fbpx

FAQ Det nya Omställningsavtalet

Varför nytt Kompetens- och utvecklingsavtal (KOM-KR) när det tidigare tecknades 2020?

Då regeringen och parterna inom privat sektor under hösten 2020 gjorde upp om ett helt ”paket” avseende förändringar i lagen om anställningsskydd och om satsningar på omställning under hela arbetslivet ville parterna på kommunal sektor kunna ta del av de förbättringar som blev överenskomna. Regeringens avsikt är dessutom att hela arbetsmarknaden skall kunna ta del av satsningen för att stimulera arbetstagarnas vilja att kompetenshöja sig och vara attraktiva på hela arbetsmarknaden.

Vad är nytt i Omställningsavtalet, benämnt KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal – kommuner och regioner)?

Det nya är framför allt att möjligheterna till kompetensutveckling och vidareutbildning mitt i arbetslivet ökar drastiskt. Staten inrättar ett omställningsstudiestöd och avtalet ger möjlighet till en kompletterande ersättning som, beroende på inkomst, fyller upp uppemot 80 % av lönen under ett år. Även vid fortsatta studier efter det första året kan det vara möjligt att få viss utfyllnad av lönebortfall.

Anställda får också möjlighet till ett grundläggande stöd, vägledning och rådgivning, för att lättare kunna ta sig vidare i arbetslivet.

Visstidsanställda omfattas av avtalet i högre grad än tidigare, både under anställning och i samband med uppsägning. Kravet är att du skall ha varit anställd minst ett år under de senaste två åren, på minst 40% sysselsättningsgrad.

De som drabbats av ohälsa och där anställningen avslutats får ett bättre stöd för att kompetenshöja sig och möjliggöra nytt arbete.

Vilka omfattas av detta avtal och vem tar hand om verksamheten som avtalet reglerar?

KOM-KR omfattar anställda i alla kommuner och regioner och även i de företag som är sammanslutna till Sobona. Det är Omställningsfonden som sköter verksamheten vad gäller de insatser som omnämns i avtalet. Det är till Omställningsfonden du vänder dig om du behöver stöd vid omställning.

Vem betalar för förmånerna?

Arbetsgivare inom avtalet betalar enligt detta avtal en premie till Omställningsfonden. Därtill kommer staten, från 1 oktober 2022, ekonomiskt backa upp omställningsinsatser som Omställningsfonden gör, allt i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan parterna och regeringen.

Vem tar initiativ till kontakt med Omställningsfonden?

Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller slutar arbetet genom en överenskommelse är det arbetsgivaren som skall anmäla det till Omställningsfonden som därefter kontaktar dig. Om du på eget initiativ funderar på att studera eller på att få vägledning alternativt rådgivning, då kontaktar du dem själv, förslagsvis via www.omstallningsfonden.se

Jag vill studera igen, nu när jag är mitt i arbetslivet – vad finns det för alternativ?

Det finns följande möjligheter i avtalet:

  • Kortvarigt studiestöd upp till en veckas studier
  • Kompletterande studiestöd som läggs ovanpå det omställningsstudiestöd som du ansökt om hos CSN, och som finansieras av staten, upp till två terminer eller 44 veckor
  • Förlängt studiestöd för studier efter det att omställningsstudiestödet och det kompletterande studiestödet är nyttjat, upp till fyra terminer om du studerar något som kommunal sektor har nytta av

Sedan tidigare är det möjligt att du kan gå utbildning, oftast av kortare slag, inom ramen för det som benämns förebyggande insatser. Detta förutsätter att lokala parter kommit överens om sådana insatser.

Vilken möjlighet till ersättning har jag vid studier?

Omställnings- och kompletterande studiestöd kan du få upp till 80 procent av din lön upp till 31 000 kronor i månaden. Över det kan du få 65 procent av din lön upp till 68 000 kronor. Därefter får du ta lån, upp till 80 procent av din lön (tak på 68 000 kronor per månad).

För förlängt studiestöd (efter att omställningsstudiestödet och det kompletterande studiestödet redan nyttjats) räknas först runt 11 000 kronor i månaden av, vilket motsvarar studielånets storlek (oavsett om du tar det eller ej). Utrymmet mellan ca 11000 kr upp till 70 procent av din lön utgör det förlängda studiestödet. Det kan på den nivån betalas ut i två terminer och max 50 procent av din lön termin 3 och 4. Inkomsttak gäller även här.

För det kortvariga studiestödet gäller att du kan få 70 procent av din lön med inkomsttak som ovan. Detta gäller om inte arbetsgivaren låter dig studera på arbetstid med bibehållen lön.

Vad gäller för att kvalificera sig?

Det beror på vilket stöd du behöver och önskar. I regel skall du ha arbetat minst ett år under de senaste två åren, i vart fall 40 % i sysselsättningsgrad. Det gäller för det grundläggande stödet oavsett om det är under eller vid uppsägning.

Vad gäller det statliga omställningsstudiestödet skall du ha jobbat i minst åtta år och ytterligare ett år under senare tid för att kunna söka statligt omställningsstudiestöd från CSN. De studier du vill bedriva skall bedömas i förhållande till att utbildningen skall stärka din ställning på arbetsmarknaden. Omställningsfonden lämnar ett yttrande till CSN om utbildningen fyller nämnda krav. Det kompletterande studiestödet ansöks om direkt hos Omställningsfonden i direkt anslutning till ansökan om det statliga omställningsstudiestödet.

Kortvarigt studiestöd söker du direkt av Omställningsfonden. Förlängt studiestöd kan dock bara tillsvidareanställda få och den utbildning du vill gå måste stärka kompetensförsörjningen i kommuner eller regioner.

Från och med när gäller avtalet?

Alla beslut är inte fattade i riksdagen än, men det råder stor enighet kring att det skall genomföras. Det är tänkt att börja gälla från och med 1 oktober 2022. Det möjliggör att du kan ansöka om en utbildning med start redan från vårterminen 2023.

Var hittar jag mer information?

Du kan inom kort hitta mer på vår hemsida, OFR, exempelvis hur avtalet ser ut. Det är dock först efter beslut i riksdagen som information hos CSN, med flera, kan hämtas.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.