022/2023 för mig som omfattades av KAP-KL före årsskiftet?

Det är din aktuella lön vid årsskiftet eller om du då hade ett förmånsbestämt intjänande som avgör om du gått över till AKAP-KR per automatik eller om du ligger kvar i KAP-KL.

Om du i december 2022 inte har haft fast lön över 44 375 kr eller ett förmånsbestämt intjänande har du förts över till AKAP-KR per automatik den 1 januari 2023.

Om du i december 2022 haft fast lön över 44 375 kr eller ett förmånsbestämt intjänande fortsatte du att omfattas av KAP-KL. Under våren 2023 gavs du möjlighet att göra ett val mellan AKAP-KR och KAP-KL. Sådant val kunde ske under tiden april – maj 2023. Om du inte gjort något val, fortsätter du att omfattas av KAP-KL i din anställning.

Kvar i KAP-KL som inte hade rätt att välja AKAP-KR under våren 2023:

  • Du som är född 1957 eller tidigare
  • Du som till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • Du som beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Du som inte haft rätt att välja AKAP-KR har möjlighet att träffa enskild överenskommelse med din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KR istället för KAP-KL. Om du slutar din anställning och före 69 års ålder återkommer till kommun- och regionsektorn eller till en arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal efter att 90 kalenderdagar förflutit, kommer du automatiskt in i AKAP-KR hos den nya arbetsgivaren. För anställningar som påbörjas efter 69 års ålder kan enskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om att omfattas av AKAP-KR.

Hantering av sjuka med sjukersättning/aktivitetsersättning/arbetsskadelivränta före 2023-01-01 utreds i skrivande stund av centrala parter.

 

Kan jag kvarstå i KAP-KL om jag byter arbetsgivare?

Ja, du kan byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL hos din nya arbetsgivare inom kommun, region eller hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar.

Vad gäller för rätt till extra pensions-avsättningar (tilläggsavgifter) i AKAP-KR?

Du som automatiskt förts över från KAP-KL till AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023

Du som automatiskt förts över från KAP-KL till AKAP-KR och under något av åren 2022 – 2026 uppnår en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp har rätt till extra pensionsavsättningar för lönedelar över brytpunkten, det vill säga utöver pensionsavsättningarna på 31,5 %.

Det förutsätter att du före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställd över årsskiftet 2022/2023 eller att du hade en anställning någon gång inom perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i avtalsområdet någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023.

Du får extra pensionsavsättningar, så kallade tilläggsavgifter, för det år som årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med årsinkomst över denna brytpunkt fram till som längst 65 års ålder. Nivån på de extra pensionsavsättningarna som ges på årslön över brytpunkten beror på ditt födelseår och varierar mellan 0,5 % –  8,5 %, se tabell nedan. I årsinkomsten ingår både fasta och rörliga tillägg.

Observera att om du redan 2022 haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp inklusive fasta och rörliga tillägg, har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senare år.

Du som fortsatt omfattats av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023

Om du fortsatt omfattats av KAP-KL och under våren 2023 valde att byta till AKAP-KR, har du rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) på lönedelar som överstiger brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp.

Du får extra pensionsavsättningar, så kallade tilläggsavgifter, för det år som årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med årsinkomst över denna brytpunkt fram till som längst 65 års ålder. Nivån på de extra pensionsavsättningarna som ges på årslön över brytpunkten beror på ditt födelseår och varierar mellan 0,5 % –  8,5 %, se tabell nedan. I årsinkomsten ingår både fasta och rörliga tillägg.

 

Tabell över extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter)

Storleken på den extra pensionsavsättningen utöver 31,5 % är densamma i båda ovanstående situationer och beror på vilket år du är född enligt tabellen nedan.

De extra pensionsavsättningarna (tilläggsavgifterna) ges som längst till 65 års ålder.

 

Födelseår

 

Extra avsättning i % av årslön mellan 7,5 – 30 ibb Födelseår Extra avsättning i % av årslön mellan 7,5 – 30 ibb

 

1958-1960 8,5 1969 4,0
1961 8,0 1970 3,5
1962 7,5 1971 3,0
1963 7,0 1972 2,5
1964 6,5 1973 2,0
1965 6,0 1974-1975 1,5
1966 5,5 1976 1,0
1967 5,0 1977-1985 0,5
1968 4,5

 

Din arbetsgivare betalar in den extra pensionsavsättningen i slutet av mars året efter att du uppnått lön överstigande brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Om du exempelvis haft lön över brytpunkten 2023, betalar arbetsgivaren den extra pensionsavsättningen i mars 2024. Den extra pensionsavsättningen beräknas på lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och betalas till samma pensionsförsäkring som den ”vanliga” tjänstepensionen.

 

Har jag rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) i AKAP-KR om jag byter arbetsgivare?

Ja, du kan byta arbetsgivare och fortsatt ha rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) hos din nya arbetsgivare inom kommun, region eller hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar.

Det gäller även om du förts över per automatik till AKAP-KR per den 1 januari 2023 och inte haft lön över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp, men når en årsinkomst överstigande denna nivå hos den nya arbetsgivaren senast under 2026.

Observera att detta inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

 

Kan jag byta från KAP-KL till AKAP-KR även efter att valperioden löpt ut den 31 maj 2023?

Ja, du kan byta till AKAP-KR även efter den 31 maj 2023.

Under valperioden april – maj 2023 fanns en rätt att byta från KAP-KL till AKAP-KR och då även få extra pensionsavsättning (tilläggsavgift) för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Efter valperioden kan arbetstagare och arbetsgivare överenskomma om att arbetstagaren istället för KAP-KL ska omfattas av AKAP-KR. Då finns ingen rätt till extra pensionsavsättningar.

Om du kommer överens med din arbetsgivare om att byta från KAP-KL till AKAP-KR efter den 31 maj 2023 kan du även komma överens om extra pensionsavsättningar. Om du byter arbetsgivare framöver kommer du fortsatt omfattas av AKAP-KR hos din nya arbetsgivare, men för att få extra pensionsavsättningar måste i så fall en ny överenskommelse nås om detta med din nya arbetsgivare.

Vid byte till AKAP-KR avbryts det förmånsbestämda intjänandet i KAP-KL och det du dittills tjänat in läggs i en så kallad livränta. Livräntan värdesäkras därefter med den årliga förändringen av prisbasbeloppet.

Om du väljer att byta från KAP-KL till AKAP-KR kan du inte i nuvarande eller framtida anställning gå tillbaka till KAP-KL.

Här kan du läsa mer om de båda avtalen KAP-KL och AKAP-KR:

Skillnad mellan AKAP-KR och KAP-KL – fördjupad information

Tabell med jämförelse mellan AKAPK-KR och KAP-KL

 

När kan jag ta ut pensionen och under hur lång tid?

Du kan läsa mer om uttagsreglerna här.

 

Texten uppdaterad 2023-10-03

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.