fbpx

FAQ- överenskommelse om bruttopension

Jag får pension enligt bruttopensionsavtal och jag undrar varför tjänstepensionen sjönk i januari 2018.

Många som omfattas av de äldre bruttopensionsavtalen fick sänkt tjänstepension i januari 2018. Orsaken var en oväntad konsekvens av den lösning som fanns för att komma tillrätta med att allmän pension och bruttopension värdesäkras på olika sätt.

 

Vad gjordes åt sänkningen?

För 2018 återställdes tjänstepensionen till samma nivå som i december 2017.

 

Jag får pension enligt PA-KL och har under 2018 fått samma tjänstepension som i december 2017. Hur kommer min pension se ut från 2019?

Tjänstepensionen fastställs vid årsskiftet 2018/19 utifrån den tjänstepension som betalats ut under 2018. Från och med 2019 kan tjänstepensionen inte sänkas, enbart öka.

 

Om jag får högre allmän pension framöver, kommer det påverka min tjänstepension negativt? Spelar det någon roll vilket år jag är född?

Svaret på båda frågorna är nej.

 

Min tjänstepension enligt PA-KL har sjunkit något även under 2018, trots att jag skulle få samma nivå som i december 2017. Vad beror det på?

Den ”återställare”som gjorts till samma nivå som december 2017 täcker den sänkning som ägde rum i början av 2018. Därefter har bestämmelserna i de gamla avtalen fortsatt löpa på. Exempel: Om en individ blivit ensamstående under 2018, så höjs tilläggspensionen (och eventuell garantipension) i den allmänna pensionen, vilket i sin tur leder till en lägre tjänstepension. Även tidigare intjänande från privat eller statlig sektor räknas av om den anställningstiden tillgodoräknats vid beräkningen av bruttopensionen. Om sådant fribrev/livränta tillkommit eller ökat under 2018, sänks tjänstepensionen. Den totala pensionen (bruttopensionen) är dock fortsatt densamma. Från 2019 kommer sådana omständigheter inte påverka tjänstepensionen negativt.

 

Den sänkning som skedde i början av 2018 har kompenserats och jag får samma nivå som i december 2017, men jag har sett att min tjänstepension sjunkit även åren innan. Har något gjorts åt det?

Det som åstadkommits är att den sänkta tjänstepensionen som uppmärksammades i januari 2018 återställdes till samma nivå som i december 2017. Det har skett på samma sätt för alla som då drabbades av sänkningen. Den lösning som nu nåtts säkerställer att tjänstepensionen från och med 2019 aldrig kan sänkas, endast öka.

 

Jag är född i mitten av 1950-talet och omfattas av PA-KL eftersom jag är deltidssjuk och fick förtidspension före 1998. Jag går i pension om ett par år och då kommer min tjänstepension räknas på löner som ligger mycket långt bak i tiden. Går det att beräkna min pension på ”färskare” löner?

 Ja, det finns möjlighet att räkna pensionen på ”färskare” löner för deltidssjuka om sådan överenskommelse nås mellan arbetsgivare och arbetstagare. Du bör kontakta din arbetsgivare eller din fackliga organisation med sådan begäran. Se cirkulär från SKR.
Se även information från OFR.

Jag undrar varför det inte finns en förhöjd lägstanivå för oss som är födda från 1954 och framåt. Det ska ju fungera som en ”säkerhetsventil” om äldre bestämmelser ger mer. Finns ingen ”säkerhetsventil” för oss?

Det införs istället andra delar som ska beakta både gamla problem och framtida förändringar i allmän pension. Exempelvis kommer tjänstepensionen enbart samordnas med 70 % av inkomstpensionen. Därutöver värdesäkras tjänstepensionen med inkomstbasbeloppet som ökar mer än den allmänna pensionens följsamhetsindex.

 

Jag har hört talas om att det finns en garantinivå på 1 200 kr för oss som omfattas av PA-KL, stämmer det?

Ja, det finns en garantinivå som tidigare var 100 kr och som höjts till  1 200 kr per månad för andra halvåret 2017 och för 2018. Denna nivå höjs årligen från 2019 utifrån ökningen av inkomstbasbeloppet. Garantinivån gäller för arbetstagare som på grund av förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in ålderspension enligt PA-KL och som i sin anställning inte flyttades över till efterföljande tjänstepensionsavtal PFA 98, PFA 01 eller KAP-KL. Det betalas ut automatiskt utan ansökan från individen. Från den 1 januari 2019 förstärks garantinivån genom att den inte minskas med tidigare intjänad livränta eller fribrev från privat eller statlig sektor. Om du får lägre tjänstepension än garantinivån bör du kontakta din fackliga organisation eller arbetsgivare för att kontrollera om du omfattas av garantin.

 

Vi som är födda 1954 och senare, har vi också rätt till garantin på 1 200 kr?

 Förutsättningarna för att ha rätt till garantin är desamma oavsett om man är född före eller efter 1954. För född 1954 kommer dock garantinivån enbart bli aktuell vid pensionsavgång när tjänstepensionen fastställs. Om tjänstepensionen beräknas bli lägre än den då gällande garantinivån, så erhålls garantin. Därefter finns inget behov av att årligen jämföra tjänstepensionen med garantinivån eftersom de båda värdesäkras med inkomstbasbeloppet.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.